Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1115-2019
П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 29.08.2019 г.
 
   Видинският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и девет август две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР КРУМОВ
                                              Съдебни заседатели: 1.
                                                                                              2.                                                                             
           
при участието на секретаря..… Г. Начева ................................................
и прокурора  ЗЛАТИНА ИВАНОВА сложи  за   разглеждане................
НДОХ   № 1115 .......по описа за .........2019 година...................…...........
докладвано от  СЪДИЯ  КРУМОВ.
На именното повикване в 10.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява  младши прокурорът Иванова.
Подсъдимият Д.С.А. се явява лично и с адв. Р.К.А. защитник по ДП.
Свидетелите:
В.М.М., се явява.
И.В.И., се явява.
И.О.Й., се явява.
М.Д.Л., не се явява.
И.Н.Н., се явява.
Подсъдимият Д.С.А. – съгласен сам адв. А. да ми бъде защитник по настоящото делото.
 Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
 НАЗНАЧАВА адв. Р.К.А. за служебен защитник на подсъдимия Д.С.А., в производство по НОХД № 1115/ 2019 г. по описа на РС – Видин.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Прокурор Иванова - Моля, да дадете ход на делото.
Адв. А. – да се даде ход на делото.
Подсъдимият А. - Моля, да се дава ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимият:
Д.С.А., ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Видин, българско гражданство, българин, със средно образование, неженен, студент, безработен, с постоянен адрес:***, неосъждан,
Самоличността на подсъдимия се удостовери от ЛК № 647812642/ 25.09.2018 г. издадена от МВР – Видин, след което се върна на същия.
 Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
     СНЕМА самоличността на свидетелите:
В. М.М., - 38г, бр.
     И.В.И., - 41г, бр.  
И.О.Й., - 42г, бр.
     И.Н.Н. – 17 г. бр.
     На свидетелите се указа отговорността по чл. 291 НК.
На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    
ПРОКУРОРЪТ - Нямам искания по чл.274 от НПК.
Адв. - Нямам искания по чл.274 от НПК.
Подсъдим - Нямам искания по чл.274 от НПК.
ПРОКУРОР - по реда на Глава 29, чл. 384 от НПК, постигнахме  споразумение между Прокуратурата, защитника и подсъдимия и желаем делото да приключи със споразумение.
Адв. А. – постигнали сме споразумение.
       С оглед направеното искане за сключване на споразумение
       Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
      ПРОИЗВОДСТВОТО се движи по реда на чл. 384 от НПК.
       ОСВОБОЖДАВА явилите се свидетели от залата.
       По реда на чл. 382 от НПК, Съдът запита подсъдимият разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последствията от споразумението, а именно, че същото има силата на влязла в сила присъда, съгласен ли е с тези последици.
Подсъдим – разбирам обвинението, признавам се за виновен. Разбирам последствията от споразумението и съм съгласен с тях.
ПРОКУРОР - Споразумението е в смисъл:
ПОДСЪДИМИЯТ Д.С.А., ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Видин, българско гражданство, българин, със средно образование, неженен, студент, безработен, с постоянен адрес:***, неосъждан, се признава за ВИНОВЕН в това, че:
На 15.08.2019 г., в гр. Видин, по ул. „Дунавска", минаваща източно от имота на „Ситроен", Южна промишлена зона, с посока на движение към ул. „Цар Александър ІІ”, управлявал моторно превозно средство -лек автомобил марка „Ауди", модел „АЗ" с рег. № ** **** **, собственост на С. А. Й..*** ** от гр. Видин, след употреба на наркотично вещество - амфетамин, представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1, списък № I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични", установено по надлежния ред с тест „Drager Drug Check 3000 АRLF - 0361" № 8325554, с проба в 16.15 часа - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.3 от НК, във вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК, се съгласява да изтърпи  наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК, се ОТЛАГА за срок от 3/три/ ГОДИНИ.
      На основание чл. 55, ал. 3 НК, страните се споразумяват, да не се налага предвиденото наказание „Глоба”.
      На основание чл. 343г, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимият Д.С.А., ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Видин, българско гражданство, българин, със средно образование, неженен, студент, безработен, с постоянен адрес:***, неосъждан,  се съгласява да му бъде наложено  наказание „Лишаване от право да управлява МПС”, за срок от 3 /три / месеца.
   На основание чл. 59, ал. 4 от НК, се приспада времето през което подсъдимият Д.С.А., ЕГН: **********, е бил лишен по административен ред, считано от 15.08.2019 г. от „Лишаване от право да управлява МПС”.
Подсъдим – съгласен съм със споразумението.
Адв. А. – съгласен съм със споразумението.
               С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е :
ПОДСЪДИМ:                                                  ПРОКУРОР:
/Д. С. А./                                          /З. И./
АДВОКАТ:
/Р. К. А./
Съдът намира, че така подписаното споразумението не противоречи на Закона и морала, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатата днес споразумение, съгласно което:
ПОДСЪДИМИЯТ Д.С.А., ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Видин, българско гражданство, българин, със средно образование, неженен, студент, безработен, с постоянен адрес:***, неосъждан, се признава за ВИНОВЕН в това, че:
На 15.08.2019 г., в гр. Видин, по ул. „Дунавска", минаваща източно от имота на „Ситроен", Южна промишлена зона, с посока на движение към ул. „Цар Александър ІІ”, управлявал моторно превозно средство -лек автомобил марка „Ауди", модел „АЗ" с рег. № ** **** **, собственост на С. А. Й..*** ** от гр. Видин, след употреба на наркотично вещество - амфетамин, представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1, списък № I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични", установено по надлежния ред с тест „Drager Drug Check 3000 АRLF - 0361" № 8325554, с проба в 16.15 часа - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.3 от НК, във вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК, му се  налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК, се ОТЛАГА за срок от 3/три/ ГОДИНИ.
      На основание чл. 55, ал. 3 НК, страните се споразумяват, да не се налага предвиденото наказание „Глоба”.
      На основание чл. 343г, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимият Д.С.А., ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Видин, българско гражданство, българин, със средно образование, неженен, студент, безработен, с постоянен адрес:***, неосъждан, му се налага наказание „Лишаване от право да управлява МПС”, за срок от 3 /три / месеца.
   На основание чл. 59, ал. 4 от НК, се приспада времето през което подсъдимият Д.С.А., ЕГН: **********, е бил лишен по административен ред, считано от 15.08.2019 г. от „Лишаване от право да управлява МПС”.
На основание чл. 24, ал. 3 от НК,
Съдът 
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1115/ 2019 г. по описа на РС - Видин. 
ОБЯВЯВА на страните, че споразумението има силата на влязла в сила присъда.
ОПРЕДЕЛЕНЕТО не подлежи на обжалване.
Протоколът написан в съдебно заседание приключило в 10.20 часа.
                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                         СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници