Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 736-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 293
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр.Видин 09.08.2018г.
   Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание  на единадесети юни две хиляди и деветнадесета година                                                                                                                                                                     Председател: Вероника Станкова                                     
при секретаря В.Узунова и в присъствието на прокурора ................................                           като разгледа докладваното от съдия Станкова АНД № 736 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.
              Образувано е по жалба на „ МЕГА НЕФТ“ЕООД, ЕИК:130874782, представлявано от управителя си-В.Е.М. против Наказателно постановление № 05-0000924/27.05.2019г. на   ДИРЕКТОР на Дирекция „Инспекция по труда“-ВИДИН, с което за нарушение на чл.403а, ал.1 от КТ, на основание 416, ал.5 във вр. с чл.414,ал.1 от КТ на жалбоподателя  е наложена „имуществена санкция“ в размер на 1 500/хиляда и петстотин/лева.
              Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление № 05-0000924/27.05.2019г. на   ДИРЕКТОР на Дирекция „Инспекция по труда“-ВИДИН.
Жалбоподателят – редовно призован не се явява.Представлява се  от редовно упълномощен процесуален представител. .
            За административно – наказващия орган – редовно призовани –  явява  се редовно упълномощен процесуален представител.Иска от съда потвърждаване на НП, като правилно и законосъобразно.
               Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:
Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.
Разгледана по същество се явява основателна.
На 23.04.2019г.Р.П.-Гл.инспектор е съставил АУАН №05-0000753 на жалбоподателя за това,  че при извършена проверка на 20.02.2019г.в обект стопанисван от дружеството –Бензиностанция, находяща се в гр.Видин, жк“ГЕО МИЛЕВ“  работодателят не е изпълнил задължението си да осигури в обекта на контрол на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния ред и докементи, свързани с разпределение на работното време и организацията на работа-заповед , както и поименни графици.
На 27.05.2018г. ДИРЕКТОР на Дирекция „Инспекция по труда“-ВИДИН  при същата фактическа обстановка е съставил Наказателно постановление № 05-0000924/27.05.2019г., с което за нарушение на чл.403а, ал.1 от КТ, на основание 416, ал.5 във вр. с чл.414,ал.1 от КТ на жалбоподателя  е наложена „имуществена санкция“ в размер на 1 500/хиляда и петстотин/лева.
От разпитаният в съд. заседание -актосъставител –Р.П. се установява, че същата е извършила проверка на място, като не са й представени поисканите за проверка документи.Същата дава показания, че  след като са изискани въпросните документи същите са представени в ДИТ.Заявява, че АУАН е съставен за това, че въпросните документи не са представени към момента на проверката в обекта.
Съдът дава вяра на показанията на този свидетел, до толкова, че същите пресъздават непосредствените й впечатления при изпълнение на служебните й задължения по извършване на проверката и съставяне на АУАН.
По делото е разпитан като свидетел и МАРИО ВАНЧОВ, който работи в обекта като продавач-консултант.Същият дава показания, че той е лицето, което е упълномощено от работодателя да комуникира с  проверяващите органи. Към момента на проверката е бил извън обекта.След като му се обадил работник от бензиностанцията същият отишъл на място, но проверяващите си били тръгнали. Взел документите и ги занесъл в ДИТ, като ги предал на актосъставителя.Заявява, че документите се намират в обекта, но другите му колеги не са упълномощени да работят с тях.
Съдът дава вяра на този свидетел, тъй като показанията му звучат правдоподобно, логични са , както и хронологично подредени.Същите се подкрепят и от представените по делото писмени доказателства/ в частност заповед №2/27.11.2015г.на управителя на дружеството/, както и показанията на актосъставителя П..
Видно от горното е, че жалбоподателят е представил изискуемите документи в ДИТ още същият ден, когато е извършена проверката.Безспорно установено е, че свидетелят МАРИО ВАНЧОВ е представил същите на актосъставителя П., тъй като към момента на проверката не се е намирал в обекта, а той лицето което е овластено да борави със същите, видно от цитираната по-горе заповед.
АНО е следвало да прецени тези обстоятелства и да не издава атакуваното НП, като приеме, че случаят е маловажен съгласно разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.
В тази насока липсват мотиви в НП.Отразено е само,“след като прецених, че нарушението не представлява маловажен случай“.Въз основа на какво обаче е преценено, че случаят не е такъв, как АНО е стигнал до този извод не става ясно, тъй като липсва каквато и да било мотивировка.
Настоящият състав обаче намира, че се касае за маловажен случай.деянието е извършено за първи път.Няма данни в противна насока.Още повече, че самият актосъставител заявява, че изискуемите документи са били представени, а че актът е съставен, тъй като не са им били представени на място
По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателното постановление  следва да бъде отменено, като  незаконосъобразно
                  Водим от горното Съдът,
  Р             Е            Ш            И :
ОТМЕНЯ   Наказателно постановление № 05-0000924/27.05.2019г. на   ДИРЕКТОР на Дирекция „Инспекция по труда“-ВИДИН, с което за нарушение на чл.403а, ал.1 от КТ, на основание 416, ал.5 във вр. с чл.414,ал.1 от КТ на жалбоподателя -„ МЕГА НЕФТ“ЕООД, ЕИК:130874782, представлявано от управителя си-В.Е.М.  е наложена „имуществена санкция“ в размер на 1 500/хиляда и петстотин/лева.
               Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.      
                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници