Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1136-2019
П Р О Т О К О Л
  гр. Видин, 30.08.2019 г.
 
   Видинският районен съд в публично съдебно заседание на тридесети август две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР КРУМОВ
                                              Съдебни заседатели: 1.
                                                                                              2.                                                                             
           
при участието на секретаря..… Г. Начева ....................................................
и прокурора РОСИЦА МАРКОВА   сложи  за   разглеждане.....................
НОХД № 1136 .......по описа за .........2019 година...................….................
докладвано от  СЪДИЯ  КРУМОВ.
На именното повикване в 11.15 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Маркова.
Подсъдимият И.Е. се явява лично доведен от ОЗО – Видин и с адв. С. с пълномощно от ДП.
В залата се явява Т.Л.Т., назначен преводач по ДП.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НАЗНАЧАВА Т.Л.Т. за преводач от български език на турски език и от турски език на български език в настоящето производство.
СНЕМА самоличността на преводача:
Т.Л.Т. – 29 г., Б.Р.
СЪДЪТ указва на преводача наказателната отговорност по чл. 290, ал. 2 от НК.
Преводът от български език на турски език и от турски език на български език се извършва от Т.Л.Т..
Подсъдим/чрез преводач/ - разбирам превода.
В залата се намира адв. С.Л.С., служебен защитник на подсъдимия на ДП.
Подсъдим /чрез преводача/ – желая адв. С. да ми бъде защитник по настоящето дело.
 Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
 НАЗНАЧАВА адв. С.Л.С. за служебен защитник на подсъдимия И.Е., в производство по НОХД № 1136/ 2019 г. по описа на РС – Видин.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОР - Моля, да дадете ход на делото.
Адв. С. – Моля, да се даде ход на делото.
Подсъдим /чрез преводача/ - да се даде ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимият:
И.Е., роден на *** г. в гр. Ислахие, Република Турция, турски гражданин, без адресна регистрация в Република България, с основно образование, женен,  работи, неосъждан.
Самоличността на подсъдимия се удостовери от ДП.
       На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.     
ПРОКУРОРЪТ - Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение със защитата и подсъдимия, което е внесено пред Вас и въз основа на него е образувано настоящото дело. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да бъде одобрено.
Адв. С. - Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение между РП-Видин, мен и подсъдимия и прекратите наказателното производство.
Подсъдим /чрез преводача - Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.
По реда на чл. 382, ал. 4 НПК, Съдът запитва обвиняемия, разбира  ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, че имат силата на влязла в сила присъда, съгласен ли е с тях, доброволно ли е подписал споразумението.
Подсъдим /чрез преводача. – разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно съм подписал споразумението.
Съдът, след като проучи постъпилото споразумение счита, че не са налице процесуални пречки и материални такива, за което
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:    
        ПОДСЪДИМИЯТ И.Е., роден на ***г. в гр. Ислахие, Република Турция, турски гражданин, женен, неосъждан, международен шофьор към фирма „Алфа”, гр. Газиантеб, Република Турция, без адресна регистрация в Република България, се признава за ВИНОВЕН в това, че:
       На 22.08.2019г. на ГКПП - Дунав мост Видин-Калафат направил опит да преведе през границата на страната от Република България в Република  Румъния чуждия гражданин Халил Нас Абдулрахман, ЛНЧ: **********, роден на ***г. в гр. Мардин, Република Турция, без разрешение на надлежните органи на властта, като превежданият не е български гражданин и за превеждането е използвано моторно превозно средство -товарен автомобил марка „Даф” с турски рег. № 27Р9073 с прикачено за него полуремарке „Тирсанс” турски рег. № 27КВ723 и престъплението не е довършено поради независещи от дееца причини - престъпление по чл. 280, ал.2, т.З и т.4, във вр. с ал. 1 във вр. с чл.18, ал.1 от НК,  поради което и на основание чл. 280, ал.2, т.З и т.4, във вр. с ал. 1 във вр. с чл.18, ал.1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК, му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 8/ОСЕМ/ месеца, което на осн. чл.66 от НК, отлага изпълнението за срок от 3/ТРИ/ години.
На основание чл.55, ал.З от НК, не се налагат по-леките наказания, предвидени в чл. 280, ал.2, т.З и т.4 във вр. с ал. 1 във вр. с чл.18, ал.1 от НК - „Глоба” и „Конфискация”.
Подсъдим /чрез преводача/ – съгласен съм със споразумението.
Адв. С. – съгласен съм със споразумението.
               С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е :
ПОДСЪДИМ:                                                  ПРОКУРОР:
/И.Е./                                               /Росица Маркова/
                                         
ПРЕВОДАЧ:
/Т. Л. Т./
АДВОКАТ:
/С.. Л. С./
СЪДЪТ намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК,
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – Видин, подсъдимия И.Е. и защитника му адв. С..
Съдът 
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия       ПОДСЪДИМИЯТ И.Е., роден на ***г. в гр. Ислахие, Република Турция, турски гражданин – „Задържане по стража”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Видински окръжен съд в седемдневен срок от днес.        
След представяне на заверен препис от настоящото споразумение, лицето И.Е. следва да бъде освободено незабавно.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1136/ 2019 г. по описа на РС - Видин. 
ОБЯВЯВА на страните, че споразумението има силата на влязла в сила присъда.
ОПРЕДЕЛЕНЕТО не подлежи на обжалване.
        Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 50.00 лева на преводача Т. Л. Т..
Протоколът написан в съдебно заседание, приключило в 11.35 часа.
                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                        СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници