Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
спогодба по гр.д. № 3144-2018
                                             П Р О Т О К О Л

гр. Видин, 13.09.2019 г.
 
       РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН, Гражданско отделение, VІІ - ми състав, в публично съдебно заседание на тринадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР КРУМОВ
           
при участието на секретаря.. … Г. Начева ..................................................
и прокурора................................................сложи  за   разглеждане.............
гражданско дело  №  3144.....по описа за......2019 година...........................
докладвано от  СЪДИЯ  КРУМОВ.
На именното повикване в 11.50 часа се явиха:
За ищецът „С Б ЕООД редовно призован, явява се адв. И Н с пълномощно от по-рано по делото.
За ответникът „В ****” ЕООД редовно призован, явява се адв. Л. И  с пълномощно от днес по делото.
Адв. Недев – да се даде ход на делото.
Адв. И  – да се даде ход на делото.
Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, за което 
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО, в първо съдебно заседание по събиране на доказателства.
СЪДЪТ съобщава възможността на ищеца да поясни и допълни исковата молба, както и да посочи и представи доказателства във връзка с направените оспорвания от ответника. 
Адв. Недев – поддържам исковата молба. Постигнали сме спогодба в смисъл:
„С Б“ ЕООД, ЕИК ******* седалище и адрес на управление гр. П, бул. „М“ № **, ет.*, представлявано от пълномощник адвокат И Н, вписан в АК – Пловдив, служебен адрес гр. Пловдив, ул. „П К“№ **, ет. *, оф. **, и
„В ****“ ЕООД, ЕИК *******, седалище и адрес на управление с. Н **** ЕООД, община Н С, област В., ул. „Ч.“ № **, В И - Н представлявано от процесуалния си представител адвокат Л И , 
се сключи настоящата спогодба по предмета на спора по гр. дело № 3144/2018 г. на Районен съд - Видин, VIІ гр. състав, както следва:
Ответникът „ВИНТАЖ 2007“ ЕООД признава, че към момента на завеждане на заповедното производство по частно гр. дело № 2564/2018 г. на Районен съд – Видин, ГК, I състав е имал неизплатени задължения към ищеца „СОДИНАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в размер на 4 158,43 лв., от които: по фактура № 0000010478/15.11.2017 г. на стойност 3 654,43 лв. с падеж 15.12.2017 г. и фактура № 0000010482/15.11.2017 г. на стойност 504,00 лв. с падеж 15.12.2017 г., ведно с мораторна лихва: върху неплатената главница 3 654,43 лв. от 16.12.2017 г. до 30.9.2018 г.: 293,39 лв., ведно с мораторна лихва върху неплатената главница 504,00 лв. от 16.12.2017 г. до 30.9.2018 г.: 40,46 лв., или общо мораторни лихви 333,85 лв., за които вземания ищецът се е снабдил със Заповед № 1968/09.10.2018 г. за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 410 ГПК по заповедното производство.
На 31.10.2018 г. ответникът „ВИНТАЖ 2007“ ЕООД е заплатило на ищеца сумата от 2 158,43 лв., с които се погасява изцяло вземането фактура № 0000010482/15.11.2017 г.: 504 лв. с ДДС, както и частично 1 654,43 лв. от задължението по фактура № 0000010478/15.11.2017 г.
С отчитане на плащането по т. 2 непогасените задължения на ответника към ищеца – предмет на исковото производство по настоящото дело, са в размер на 2 333,85 лв., включая: 2 000 лв. – главница по фактура № 0000010478/15.11.2017 г., ведно със законната лихва от 04.10.2018 г. до окончателното плащане. 293,39 лв. – обезщетение за забава върху главница в размер на 3 654,43 лв. с ДДС по фактура № 0000010478/15.11.2017 г., за периода от 16.12.2017 г. до 30.9.2018 г., 40,46 лв. – обезщетение за забава върху главница в размер на 504,00 лв. по фактура № 0000010482/15.11.2017 г., за периода от 16.12.2017 г. до 30.9.2018 г. Ищецът се съгласява да не претендира от ответника законната лихва върху главницата от завеждане на делото до окончателното плащане.
Направените от ищеца разноски по заповедното и исковото производство са в общ размер на 934,85 лв., както следва:
89,85 лв. –държавна такса по ч. гр. д. № 2564/2018 г. по описа на РС-Видин, I гр. състав (заповедно производство);
395 лв. – адвокатско възнаграждение по ч. гр. д. № 2564/2018 г. на РС–Видин (заповедно производство);
350 лв. – адвокатско възнаграждение по гр. д. № 3144/2018 г. на РС-Видин;
100 лв. – внесена държавна такса по гр. д. № 3144/2018 г. на РС-Видин.;
Страните се съгласяват ответникът да заплати на ищеца общо задължение в размер на 3 268,70 лв., включващо исковите суми: 2 333,85 лв.и разноските по заповедното и исковото производство: 934,85 лв.
Страните се съгласяват ответникът да заплати на ищеца посоченото в т. 5общо задължение: 3 268,70 лв. разсрочено на общо седем вноски – шест равни месечни по 500 лв. и една седма вноска 268,70 лв., платими – всяка в срок до 20-о число на всеки от месеците септември 2019 г. – март 2020 г.
В случай, че ответникът се забави в плащането на която и да е от вноските по т. 6 с повече от пет дни, цялото неплатено задължение (вземания от 3 268,75 лв., намалено с евентуално извършените след днес плащания) става незабавно изискуемо и ищецът е в правото си да се снабди с изпълнителен лист за неплатената част и да пристъпи към принудителното им събиране. В този случай ответникът дължи на ищеца и законната лихва върху главницата от 2000 лв. – неплатена част от стойността по фактура № 0000010478/15.11.2017 г., считано от 04.10.2018 г. до окончателното й плащане.
С изпълнение на спогодбата в предвидените срокове ищецът ще се счита за удовлетворен изцяло и в бъдеще няма да има претенции от ответника по повод отношенията – предмет на делото, а ответникът – няма да има насрещни претенции към ищеца по същия предмет.
СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
 ИЩЕЦ:                                                                     ОТВЕТНИК:
 Адв. Недев                                                                Адв. И
Адв. И  – съгласен съм със спогодбата.
Съдът намира, че сключеното днес спогодба не противоречи на Закона и добрите нрави, за което
ОПРЕДЕЛИ:
       ОДОБРЯВА постигнатата днес между страните спогодба, съгласно която ответника Ответникът „В ****7“ ЕООД признава, че към момента на завеждане на заповедното производство по частно гр. дело № 2564/2018 г. на Районен съд – Видин, ГК, I състав е имал неизплатени задължения към ищеца „С Б“ ЕООД в размер на 4 158,43 лв., от които: по фактура № 0000010478/15.11.2017 г. на стойност 3 654,43 лв. с падеж 15.12.2017 г. ифактура № 0000010482/15.11.2017 г. на стойност 504,00 лв. с падеж 15.12.2017 г., ведно с мораторна лихва: върху неплатената главница 3 654,43 лв. от 16.12.2017 г. до 30.9.2018 г.: 293,39 лв., ведно с мораторна лихва върху неплатената главница 504,00 лв. от 16.12.2017 г. до 30.9.2018 г.: 40,46 лв., или общо мораторни лихви 333,85 лв., за които вземания ищецът се е снабдил със Заповед № 1968/09.10.2018 г. за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 410 ГПК по заповедното производство.
      2. На 31.10.2018 г. ответникът „В ****“ ЕООД е заплатило на ищеца сумата от 2 158,43 лв., с които се погасява изцяло вземането фактура № 0000010482/15.11.2017 г.: 504 лв. с ДДС, както и частично 1 654,43 лв. от задължението по фактура № 0000010478/15.11.2017 г.
3. С отчитане на плащането по т. 2 непогасените задължения на ответника към ищеца – предмет на исковото производство по настоящото дело, са в размер на 2 333,85 лв.,включая: 2 000 лв. – главница по фактура № 0000010478/15.11.2017 г., ведно със законната лихва от 04.10.2018 г. до окончателното плащане. 293,39 лв. – обезщетение за забава върху главница в размер на 3 654,43 лв. с ДДС по фактура № 0000010478/15.11.2017 г., за периода от 16.12.2017 г. до 30.9.2018 г., 40,46 лв. – обезщетение за забава върху главница в размер на 504,00 лв. по фактура № 0000010482/15.11.2017 г., за периода от 16.12.2017 г. до 30.9.2018 г.Ищецът се съгласява да не претендира от ответника законната лихва върху главницата от завеждане на делото до окончателното плащане.
Направените от ищеца разноски по заповедното и исковото производство са в общ размер на 934,85 лв., както следва:
      -  89,85 лв. – държавна такса по ч. гр. д. № 2564/2018 г. по описа на РС -Видин, I гр. състав (заповедно производство);
           - 395 лв. – адвокатско възнаграждение по ч. гр. д. № 2564/2018 г. на РС-Видин (заповедно производство);
           - 350 лв. – адвокатсковъзнаграждение по гр. д. № 3144/2018 г. на РС-Видин;
            - 100 лв. – внесена държавна такса по гр. д. № 3144/2018 г. на РС-Видин.;
Страните се съгласяват ответникът да заплати на ищеца общо           задължение в размер на 3 268,70 лв., включващо исковите суми: 333,85 лв. и разноските по заповедното и исковото производство: 934,85 лв.
Страните се съгласяват ответникът да заплати на ищеца посоченото в т. 5общо задължение: 3 268,70 лв. разсрочено на общо седем вноски – шест равни месечни по 500 лв. и една седма вноска 268,70 лв., платими – всяка в срок до 20-о число на всеки от месеците септември 2019 г. – март 2020 г.
В случай, че ответникът се забави в плащането на която и да е от вноските по т. 6 с повече от пет дни, цялото неплатено задължение (вземания от 3 268,75 лв.,намалено с евентуално извършените след днес плащания) става незабавно изискуемо и ищецът е в правото си да се снабди с изпълнителен лист за неплатената част и да пристъпи към принудителното им събиране. В този случай ответникът дължи на ищеца и законната лихва върху главницата от 2000 лв. – неплатена част от стойността по фактура № 0000010478/15.11.2017 г., считано от 04.10.2018 г. до окончателното й плащане.
С изпълнение на спогодбата в предвидените срокове ищецът ще се счита за удовлетворен изцяло и в бъдеще няма да има претенции от ответника по повод отношенията – предмет на делото, а ответникът – няма да има насрещни претенции към ищеца по същия предмет.
Адв. Недев – оттеглям иска в частта за признаване за установено по отношение на ответника, че ищеца има вземане за законна лихва върху главницата за периода от 04.10.2018 г. до окончателното изплащане.
Адв. И  – не се противопоставям на направеното искане.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА оттегляне на иска в частта за признаване за установено по отношение на ответника, че ищеца има вземане за законна лихва върху главницата за периода от 04.10.2018 г. до окончателното изплащане и прекратява производството по делото в тази част.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Видин в едноседмичен срок, считан от днес.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОБЕЗСИЛВА Заповед № 1968 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 09.10.2018 г., издадена по частно гражданско дело № 2564/ 2018 г. по описа на Районен съд – Видин, в частта на присъдената законна лихва върху главницата, считано от 04.10.2018 г. до окончателното изплащане.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Видин в едноседмичен срок считан от днес.
С оглед постигнатата днес спогодба
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
 ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 3144/ 2018 г. по описа на Районен съд - Видин.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Видин в едноседмичен срок, считан от днес.
Протоколът написан в съдебно заседание, приключило в 12.05 часа.
                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                     СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници