Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 755-2019
                                              Р Е Ш Е Н И Е №290
                                            В ИМЕТО НА НАРОДА
                                            гр.Видин  09.08.2019 год.
            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на   единадесети юни две хиляди  и деветнадесета година в състав:
                                                                      Председател:Вероника Станкова                                                                                               Съдебни заседатели:
                                                                       Членове:
при секретаря В.Узунова и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Станкова НАХД № 755 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН.
 Образувано  по жалба на П.И.А., ЕГН:**********, от гр.София срещу Електронен фиш серия К № 1897738/01.01.2018г. на ОД МВР Видин за налагане на глоба за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство от 01.01.2018г., с което на жалбоподателя е  наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лева на основание чл.189 ал.4 вр.чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП.  
         В открито съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява.Представлява се от редовно упълномощен процесуален представител .
Административно наказващият орган-редовно призован- представлява се от редовно упълномощен процесуален представител.
        Въз основа всички събрани по делото доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:
            Въпросният електронен фиш е издаден на жалбоподателя, като собственик на автомобила, който е бил заснет с техническо средство за движение с незаконосъобразна  скорост.
            Видно от писмо рег. №9530000-3298/12.04.2019г. на Директор ОДМВР-ВИДИН до жалбоподателя е, че  същият не е връчен на жалбоподателя по предписания в закона ред.В същото писмо е налице признание, че въведената дата за връчване на същия -12.02.2018г.в информационните масиви на МВР е неточна и се дължи на техническа грешка, както и че същият не е връчен на жалбоподателя по никакъв начин.
            Писмото е връчено на жалбоподателя на 28.05.2019г.
            Иска се отмяна на електронният фиш , поради неспазване на процедурата по чл. 189, ал.5 във вр. с чл.188, ал.1 от ЗДвП, тъй като същият не е връчен както повелява закона-препоръчано с обратна разписка или от съответните служби на МВР.
            Не се претендират и не се развиват доводи за отмяна на електронният фиш по същество.
            В същото време жалбоподателят от момента на получаване на писмото е могъл да се възползва от дадената му в чл. 189, ал.5 от ЗДвП възможност да представи писмена декларация с данни за лицето , което е управлявало автомобила му ако е било налице такова.Това той не го е сторил, нито пък с жалбата оспорва, че той е автор на деянието.
            Развитите в жалбата и в съд. Заседание доводи за отмяна на електронният фиш касаят спазване на преклузивния  срок на обжалване.
            Съдът приема, че жалбата е подадена в срок и е допустима.
            Разгледана по същество е неоснователна.
             При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:
         Безспорно е установено по делото, че на посочената дата и час процесният автомобил  е бил заснет с автоматизирано техническо средство със скорост 82км/ч., превишаваща разрешената максимална скорост от 50 км/ч.
При така установената по делото фактическа обстановка и приложените писмени доказателства, съдът намира, че обжалвания Електронен фиш Серия серия К № 1897738/01.01.2018г. на ОД МВР Видин отговоря на изискванията на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН и чл.189, ал.4 от ЗДвП. Съгласно чл.189, ал.4 от ЗДвП, „Електронния фиш съдържа данни за: териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на МПС, собственика на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби….”.
В случая видно от обжалвания Електронен фиш  е направено точно описание на мястото, където е установено нарушението, както и  е направено описание на нарушението, както и обстоятелствата при които е извършено последното.
По делото са представени снимка на клип при заснемане на превозното средство,докладна записка на заснетите превозни средства , между които фигурира и настоящето.Протоколи за използване на АТС и за преминала проверка за годност на техническо средство.Всички те представляват официални удостоверителни документи, които доказват извършеното деяние, както и годността на техническите средства, които са използвани.
  Водим от горното и на основание чл.63, ал.1,т.1 от ЗАНН,  Съдът
                               
     Р             Е            Ш            И :
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия К № 1897738/01.01.2018г. на ОД МВР Видин за налагане на глоба за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство от 01.01.2018г., с което на жалбоподателя- П.И.А., ЕГН:**********, от гр.София  е  наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лева на основание чл.189 ал.4 вр.чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП. 
               Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.                                          
                                           
   РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници