Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 814-2019
                                         Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                             
    гр.Видин, 08.10.2019г.
                                          
      в името на народа  
ВИДИНСКИЯТ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНОТО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ОСЕМНАДЕСЕТИ   СЕПТЕМВРИ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В   СЪСТАВ:        
                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.   П.
                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                        ЧЛЕНОВЕ:
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ   М.В.,      В   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:                     КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА   ПЛ.ПЕТКОВ                А.Н.Д.№ 814  ПО   ОПИСА   ЗА   2019 Г.,                                       ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:
            Делото е образувано по жалба с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена от К.Й.В. *** с ЕГН **********, против Наказателно постановление № 983/2019 от 19.06.2019г. на Началника на Отдел МРР – Д., с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000лв./хиляда лева/ и отнемане в полза на държавата на предмета на нарушението: 1,600 кг тютюн за пушене без документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, на основание чл.126, ал.1, т.1  и чл.124, ал.1 от ЗАДС, за извършено от него административно нарушение по чл.126, ал.1, т.1 от ЗАДС.
            Жалбоподателят с жалбата си моли и в съдебно заседание, моли да бъде уважена жалбата му, като основателна, оспорва атакуваното с нея наказателно постановление и моли то да бъде отменено, като незаконосъобразно и необосновано. 
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, в съдебно заседание чрез процесуалния си представител, поддържа наказателното постановление и моли то да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, като оспорва жалбата срещу него и моли тя да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
На 20.12.2018г. около 16,00ч. служители на РУ към ОД на МВР – В. са извършили проверка в с.А., обл.В., ул.“Т.“, №  на жалбоподателя В., при която лицето е предало с протокол за доброволно предаване 1,600 кг нарязана суха листна маса с цвят и мирис на тютюн, без български акцизен бандерол. Взета е проба за лабораторен анализ от въпросния тютюн и е изпратена в ЦМЛ-София за анализ и контрол. Изследваната проба представлява тютюнево изделие нарязан тютюн, който може да се пуши без допълнителна индустриална обработка.
Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: цялостната административно-наказателна преписка: акт за установяване на административно нарушение, протокол за определяне на пазарната цена, продажната цена, дължимия акциз на процесните стоки, експертна справка, протокол за доброволно предаване, митническа лабораторна експертиза, постановление за отказ да се образува досъдебно производство, както и от гласните доказателства: показанията на свидетелите актосъставители Б., И. и И., между които няма противоречия, допълват се и кореспондират по между си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и за категорично доказано, поради което се кредитират от видинският районен съд.
            От така установената фактическа обстановка съдът прави извода, че жалбоподателят В. е осъществил от обективна и от субективна страна при форма на вината пряк умисъл състава по 126, ал.1, т.1 от ЗАДС. Същият е държал акцизна стока без съответния данъчен документ. Последният следва да понесе предвидената в чл.126, ал.1, т.1 и чл.124, ал.1 от ЗАДС административно наказателна отговорност, която е глоба в размер от 1000лв. до 4000лв. и отнемане в полза на държавата на предмета на административното нарушение. Санкцията е определена и наложена от административно-наказващият орган правилно по вид и размер, така както е предвидено в горепосочената разпоредба на закона в минимален размер. 
От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, а жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
          
Р   Е   Ш   И :
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 983/2019 от 19.06.2019г. на Началника на Отдел МРР Д., с което на К.Й.В. *** с ЕГН **********  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000лв./хиляда лева/ и отнемане в полза на държавата на предмета на нарушението: 1,600 кг тютюн за пушене без документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза.
            Решението може да бъде обжалвано пред видинския административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.
            РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници