Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 729-2019
Р Е Ш Е Н И Е №294
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр.Видин 09.08.2019г.
   Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на  единадесети юли  две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                              Председател: Вероника Станкова                                     
при секретаря В. Узунова и в присъствието на прокурора ................................                           като разгледа докладваното от съдия Станкова АНД №729 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.
              Образувано е по жалба на А.Т.Ц., ЕГН:********** против Наказателно постановление №25-0000116/30.04.2019г. на Началник  ОО „АА” в ГД „АИ“ гр. Видин, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.19, ал.1,т.1 от Наредба №11/31.10.2002г. на МТС ,  на основание чл. 93,ал.2  от  ЗАвПр  е наложено  административно наказание „Глоба“ в размер на 500 лева.
Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление№25-0000116/30.04.2019г. на Началник  ОО „АА” в ГД „АИ“ гр. Видин.
 Жалбоподателят – редовно призован не се явява, не се представлява.
            За административно-наказващия орган – редовно призовани – представител не се явява.
               Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:
Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.
Разгледана по същество се явява основателна.
На 09.04.2019г. Б.В.–*** е съставил АУАН фабр.№262284 на жалбоподателя за това, че на същата дата  около 07,30ч. при извършена проверка в района на ТЕЦ-ВИДИН е установено, че водачът е управлявал товарен автомобил с прикачено ремарке, като извършва международен превоз на товари и към момента на проверката е без заверено копие на лиценз.
На 30.04.2019г. при същата фактическа обстановка НАЧАЛНИК в ОО „АА”в ГД“АИ“ - гр. Видин е съставил Наказателно постановление №25-0000116/30.04.2019г., с което на жалбоподателя за нарушение на чл.19, ал.1,т.1 от Наредба №11/31.10.2002г. на МТС ,  на основание чл. 93,ал.2  от  ЗАвПр  е наложено  административно наказание „Глоба“ в размер на 500 лева.
От разпитания в съд. заседание свидетел Б.В. се установи, че  е съставил АУАН след като е извършил проверката  на място.същият дава показания, че жалбоподателят е представил оригинал на документа, който трябвало да се съхранява във фирмата, но не е имал копие на същия.Впоследствие представил копие, след съставяне на АУАН и преди издаването на НП.
Съдът дава вяра на показанията на този свидетел и ги кредитира, тъй като същите са логични, пресъздават непосредствените му впечатления при изпълнение на служебните му задължения, респ. извършената проверка.
По делото е разпитан като свидетел и ЕМИЛ КОЖУХАРСКИ-работодател на жалбоподателя.Същият дава подробни обяснения за случилото.Заявява, че към момента на проверката на пътя жалбоподателя не е могъл да намери копието и е представил оригинала, като впоследствие камиона е „ескортиран“ до офиса на ДАИ и там шофьора, респ. жалбоподателя е намерил и представил въпросното копие. Дава показания, че има официален списък, в който са вписани всички превозни средства на фирмата, и в зависимост от техния брой са и съйответните копия на лиценз за всеки автомобил.Заявява, че органите на ДАИ са проверили и установили, че въпросният автомобил е вписан в този списък.
Съдът дава вяра на този свидетел, тъй като същият подредено, хронологично и логично обосновано обяснява фактите и обстоятелствата свързани с вмененото на жалбоподателя нарушение.
Видно от събраните по делото доказателства е, че водачът е представил  оригинал на лиценз, а впоследствие и въпросното копие, факт който се установява и от актосъставителя.
               Предвид гореизложеното, Съдът намира, че описаното деяние в съставения против жалбоподателя акт не се доказва по безспорен и несъмнен начин, както от обективна, така и от субективна страна.
               По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление следва да бъде  отменено
                  Водим от горното Съдът,
                                        Р             Е            Ш            И :
               ОТМЕНЯ Наказателно постановление №25-0000116/30.04.2019г. на Началник  ОО „АА” в ГД „АИ“ гр. Видин, с което на жалбоподателя - А.Т.Ц., ЕГН:********** за нарушение на чл.19, ал.1,т.1 от Наредба №11/31.10.2002г. на МТС ,  на основание чл. 93,ал.2  от  ЗАвПр  е наложено  административно наказание „Глоба“ в размер на 500 лева.
Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.   
                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници