Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Август 2019 (58)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1281-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 433
гр. Видин, 12.08.2019г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд                  гражданска колегия в публичното заседание на дванадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав :
                                                              Председател : Владимир Крумов
при секретаря Г. Начева и в присъствието на прокурора С. Кръстев като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 1281 по описа за 2019год. и за да се произнесе, взе предвид следното :
Производството е с правно основание чл. 19 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/.
Делото е образувано по молба от Х.М. Г.- Л., ЕГН **********,***. Твърди се от молителя, че по силата на Решение № 134 / 14.08.2018г. по гр. д. № 248 / 2018г. по описа на Районен съд Кула, носи брачното си фамилно име Г.. Това се наложило поради предстоящо пътуване в чужбина, непосредствено след заседанието за разтрогване на брака. Молителят нямал възможност да изготви нови документи за самоличност и запазил брачното фамилно име. Прекъсване на брачната връзка води до липса на основание за запазване на името на брачния партньор. Сочи, че продължаването да носи фамилията на бившия си съпруг е обществено неприемливо и неоснователно. Разривът в отношенията, раздялата и прекратяване на гражданския брак обуславят нуждата от промяна на фамилното име. Иска да бъде постановено решение, с което бъде допусната промяна на фамилното име на молителя съответно от “Г. - Л.” на “Г. ”.
 Ответната страна не е представила писмен отговор.
От събраните по делото писмени доказателства, Съдът приема за установено от фактическа страна: С Решение № 134 / 14.08.2018г. по гр. д. № 248 / 2018г. по описа на Районен съд Кула е прекратен гражданския брак между Н.Ц.Л.и Х.М.Г., сключен с акт за граждански брак № 20 / 14.02.1999г. на Община Видин, по взаимно съгласие. Със същото решение е утвърдено постигнатото споразумение, съгласно което след прекратяване на гражданския брак молителят запазва  фамилното име Г..
Останалите събрани по делото доказателства съдът намира, че не са необходими към предмета на делото, поради което не следва да се обсъждат.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че молбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена. Промяната на фамилното име се допуска, когато са налице хипотезите указани в чл. 19 от ЗГР. Не се доказа наличие на някоя от хипотезите посочени в чл. 19 от ЗГР обуславящи промяна на фамилното име на молителя. Фамилното име на молителя е образувано съгласно чл. 53 от СК, – молителят е запазил брачното си фамилно име. Нормата на чл. 53 от СК следва да се тълкува в смисъл, че ако съпругът, приел името на другия съпруг при сключване на брака, не заяви желание за възстановяване на предбрачното си фамилно име, той запазва брачното си фамилно име. В настоящия случай молителят е заявил желание за запазване на брачното си фамилно име.
С оглед на горното молбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна и не следва да бъде допусната промяна на фамилното име на молителя.
Воден от горното, Съдът
Р Е Ш И :
Отхвърля молбата на Х.М. Г.- Л., ЕГН **********,***, за промяна на фамилното й име от “Г.- Л.“ на “Г. ”, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в двуседмичен срок от връчването му на страните.
                                                                      Районен съдия :
Версия за печат
Свързани страници