Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 739-2019
                                        Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                               
                                          гр.Видин, 08.10.2019г.                  
                                                    в името на народа  
ВИДИНСКИ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ОСЕМНАДЕСЕТИ   СЕПТЕМВРИ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В СЪСТАВ:
                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.   П.
                                СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                         ЧЛЕНОВЕ:
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ   М.В.,               С   УЧАСТИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:                КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА   ПЛ.П.            А.Н.Д.№ 739   ПО   ОПИСА   ЗА   2019 Г.,                                 И   ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:
            Административно-наказателното производство е с правно основание чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН.
            Делото е образувано по жалба, подадена от Г.П.Ц. *** с ЕГН ********** против Наказателно постановление № 769 от 22.05.2019г. на Началник РУ към ОД на МВР–Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500лв./петстотин лева/ на основание чл.257, ал.1 от ЗМВР за извършено от него административно нарушение по чл.64, ал.1 и ал.4 от ЗДП.
            Жалбоподателят с жалбата си и в съдебно заседание чрез своя процесуален представител оспорва наказателното постановление, моли да бъде отменено същото, като незаконосъобразно и необосновано, и да бъде уважена жалбата, като основателна. 
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, със съпроводителното си писмо и чрез своя процесуален представител в съдебно заседание, е взел становище по жалбата и наказателното постановление, моли да бъде потвърдено НП, като законосъобразно и обосновано, и да бъде оставена без уважение жалбата, като неоснователна.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
             На 23.03.2019г. около 18,27ч. в с.Б. Р., обл.Видин, ул.“Ч.“, № , жалбоподателят Ц. не е изпълнил издадено му писмено полицейско разпореждане.
Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: цялостната административно-наказателната преписка, АУАН, писмено разпореждане, свидетелските показания на актосъставителя свид.К., свидетелите Каменова, Младенова, С. и Д., между които няма противоречия, допълват се и кореспондират помежду си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и за категорично доказано, поради което се кредитират от видинският районен съд.  
            От така установената фактическа обстановка съдът прави извода, че жалбоподателят Ц. е осъществил състава на твърдяното административно нарушение по чл.64, ал.1 и ал.4 от ЗМВР, както от обективна, така и от субективна страна. За формата на вината се прави извод от конкретното поведение на извършителя, което обективира и неговото отношение към стореното. От обективна страна той не е изпълнил предоставеното му писмено полицейско разпореждане. Лицето следва да понесе предвидената административно-наказателната отговорност, както е посочена по чл.257, ал.1 от ЗМВР. Административно-наказващият орган е определил правилно по вид и размер наказанията, така както е предвидено от закона. От деянието не са настъпили съществени увреждания за отделни лица и за обществените отношения. Извършеното не разкрива висока степен на обществена опасност на деянието. Извършителят не разкрива висока степен на обществена опасност на дееца с оглед, че не се отклонява от органите на съдебната власт и от административно-наказателния процес.
От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, а жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
                                   Р     Е     Ш     И   :
           
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 769/2019 от 22.05.2019г. на Началник РУ към ОД на МВР – гр.В., с което на Г.П.Ц. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500лв./петстотин лева/.
            Решението може да бъде обжалвано пред АС гр.Видин с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници