Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Август 2019 (58)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1079-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 422
гр. Видин, 09.08.2019 год.
В ИМЕТО НА НАРОДА
         Видински районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на единадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                             Председател:Даниел Димитров                                                    
при секретаря О. Петрова и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Димитров гр.дело № 1079 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 Производството е по чл. 49, ал. 4 от СК.
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Водим от горното, Съдът,
                                       Р     Е     Ш     И:
ПРЕКРАТЯВА с развод, поради дълбокото му и непоправимо разстройство, гражданският брак между И.Ц.В. от гр. Видин, ж-к „Гео Милев” бл. 20 вх. Б, ап. 30, ЕГН ********** и С.П.В. ***, ЕГН **********, сключен с акт за гр.брак № 0034/09.04.2011 г. на общ. Видин, без Съдът да се произнася по въпроса за вината.
УТВЪРЖДАВА постигнатото от страните споразумение, като:
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака им дете-П. С. П., ЕГН ********** на майката И.Ц.В.,  като бащата С.П.В. ще има право да вижда и взима при себе си детето П. С. П. два пъти месечно, а именно: всяка първа и трета събота и неделя на месеца с преспиване от 09.00 часа на съботния ден до 17.00 часа на неделния ден, както и по двадесет дни през годината, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката,като местоживеенето на детето съвпада с това на майката, а именно: гр. Видин, ж.к. Гео Милев бл. 20, вх. Б, ап. 30.
ОСЪЖДА С.П.В. да заплаща  на  малолетното  си  дете П. С. П., ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка И.Ц.В. месечна издръжка в размер на 200.00 /двеста/лв., считано 01.05.2019 г, ведно със законната лихва при просрочие, вкл. и да заплати сумата от 2000.00 /две хиляди/ лв., представляваща издръжка за една година назад, за периода от 01.05.2018 до 01.05.2019 г.
ОСЪЖДА С.П.В. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Видин държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 144.00 лв., държавна такса върху присъдената издръжка за минал период в размер на 40.00  и окончателна държавна такса в размер на 20.00 лева, както и 5.00 /пет/ лева такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА И.Ц.В. от гр. Видин, ж-к „Гео Милев” бл. 20 вх. Б, ап. 30, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Видин окончателна държавна такса в размер на 20.00 лева, както и 5.00 /пет/ лева такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.    
След влизане в сила на решението за прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име – И..
Страните са заявили, че нямат претенции за издръжка един към друг, както и че нямат претенции за ползване на семейното жилище.
Решението в частта му, с която се допуска развод, може да бъде  обжалвано пред Видински окръжен съд в двуседмичен срок от връчването  му  на страните.
                                         
                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници