Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 1186-2019
П Р О Т О К О Л
                                                гр.В., 13.09.2019г.
В.ският районен съд в публично съдебно заседание на тринадесети септември, две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                                                                                                       
при участието на секретаря  П.Йорданова и прокурора Илияна Целова,
сложи за разглеждане ЧНД № 1186 по описа за 2019г. докладвано от СЪДИЯ ДЕЧЕВ.
На именното повикване в 11.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура – В. се явява прокурор Ил.Целова.
          Обвиняемия В.Б.К.- се явява, доведен от органите на ОЗО-В. лично и с адв. Н.Б. от САК, упълномощен с пълномощно от по-рано.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.
ОБВИНЯЕМИЯТ К.: Моля, да дадете ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Моля, да не се дава ход на делото и настоящето производство да бъде прекратено поради неизтичане на определения от Съда двумесечен срок, в който нова молба за изменение мярката за неотклонение от обвиняемия и защитника му да се счита за недопустима. Определението на ОС В., с което е потвърдено определението на РС В. е от 18.07.2019г., а жалбата е подадена на 09.09.2019г. преди изтичане на двумесечния срок.
АДВ. Б.- Намирам, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Определението, с което от предходното разглеждане на делото и молбата, с която сме поискали изменение на мярката е след изтичане на двумесечния срок, които започна да тече от 09.07.2019г. с произнасянето на определение от Районен съд В.. Окръжният съд не се е произнесъл по това, че е наложено забрана за срок от два месеца да се иска изменение на мярката, тъй като ние не сме обжалвали определението в тази му част. Ако приемете становището на РП – В., тъй като се касае за разлика от 4 дена делото да се докладва на Председателя на ВРС за ново разпределение и ново насрочване след 18.09.2019г. пред Районен Съд В..
ОБВИНЯЕМИЯТ- Подкрепям казаното от защитника ми.
СЪДЪТ след като изслуша становищата на страните и за да се произнесе по хода на делото взе предвид следното:
С Определение от 09.07.2019г. по ЧНД 851/2019г. по описа на ВРС действително е определен двумесечен срок на основание чл. 65 ал.6 от НПК, считано от влизане на определението в сила, в който срок ново искане от обвинението и защитника му да се счита за недопустимо.
С определение от 18.07.2019г. по ЧНД 162/2019г. по описа на ВОС е потвърдено определението, с което е потвърдена взетата мярка „задържане под стража” по отношение на В.К.. Определението на ВОС е окончателно.
           Съгласно Тълкувателно решение № 5/23019г. по т.д. № 5/2017г. на ОСНК на ВКС: „Съдебният акт влиза в сила, когато средствата за неговото обжалване са изчерпани и когато процесуалните възможности за изменение или отмяна на акта – изцяло или частично, вече не съществуват. Окончателното произнасяне по жалбата или протеста определя момента на влизане в сила и в хипотезата на частично обжалване на съдебния акт“.
Уреждайки материята относно определенията чл. 345 ал. 1 от НПК  препраща  към глава 21 от НПК.
 СЪДЪТ служебно констатира, че молбата за изменение мярката за неотклонение по настоящето дело е подадена на 09.09.2019г., видно от отбелязването върху нея и не се основава на влошаване на здравословното състояние на обвиняемия К.. От изложеното е видно, че определението на съда за определяне на двумесечен срок, в които нова молба да се счита за недопустима изтича на 18.09.2019г., тъй като окончателното определение на ВОС е влязло в сила на 18.07.2019г., т.е. в деня на постановяване на окончателния акт на ВОС.
По отношение на искането от страна на защитника на обвиняемия делото да се докладва на Председателя на ВРС за ново разпределение при случаен избор на съдия докладчик Съдът констатира, че е налице протокол за разпределение на случаен принцип от дата 12.09.2019г., с който настоящият докладчик е обвързан.
Поради изложеното съдът счита, че жалбата е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а делото следва да се прекрати.
Водим от горното 
СЪДЪТ
                          О П Р Е Д Е Л И :
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ОСТАВЯ без разглеждане молбата от защитника на обв. В.Б.К. за изменение на мярката за неотклонение „Задържане под стража”.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧН дело № 1186/2019г. по описа на ВРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване по реда на глава ХХІІ от НПК с частна жалба или частен протест в седмодневен срок от днес пред В.ски окръжен съд, като в такъв случай, Съдът насрочва делото пред ВОС на 17.09.2019г. от 14,00 часа, за която дата страните уведомени.
Протоколът написан в съдебно заседание в 11:45 часа.
                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:     
                                                               СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници