Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 689-2019
Р Е Ш Е Н И Е №289
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр.Видин 09.08.2019г.
   Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на  единадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                              Председател: Вероника Станкова                                     
при секретаря В. Узунова и в присъствието на прокурора ................................                           като разгледа докладваното от съдия Станкова АНД № 689 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.
              Образувано е по жалба на П.М.П., ЕГН: **********,*** против Наказателно постановление №25-0000129/08.05.2019г. на Началник  ОО „АА” в ГД „АИ“ гр. Видин, с което на жалбоподателя,  на основание чл. 93в ал.1 т. 1 и чл. 105, ал.1  от  ЗАвПр  са му наложени административни наказания „ГЛОБА“ , съответно три глоби в размер на по 2000 лева и една глоба в размер на 200 лева.
Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление №25-0000129/08.05.2019г. на Началник  ОО „АА” в ГД „АИ“ гр. Видин.
Жалбоподателят – редовно призован се явява лично и  се представлява от редовно упълномощен процесуален представител.
            За административно-наказващия орган – редовно призовани – представител не се явява.
               Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:
Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.
Разгледана по същество се явява основателна.
На 12.04.2019г.И.Й.–*** е съставил АУАН фабр.№ 262298 на жалбоподателя за това, че на същата дата  около 07,55ч. при извършена проверка в района на ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА,пред бензиностанция “ШЕЛ“е установено, че водачът на лек таксиметров автомобил, на който автомобил не е поставена табела „Не работи“ и непокрита табела „Такси“, извършва таксиметров превоз на пътници-3 бр.клиенти,като към момента на проверката е без разрешение за извършване на тасиметров пхревоз на пътници, е без удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, без удостоверение за психологическа годност, без пътна книжка издадена от превозвача.
На 08.05.2019г. при същата фактическа обстановка НАЧАЛНИК в ОО „АА”в ГД“АИ“ - гр. Видин е съставил Наказателно постановление №25-0000129/08.05.2019г., с което на жалбоподателя,  на основание чл. 93в ал.1 т. 1 и чл. 105, ал.1  от  ЗАвПр  са му наложени административни наказания „ГЛОБА“ , съответно три глоби в размер на по 2000 лева и една глоба в размер на 200 лева.
От разпитания в съд. заседание свидетел И.Й. се установи, че  е съставил АУАН след като е извършил проверката  на място.Установил , че превозва три броя ученици, които бързали за училище.Пуснал го да ги закара, след което съставил АУАН в дирекцията за констатираните нарушения
Съдът дава вяра на показанията на този свидетел и ги кредитира, тъй като същите са логични, последователни, пресъздават непосредствените му впечатления при изпълнение на служебните му задължения.
По делото е разпитан като свидетел и ОГНЯН МИХАЙЛОВ.Същият е очевидец на проверката.Намирал се е извън такси, с което се е движел, тъй като и то било спряно за проверка.Дава показания, че чул разговора между жалбоподателя и проверяващите.Чул, че последните попитали момичетата, които возел за пари ли ги вози и те отговорили, че не е за пари, а е техен познат.
Съдът дава вяра и на този свидетел, доколкото същият пресъздава непосредствените си възприятия от мястото на проверката и същият е очевидец на извършваните проверки на автомобили.
Видно от съставените АУАН  и НП е, че в същите не са вписани имената на лицата, за които се твърди, че са били клиенти на жалбоподателя и че същият е извършвал таксиметров превоз.Липсват каквито и да било данни за тях.От същите лица не са снети и никакви обяснения или сведения от АНО, които да установяват отразеното в двата акта на наказващия орган.От друга страна пък е налице свидетел-очевидец , разпитан по настоящето производство, който твърди и на когото съдът е дал вяра, че возените пътници от жалбоподателя са заявили, че е техен познат и че ги вози без заплащане.
Подобно на обвинителния акт в наказателното производство, наказателното постановление слага рамките на предмета на доказване в административно-наказателното такова.Същото следва по недвусмислен и ясен начин да описва извършеното нарушение и съответно нормата, която задължава административно-наказателно отговорното лице да извърши определено действие или пък запретява извършването на такова.
            В настоящия случай е налице нарушение на императивната разпоредба на чл. 57, ал.1,т.5 от ЗАНН, която разписва, :” Чл. 57. (1) Наказателното постановление трябва да съдържа: 5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават...”.
Видно от представената в оригинал АНП е, че в същата се съдържат само актовете на АНО.Липсват каквито и да било писмени доказателства, които по несъмнен и категоричен начин да установяват вмененото на жалбоподателя нарушение.
От друга страна, както бе отразено по-горе, и в двата акта на АНО не са индивидуализирани лицата, за които се твърди, че са били обект на таксиметров превоз.
            Налице са съществени процесуални нарушения, които ограничават правото на защита на лицето уличено в нарушение, което не му дава възможност да разбере в пълен обем обстоятелствата, които му се вменяват в нарушение, за да може да реализира и ефективна защита.
               Предвид гореизложеното, Съдът намира, че описаните деяния в съставения против жалбоподателя акт не се доказват по безспорен и несъмнен начин от една страна, а от друга не са спазени и императивните изисквания на закона при воденето на АНП.
               По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление следва да бъде  отменено
                  Водим от горното Съдът,
                                        Р             Е            Ш            И :
               ОТМЕНЯ Наказателно постановление №25-0000129/08.05.2019г. на Началник  ОО „АА” в ГД „АИ“ гр. Видин, с което на жалбоподателя- П.М.П., ЕГН: **********,***,  на основание чл. 93в ал.1 т. 1 и чл. 105, ал.1  от  ЗАвПр  са му наложени административни наказания „ГЛОБА“ , съответно три глоби в размер на по 2000 лева и една глоба в размер на 200 лева.
Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.   
                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници