Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 1078-2019
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. В., 10.09.2019г.
В.ският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 10 септември 2019година.
                     Председател: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                  
при участието на секретаря………Павлинка Йорданова
прокурора   Росица Маркова..……….сложи за разглеждане
ЧНД 1078 по описа за 2019год. докладвано
от Съдия ДЕЧЕВ.
На именното повикване в 10:15 часа се явиха:
 За Районна прокуратура - В. се явява прокурор Р. Маркова.
Осъдения – И.И.В.-  се явява лично, доведен от ОЗО-В. от Затвора-В..
В залата се явява адв. М.К.А. *** в НРПП, посочен за служебен защитник на осъдения В..
Осъдения И.В.: Не желая да ме представлява адв. А.. Желая да ме представлява адв. И.И., които съм упълномощил.
СЪДЪТ               
                     О П Р Е Д Е Л И :
Отстранява от участие в процеса адв. А. и я освобождава от залата.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО
ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.
Адв. И.: Да се даде ход на делото.
Осъдения И.И.В.: Да се даде ход на делото
СЪДЪТ                     
                        О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Снема самоличността на осъдения, както следва:
         И.И.В., роден на *** ***, българско гражданство, българин, с основно образование, разведен, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, осъждан, ЕГН: **********.
   Самоличността на подсъдимия се сне по данни от делото и от подсъдимия.
 Прокурора: Нямам други искания. Няма да представя доказателства. Моля, за ход по същество.
Адв. И.: Нямам други искания. Няма да представя други доказателства. Моля, за ход по същество.
ОСЪДЕНИЯ И.В.: Нямам други искания. Няма да представя други доказателства. Моля да ми се кумулират присъдите.
 СЪДЪТ
                        О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ
Прокурора:  Поддържам внесеното предложение. Видно от събраните по делото доказателства и от справката за съдимост се  установява, че осъдения И.В. е осъден със споразумение по НОХД № 1003/2019г по описа на Районен съд-В. и със споразумение по  НОХД № 1055/2019г на Районен съд-В. е наложено наказание за срок от 5/пет/ месеца и следва да определите едно общо най-тежко наказание, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 5/пет/ месеца, което да изтърпи при първоначално „строг” режим, като деянията по двете присъди са извършени преди да има друго влезнало в сила дело,   като на основание чл.25, ал.2 от НК, следва да се приспадне изтърпяното до момента наказание „Лишаване от свобода” по някоя от горе цитираните присъди. Моля, за Вашия съдебен акт, като определите на осъдения В. едно общо най - тежко наказание по отношение на наказанията наложени по НОХД № 1003/2019г по описа на Районен съд-В. и със споразумение по  НОХД № 1055/2019г на Районен съд-В., а именно лишаване от свобода за срок от 5/пет/ месеца. Моля, към така групираните наказания, да увеличите с един месец присъдата на ОСН. ЧЛ.
На основание чл.59, ал.1 от НК следва да се зачете времето през което спрямо лицето е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” или „Домашен арест” по някоя от горе цитираните присъди.
Моля, на осн. чл. 25 ал. 2 от НК да се приспадне изтърпяното до момента наказание.
Адв. И.: Уважаеми г-н съдия, на осн. чл.59 от НК да зачетете времето спрямо което на лицето е било взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” по някоя от горецитираните присъди. Да се съобразите с разпоредбите на чл.23-25 от НК, като му определите едно общо наказание с признаване на досега изтърпяното. Налице са основанията за групиране на наказанията, като му се наложи едно общо наказание за срок от 5 пет месеца. Искането на РП В. за увеличаване на присъдата с още един месец е неоснователно. Що се касае до предходните му осъждания осъдения е изтърпял предходните осъждания и не следва да се увеличава наказанието му с още един месец. Това няма да има нито възпитателен, нито превантивен характер при осъдения, а може да има обратен ефект, а именно: озлобяване.
ОСЪДЕНИЯ В.: Искам да ми се кумулират присъдите, така както каза защитника ми. Няма какво да кажа. Съгласен съм с казаното от адв. защитника ми.
Съдът като съобрази материалите по делото и становището на страните счита, че са налице осн. на чл. 25 ал.2 от НПК, че И.И.В. е осъждан, както следва:
1.Със споразумение по НОХД № 1003/2019г по описа на Районен съд-В. за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.3 от НК му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 5/ПЕТ/ месеца с ефективно изтърпяване на наказанието при първоначален „строг” режим.
Деянието е извършено на 24.07.2019г.
Споразумението е влязло в сила на 07.08.2019г
2.Със споразумение по НОХД № 1055/2019г по описа на Районен  съд- В. за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК му е наложено наказание”Лишаване от свобода” за срок от 5/пет/ месеца с ефективно изтърпяване на наказанието при първоначален „строг” режим.
 Деянието е извършено на 02.08.2019г.
Споразумението е влязло в сила на 09.08.2019г.
Съдът като съобрази постъпилото искане и становището на страните, счита, че са налице условията за определяне на общо наказание при условията на чл.23-25 от НК по отношение на НОХД № 1003/2019г по описа на Районен съд-В. и по НОХД № 1055/2019г по описа на Районен съд-В.  и следва да бъде определено едно общо най тежко наказание  измежду наложените по горепосочените дела по които са постигнати споразумения, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 5/пет/ месеца, което да бъде изтърпяно ефективно при „строг” режим.
На основание чл.25, ал.2 от НК следва да се приспадне изтърпяното до момента наказание „Лишаване от свобода” по някоя от горе цитираните присъди.
На основание чл.59, ал.1 от НК следва да се зачете времето през което спрямо лицето е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” или „Домашен арест” по някоя от горе цитираните присъди.
Съдът счита, че разпоредбата на чл. 24 от НК не следва да намери приложение в случая, тъй като осъжданията , които се групират в момента са за леки престъпления, а останалите наказания съгласно справката за съдимост са изтърпени от осъдения, поради това  СЪДЪТ приема, че поисканото увеличение с един месец на наказанието „ Лишаване от свобода” не би довело до поправяне, превъзпитаване на дееца.
Съдът счита че искането на защитника на подсъдимия е основателно и понеже предишните наказания са изтърпяване не се увеличава наказанието с още един месец.
Водим от горното, СЪДЪТ
           ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА групиране на наказанията на осъдения И.И.В., роден на *** ***, българско гражданство, българин, с основно образование, разведен, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, осъждан, ЕГН: **********, като ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание, а именно най-тежкото измежду наложените му по НОХД № 1003/2019г по описа на Районен съд-В. и по НОХД № 1055/2019г по описа на Районен съд-В., а именно: „Лишаване от свобода” за срок от 5/ПЕТ/ месеца, което да бъде изтърпяно ефективно при „строг” режим.
На основание чл.25, ал.2 от НК следва да се приспадне изтърпяното до момента наказание „Лишаване от свобода” по някоя от горе цитираните присъди.
На основание чл.59, ал.1 от НК зачита времето през което спрямо лицето е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” или „Домашен арест” по някоя от горе цитираните присъди.
          Определението подлежи на обжалване и протест по реда на Глава 21 от НПК в 15 дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - В..
            Протоколът се написа в с.з. и заседанието завърши в  10:25 часа.
 
                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:               
                                                             СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници