Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 876-2019
                                     Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                                     
                                           гр.Видин, 08.10.2019г.
                                                 в името на народа  
ВИДИНСКИЯТ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНОТО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   СЕДЕМНАДЕСЕТИ   СЕПТЕМВРИ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В СЪСТАВ:  
                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.   П.   ПРИ   СЕКРЕТАРЯ:   М.В.,  
РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА   ПЕТКОВ   А.Н.Д.№ 876   ПО   ОПИСА   ЗА   2019 Г.,   И   ЗА   ДА   СЕ   ПРОИЗНЕСЕ   ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:
            Делото е образувано по жалба с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена от В.Л.С. *** с ЕГН **********, против Наказателно постановление № 365676-F421146 от 19.10.2018г. на Директор Офис Видин при ТД на НАП-Велико Търново, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20лв./двадесет лева/ на основание чл.80, ал.1 от ЗДДФЛ за осъществено административно нарушение по чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ.
            Жалбоподателят с жалбата си моли да бъде уважена жалбата, като основателна, оспорва атакуваното с нея наказателно постановление и моли то да бъде отменено, като незаконосъобразно и необосновано. 
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, чрез своя процесуален представител в съдебно заседание, поддържа наказателното постановление и моли то да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, като оспорва жалбата срещу него и моли тя да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
            На 11.10.2018г. в Офис В. на ТД на НАП Велико Търново е констатирано, че жалбоподателят С., като физическо лице, получило доходи под формата на държавни субсидии в размер на 1021,73лв. не е подал годишна данъчна декларация за 2017г. в законния установен срок. Такава е подадена на 11.10.2018г., но срока е бил до 30.04.2018г. Нарушението е констатирано на 04.09.2018г., а на жалбоподателя С. е изпратена покана за декларирането. 
            Възприетото от съда и тази фактическа обстановка се налага по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: цялостната административно-наказателната преписка - акт за установяване на административно нарушение от 11.10.2018г. на Инспектор по приходите в НАП при ТД гр.В. Т. Офис В., както и от гласните доказателства: свидетелските показания на свидетеля-актосъставител свид.Ц., между които няма противоречия, допълват се и кореспондират по между си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и за категорично доказано, поради което се кредитират от видинският районен съд.
            От така установената фактическа обстановка съдът прави извода, че от страна на жалбоподателя е осъществен състава на административното нарушение по чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ. От физическото лице, като получило приходи под формата на държавни субсидии, не е подадена в срок съответната декларация. С. следва да понесе предвидената в чл.80, ал.1 от ЗДДФЛ административна санкция глоба, която е определена и наложена от административно-наказващият орган правилно в законовия размер в минималния. Извършеното административно нарушение е за първи път, от стореното не се разкрива висока степен на обществена опасност на деянието, не са настъпили съществени увреждания за обществените отношения или за отделни лица.
От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, а жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
                                                           Р   Е   Ш   И   :
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 365676-F421146 от 19.10.2018г. на Директор Офис В. при ТД на НАП-В. Т., с което на В.Л.С. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20лв./двадесет лева/.
            Решението може да бъде обжалвано пред видинския административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните по реда на Административно-процесуалния кодекс.
            РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници