Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 1048-2019
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
                                        гр.Видин, 13 август 2019 г.
Видинският районен съд ……………………….............. в публично съдебно
заседание на 13.08.2019 г. в състав:
                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                                             Съд.заседатели: 1. И.Р.
                                                                                                 2. Д.К.
при участието на секретаря  П. ВЪТКОВА
и прокурора                              И. Целова            сложи за разглеждане
ЧНД № 1048 по описа за 2019 г.                                             докладвано 
от СЪДИЯ ДЕЧЕВ
              На именното повикване в 10.00 часа се явиха:
                  За РП – Видин се явява прокурор Целова.
              Осъденият С.М.М. *** се явява в залата.
                В залата се явява адв. Р. Ф. определен за служебен защитник на осъдения, вписан под № 4804 в НРПП.
                ОСЪДЕНИЯТ М.: Желая да ме защитава адв. Ф..
                Съдът
О П Р Е Д Е Л И :
                Назначава адв. Р. Ф. за служебен защитник на осъдения С.М.М..
              ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
              ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.
                АДВ. Ф.: Моля да се даде ход на делото.
                ОСЪДЕНИЯТ: Моля да се даде ход на делото.
                Съдът
О П Р Е Д Е Л И :
    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  
              ПРИЕМА представените писмени доказателства по делото.
              СНЕМА самоличността на осъдения:
    С.М.М., ЕГН:**********, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, основно образование, неженен, безработен, с постоянен адрес:***, ул. „Св.Кирил" № 2, ет. 2, ап. 16, осъждан.
              ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства.
              АДВ. Ф.: Няма да соча други доказателства.
              ОСЪДЕНИЯТ: Също.
              Съдът  
                                      О П Р Е Д Е Л И :
              ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
    ПРОКУРОРЪТ: Поддържам предложението. На лице са основанията на чл. 25 във вр. с чл. 23 от НК за определяне на едно общо най-тежко наказание между наказанията наложени по НОХД № 1429 / 2018г. по опис на РС-Видин,  НОХД №247/2019г. пo описа на РС-Видин, НОХД №523/2019г. по описа на РС-Видин, НОХД № 529/2019г. по описа на РС-Видин и НОХД № 790/2019г. по описа на РС-Видин, като бъде определено най-тежкото измежду тях, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година с ефективно изтърпяване на наказанието при първоначален „строг“ режим. На основание чл.24 от НК така определеното общо наказание да бъде увеличено с 4/четири / месеца „Лишаване от свобода“.
Наказанието наложено по НОХД № 337 /2019 г. по описа на PC — Видин   да се търпи отделно.
На основание чл.25, ал.2 от НК да се приспадне изтърпяното до момента от осъдения наказание „Лишаване от свобода" по посочениете присъди.
На основание чл.59, ал.1 и 2 от НК да се зачете времето, през което спрямо лицето е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража" или „Домашен арест" по горепосочените присъди.
              АДВ. Ф.: Основателно е искането на прокурора за налагане на наказание. Всички деяние преди това по НОХД № 377/ 2019г. са извършени преди 29.11.2019г., което е налице първата влязла в сила присъда, поради което следва да се определи едно общо най -тежко наказание от една година „Лишаване от свобода“. Наказанието по НОХД № 337/2019 г., следва да се изтърпи отделно. Моля съдът да не прилага увеличението по чл.24  НК. Моля да имате в предвид, че с всяко следващо осъждане Съдът е дал по-голямо наказание. Най- голямото му наказание е една година  „Лишаване от свобода“.
             ОСЪДЕНИЯТ: Има и други присъда, моля да не се е налага увеличаването на наказанието с четири месеца.     
                Съдът счете делото за изяснено и се оттегли на тайно съвещание, след което се произнесе с определение.
    Съдът, като взе предвид приложените доказателства по делото намери становището на представителя на РП-Видин за основателно, като в конкретния случай РС-Видин намира, че са налице разпоредбите на чл.25-23 от НК по отношение на наложените наказания по НОХД № 1429 / 2018г. по опис на РС-Видин,  НОХД №247/2019г., НОХД №523/2019г., НОХД № 529/2019г. и НОХД № 790/2019г., всичките по описа на РС-Видин, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 1  /една/ година, което на осн. чл. 57, ал. 1, т. 2 от ЗИНЗС следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг“  режим.
  Що се касае за наложеното наказание по НОХД № 337/2019 по описа на PC-Видин, „Лишаване от свобода“ за срок от шест месеца при първоначален „строг“ режим съдът счита, че същото следва да бъде изтърпяно отделно, тъй като в конкретния случай не са налице законовите предпоставки на чл. 25- чл. 23 НК.
     На основание чл.24 от НК  увеличава така определеното общо наказание от 1/една/ година”Лишаване от свобода”  с  2/ два/ месеца „Лишаване от свобода”, като определеното общо наказание „ Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година и 2 /два/месеца да бъде изтърпяно при първоначален ”строг” режим.
   На основание чл. 25, ал. 2 НК съдът приспада времето, през което осъденият е търпял наказание „Лишаване от свобода” по някоя от горепосочените присъди.
  На основание чл. 59, ал. 1 и ал. 2 НК зачита времето, през която спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” или „Домашен арест”.   
  В предвид горното Съдът      
                       О П Р Е Д Е Л И :
    ДОПУСКА групиране на наказанията на осъдения    С.М.М., ЕГН:**********, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, основно образование, неженен, безработен, с постоянен адрес:***, ул. „Св.Кирил" № 2, ет. 2, ап. 16, осъждан, по отношение на НОХД № 1429 / 2018г. по опис на РС-Видин,  НОХД №247/2019г., НОХД №523/2019г., НОХД № 529/2019г. и НОХД № 790/2019г., всичките по описа на РС-Видин, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 1  /една/ година, което на осн. чл. 57, ал. 1, т. 2 от ЗИНЗС следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг“  режим.
   Увеличава на основание чл.24 НК така наложеното наказание с 2/два/ месеца, като определеното общо наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1/една/ година и 2/два/ месеца следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим.
  Съдът постановява да се изтърпи отделно наказанието наложено по НОХД № 337/2019 по описа на PC-Видин, „Лишаване от свобода“ за срок от шест месеца при първоначален „строг“ режим.
               На основание чл.25, ал.2 от НК приспада изтърпяното до момента от осъдения  М. наказание „Лишаване от свобода” по някоя от цитираните присъди.
               На основание чл.59, ал.1 и ал. 2 от НК зачита времето, през която спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” или „Домашен арест”.
               ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на Глава 21 от НПК в 15 - дневен срок, считано от днес пред Видинският окръжен съд.
                 Възнаграждението на с.з. ще бъде определено съгласно Наредба за съдебните заседатели.
               Протоколът написан в с.з. в  10,15  часа.    
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                               СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
                                                                                                                            2.
                                                                                                     СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници