Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2106-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 440
 30.07.2019г.
гр. Видин
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд, ІІ-ри наказателен състав в открито заседание на тридесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:
Председател: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
при секретаря П.Въткова изслуша докладваното от съдия Станкова гр.дело № 2106  по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 6, ал. 2 от СК. Делото е образувано по молба на непълнолетната Р.М.А., ЕГН: ********** ***, действаща със съгласието на родителите си М. А. Б., ЕГН:********** и Е. М. Б., ЕГН:**********, и двамата от гр. Видин, с която молят съдът да разреши непълнолетната молителка да сключи граждански брак с пълнолетния А.И.М., ЕГН: ********** ***. Към молбата са представени: копие на лични карти на непълнолетната Р.М.А., пълнолетния А.И.М., копие на лични карти на родителите, копие на удостоверение за раждане на молителката, копие от удостоверение за раждане на пълнолетния молител, документ за платена държавна такса.
В съдебно заседание молителката заявява, че поддържа молбата си и иска да сключи брак с пълнолетния А.И.М.. Молителката сочи, че  с пълнолетния М. чакат дете. Същата е бременна в първи, втори месец. 
В съдебно заседание родителите на непълнолетното лице заявяват, че са съгласни дъщеря им да сключи граждански брак с лицето А.И.М. и са готови да им помагат в грижите за бъдещото дете.
 Пълнолетното лице заявява, че иска да продължи съвместното си съжителство с молителката, и желае заедно да отглеждат детето си.
Настоящата молба черпи правно основание в разпоредбата на чл.6, ал.2 от СК, според която норма по изключение, ако важни причини налагат това, брак може да сключи и лице, навършило шестнадесет години, с разрешение на районния съдия по постоянния адрес на лицето. Безспорно се установи, че молителката е родена на  ***г., тоест същата понастоящем е на 17 години и не е достигнала възрастта на гражданското пълнолетие – 18 годишна възраст, изискуема се по закон /чл.6, ал.1 от СК/ като положително условие едно лице да сключи граждански брак.
Материалноправна предпоставка за даване на разрешение за сключване на граждански брак от навършил шестнадесетгодишна възраст непълнолетен е наличието на важни обстоятелства, които са различни факти от действителността, обуславящи необходимостта от даване на разрешение за сключване на граждански брак и разбира се този юридически факт/ даването на разрешение/ следва да е в интерес на непълнолетната. Съдът преценява като “важни причини” по смисъла на визираната по-горе правна норма обстоятелството, че  молителката  Р.М.А. и А.И.М. очакват раждането на първото си дете. Молителите съжителстват заедно желаят да полагат грижи за бъдещото си дете. 
След изслушване на молителката, встъпваща в брак, пълнолетният, встъпващ в брак, както и родителите на непълнолетната, съдът счита молбата за основателна и като такава ще следва да бъде уважена. Молителката, встъпващият в брак пълнолетен и родителите на непълнолетната заявиха сериозно съгласие за сключване на граждански брак на Р.М.А. и А.И.М..
 С оглед на горното, и на основание чл. 6, ал. 2 от СК, Съдът
Р Е Ш И:
РАЗРЕШАВА на непълнолетната Р.М.А., ЕГН: ********** ***, ДА сключи граждански брак с пълнолетния А.И.М. ЕГН: ********** ***.
Решението не подлежи на обжалване.
                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници