Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Август 2019 (58)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 3012-2018
Р Е Ш Е Н И Е № 425
/неприсъствено/
гр.Видин, 09.08.2019 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на единадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                             Председател: Даниел Димитров
                                                                     Членове:
при секретаря О. Петрова и в присъствието на прокурора ..........…...…като разгледа докладваното от съдия Димитров гр.дело № 3012 по описа  за 2018 год. и за да се произнесе взе предвид следното:         
Постъпила е искова молба от “БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А, Париж” чрез „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.”, клон България, ЕИК 204915054,със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. “Младост 4”, Бизнес Парк София, сгр. 14, с която против К.П.Б. ***, ЕГН ********** е предявен иск с правно основание по чл. 422 ГПК.
Твърди се от ищеца, че с Договор за потребителски заем с № CREX-141399991/03.11.2016 г. на ответника е отпуснат паричен кредит в размер на 517.32 лева.
Поддържа се, че сумата, предмет на договора е изплатена от кредитора по начина, уговорен в чл. 1 от договора, с което ищеца е изпълнил задължението си по него.
Сочи, че ответника е удостоверил с подписа си в поле „Удостоверение на изпълнението”, получаването на сумата по договора, както и че въз основа на чл. 3 от същия договор за ответника възниква задължението да погаси заема на 12 месечни вноски - всяка по 50.35 лв., които вноски съставляват изплащане на главницата по заема, ведно с оскъпяването й съгласно годишния процент на разходите и годишния лихвен процент, посочени в параметрите на договора.
Излага се, че ответникът е преустановил плащането на вноските по кредита на 20.12.2016 г., като към тази дата е погасена 1 месечна вноска, а така също и че на основание чл. 5 от договора вземането става изискуемо в пълен размер, ако кредитополучателя просрочи две или повече месечни вноски, считано от падежната дата на втората пропусната месечна вноска.
Твърди се, че по този начин ответникът следвало да изплати остатъка по заема в размер на 281.39 лева, представляващ оставащите 11 броя погасителни вноски към 20.01.2017 г., към която дата е станал изискуем в целия му размер. В кредитора се считат за узнати от кредитополучателя, ако бъдат изпратени на адреса, посочен в договора.
В исковата молба алтернативно ищецът счита всички претенции за дължими, на основание изтичането и падежирането на последната погасителна вноска по съставения между страните погасителен план, която е била на 20.10.2017 г., т.е. към датата на депозиране на заявлението по чл. 410 от ГПК по кредита е изтекла и последната падежна дата, въз основа на което ищецът счита вземането за изискуемо на посоченото основание.
Претендира се и обезщетение за забава в размер на законната лихва в размер на 25.82 лева за периода от настъпване на изискуемостта на кредита – 20.01.2017 г. до 11.07.2018 г.
Твърди се, че ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, въз основа на което е образувано ч. гр. д. № 1967/2018 г. по описа на ВРС, и по което е издадена заповед за изпълнение, която е връчена на длъжника по реда на чл. 47 от ГПК.
Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищцовото дружество сумата в размер на 281.39 лева - главница, 25.82 лева - законна лихва за забава за периода от 20.01.2017 г. до 11.07.2018 г. на основание чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД, ведно със законната лихва от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми.
Претендират се и направените разноски.
Ответникът редовно призован, не се представлява и не взема становище по исковете. Въпреки дадената му възможност за писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК не е постъпил такъв. На същия са указани последиците на чл.133, чл.143 ал.3 от ГПК, както и на чл. 238. ал.1 ГПК, а именно, че ако ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.
С молба вх. № 5245/03.05.2019 г. ищецът чрез процесуалния си представител е поискал постановяването на неприсъствено решение на основание чл. 238 ал.1 от ГПК.
Съдът, като взе предвид, че на ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание, намира, че са налице предпоставките по чл. 239 ал. 1 и 2 ГПК за постановяване на неприсъствено решение по делото.
Доказателствата по делото са писмени.
Съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение – чл.239 ал.2 ГПК, поради което следва да бъде постановено такова, като съображенията за това са следните:
Съгласно чл.238 ал.1 ГПК, ако ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. В случая са налице посочените по-горе предпоставки. За да се постанови неприсъствено решение в съответствие със заявения петитум, формалните предпоставки по чл.238 ал.1 ГПК не са достатъчни. Освен тях чл.239 ал.1 т.2 ГПК поставя и изискване по същество, а именно: искът да е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените писмени доказателства.
В случая съвкупността от фактите, наведени в исковата молба и събраните по делото доказателства, са достатъчни да обосноват основателността на заявената искова претенция. Тъй като истинността на приложените към исковата молба писмени доказателства не е оспорена, то съдът ги преценява само от тяхната външна страна. Приетите по делото писмени доказателства не будят съмнение за формална нередовност.
Ето защо исковата претенция като основателна следва да бъде уважена като се признае за установено, че ответникът дължи претендираната парична сума.  
         Във връзка с изложеното предявеният иск следва да бъде уважен като се признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумата в размер от 281.39 лева - главница, 25.82 лева - законна лихва за забава за периода от 20.01.2017 г. до 11.07.2018 г. на основание чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД, ведно със законната лихва от момента на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК до окончателното изплащане на дължимите суми.
В случая основателна се явява и претенцията за присъждане на направените разноски.
Съобразявайки т. 12 на ТР № 4/2013 на ОС ГТК на ВКС и изхода на делото ответникът следва да понесе отговорността за разноските, както в исковото, така и в заповедното производство.
В тази връзка ответната страна следва да заплати на ищеца направените разноски по настоящето производството, в общ размер от 225.00 лв. /125.00 лв. внесена държавна такса и 100.00 лв. юрисконсултско възнаграждение/, както и тези, направени в заповедното производство, в общ размер на 75.00 лв. /25.00 лв. - заплатена държавна такса и 50.00 лв. - юрисконсултско възнаграждение/.  
Водим от горното, Съдът
                                            Р  Е  Ш  И:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.П.Б. ***, ЕГН **********, че дължи на “БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А, Париж” чрез „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.”, клон България, ЕИК 204915054,със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. “Младост 4”, Бизнес Парк София, сгр. 14 следните суми:сумата в размер от 281.39 лева - главница,сумата в размер  от  25.82 лева - законна лихва за забава за периода от 20.01.2017 г. до 11.07.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК-24.07.2018 г. до окончателното изплащане на дължимите суми.
 
 ОСЪЖДА К.П.Б. ***, ЕГН ********** да заплати на “БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А, Париж” чрез „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.”, клон България, ЕИК 204915054,със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. “Младост 4”, Бизнес Парк София, сгр. 14, направените разноски в настоящото производство в общ размер от 225.00 лв. /125.00 лв. внесена държавна такса и 100.00 лв. юрисконсултско възнаграждение/.
  ОСЪЖДА К.П.Б. ***, ЕГН ********** да заплати на “БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А, Париж” чрез „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.”, клон България, ЕИК 204915054,със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. “Младост 4”, Бизнес Парк София, сгр. 14, сумата в общ размер от 75.00 лв. /25.00 лв. - заплатена държавна такса и 50.00 лв. - юрисконсултско възнаграждение/, представляваща направени разноски в заповедното производство по ч.гр.д. № 1967/2018 г. по описа на ВдРС.
             Решението не подлежи на обжалване.
 На страните да се връчат преписи от решението.                                                              
                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници