Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1862-2018
Р Е Ш Е Н И Е № 343
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр. Видин, 29.07.2019г.
            Видинският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на шести юни, през две хиляди и деветнадесета година в състав:
               Председател : Тодор Попиванов       
при секретаря П.Каменова, като разгледа докладваното от съдия Попиванов гр. дело № 1862 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Делото е образувано по искова молба от „БАНКА ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” 19, представлявано от законните си представители Виолина Спасова и Доротея Николова, против Т.И.А., ЕГН **********, с адрес: ***.
  Предявен е от ищеца иск с правно основание чл.422 от ГПК във вр. с чл.415 от ГПК, вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД.  
    Обстоятелствата, от които произтичат претендираните от ищеца права са: че ищцовото дружество „Банка ДСК“ ЕАД и ответникът Т.И.А. се намирали в облигационни отношения по силата на договор за издаване и обслужване на кредитна карта, сключен между страните на 19.09.2008г., преструктуриран в договор за потребителски кредит на 16.10.12014г., съгласно който, банката като кредитор, е предоставила на ответника в качеството на кредитополучател, паричен кредит, а ответникът се е задължил съгласно погасителен план – неразделна част от договора, да погаси задължението си в срок до 16.10.2022г. Поддържа се, че кредитополучателят е неизправна страна по договора, тай като не е изпълнил задължението за погасяване на 14 бр. парични вноски за сумата общо в размер на 1666.22 лева за периода от 15.02.2017г. до 15.03.2018г. включително, тоест, изпаднал е в забава повече от 90 дни, поради което с връчена му нотариална покана ответникът е уведомен за предсрочна изискуемост на целия кредит.
    Поддържа се още, че за вземането си ищецът е подал заявление по реда на чл.417 от ГПК, и в реализираното заповедно производство по ч.гр.Д.№ 974/2018г. по описа на ВРС му е издадена заповед за изпълнение и изпълнителен лист, както и че длъжникът е възразил срещу вземането, поради което ищецът има правен интерес от предявяване на иск за установяването му.
    Иска се от ищеца, съдът да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на ответника, в качеството му на кредитополучател, съществуването на вземането, възникнало по договор за предоставяне потребителски кредит на 16.10.12014г., за което е издадена заповед за изпълнение и изпълнителен лист по ч.гр.Д.№ 974/2018г. по описа на ВРС за заплащане на сумите: 5636.13 лева – главница, 984.97 лева – договорна лихва за периода от 15.01.2017г. до 19.04.2018г., 72.01 лева – наказателна лихва върху просрочената главница за периода от 15.02.2017г. до 19.04.2018г., 120 лева – такса изискуемост на кредита,  ведно със законната лихва върху главницата, от подаване на заявлението по чл.417 от ГПК – 20.04.2018г. до изплащане на вземането. Претендират се направените разноски в заповедното производство по ч.гр.Д.№ 974/2018г. по описа на ВРС в размер на 136.26 лева за платена държавна такса и 65 лева за юрисконсултско възнаграждение, както и разноските по настоящото производството: 136.26 лева за платена държавна такса, 120 лева депозит за вещо лице и 300 лева за юрисконсултско възнграждение.
     Ищецът ангажира писмени доказателства и съдебно – икономическа експертиза.
       Ответникът Т.И.А. оспорва иска, като поддържа от своя страна, че същият е регистриран като едноличен търговец /ЕТ/ „Тия – Т.А.“, спрямо когото е открито производство по несъстоятелност, поради което е недопустимо образуването на нови производства срещу длъжника и моли производството по делото да се прекрати. С определение, постановено по делото на 21.02.2019г. съдът е оставил без уважение искането на ищеца за прекратяване на делото, тъй като ответникът като физическо лице е пасивно процесуално легитимиран да отговаря по предявения иск независимо от наличието на производство по несъстоятелност по отношение на едноличния търговец ЕТ „Тия – Т.А.“. Ответникът не е взел становище по допустимостта и основателността на иска и не е ангажирал доказателства от своя страна.
    Не са налице обстоятелства, които се признават от ответника и които не се нуждаят от доказване.
    Съдът е указал доказателствената тежест на страните: че в тежест на ищеца е да докаже наличието на твърдяния договор, сключен между страните; че ищецът е изправна страна по този договор - че е предоставил твърдяния паричен кредит на ответника; че ответникът като кредитополучател е неизправна страна по договора, като е останал задължен за изплащане на заетия кредит за посочения период; че са налице обстоятелствата по предсрочна изискуемост на целия кредит, както и че Банката се е възползвала от правото си да обяви предсрочната изискуемост на кредита чрез волеизявление, достигнало до кредитополучателя; размерът на твърдяното задължение за заплащане на главница и лихви за забава върху нея за претендираните периоди.
    По делото са събрани писмени доказателства. Допусната, изслушана и приета е съдебно – икономическа експертиза.
Съдът, като разгледа предявения иск и взе предвид в съвкупност и по отделно представените по делото писмени доказателства, приема за установено следното по допустимостта на иска и от фактическа страна:
Ищцовото дружество е предявило иск за установяване на вземането си в едномесечния срок по чл.415, ал.1 от ГПК, като е довнесло дължимата държавна такса, поради което предявеният с молбата иск е допустим.
Не се спори между страните и се установява от представените писмени доказателства, че между страните е сключен договор за преструктуриране на кредитна карта в кредит за текущо потребление от 16.10.2014г. /лист 5 от делото/, съгласно който, предоставената на ответника кредитна карта по договор за издаване на кредитна карта от 19.09.2008г. в размер на 7000 лева, е с остатък 6821.85 лева, като сумата в размер на 6845 лева се оформя в кредит за текущо потребление със срок на издължаване 96 месеца и краен срок 16.10.2022г., съгласно погасителен план, неразделна част от договора /лист 7 – 11 от делото/. Договорът и погасителния план носят подписи за страните, не са оспорени от ответника, поради което между страните е било налице валидно облигационно отношение по договор за банков кредит.
 На 20.04.2018г. ищецът, в качеството си на кредитор е подал заявление до съда, за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист и в реализираното заповедно производство по чл.417 и сл. от ГПК, за което е образувано ч.гр.Д.№ 974/2018г. по описа на ВРС, приложено към настоящото дело, му е издадена заповед за изпълнение и изпълнителен лист за сумите: 5636.13 лева – главница, 984.97 лева – договорна лихва за периода от 15.01.2017г. до 19.04.2018г., 72.01 лева – наказателна лихва върху просрочената главница за периода от 15.02.2017г. до 19.04.2018г., 120 лева – такса изискуемост на кредита,  ведно със законната лихва върху главницата, от подаване на заявлението по чл.417 от ГПК – 20.04.2018г. до изплащане на вземането, както и за направените разноски по делото: 136.26 лева за платена държавна такса и 65 лева за юрисконсултско възнаграждение. Длъжника е подал в срок възражение против заповедта, поради което заявителят има правен интерес от предявяване на настоящия иск за установяване на вземането си.
Видно от нотариална покана, връчена лично на ответника на 27.03.2018г., с разписка чрез Нотариус с район на действие РС – Видин – Лорета Цветкова, рег.№ 029 от Нотариалната камара, Банката - кредитор е уведомила длъжника, че обявява целия кредит за предсрочно изискуем поради забавяне на плащанията от кредитополучателя по договора за банков кредит.
Вещото лице по приетата по делото съдебно – счетоводна експертиза установява, че след преструктурирането на кредитната карта в кредит за текущо потребление, ответникът е погасил следните суми: главница 1208.87 лева, договорна лихва 2054.59 лева, санкционна лихва 3.54 лева или общо постъпили суми в размер на 3267 лева, като дължимата се главница след последната направена вноска е в размер на 5636.13 лева; че кредитополучателят е преустановил плащанията по кредита на 31.01.2017г., като към датата на връчването на уведомлението за предсрочна изискуемост – 27.03.2018г. са налице 14 просрочени вноски по кредита за главница и лихви; че размерът на вноските с настъпил падеж към датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист – 20.04.2018г. са: главница – 800.99 лева, редовна лихва – 984.97 лева, наказателна лихва за периода от падежа на всяка неплатена вноска по датата на подаване на заявлението по чл.417 от ГПК – 72.01 лева, и ведно с такса изискуемост в размер на 120 лева, общото задължение на ответника е в размер на 6813.11 лева, съвпадащ изцяло с размера на исковата претенеция. 
От правна страна: ищецът е изправна страна като кредитор по договора за банков кредит, сключен между страните, тъй като е предоставил договорената парична сума и същата е била усвоена от кредитополучателя още преди преструктуриране на кредита – с договора за издаване на кредитна карта от 19.09.2008г. Ответникът е преустановил плащанията по кредита и е изпаднал в забава за погасяването на 14 бр. месечни парични вноски за главница и лихва. Съгласно чл.19.2 от Общите условия за предоставяне на кредити за текущо потребление, при допусната забава в плащанията на главница и /или лихва над 90 дни, кредиторът има право на обяви целия остатък от кредита за предсрочно изискуем. Установи се, че забавата в настоящия случай е и за главница и за лихви за 14 месечни вноски, тоест повече от 90 дни. Установи се също, че кредиторът е направил волеизявление за обявяване на предсрочна изискуемост на кредита, достигнало надлежно до знанието на кредитополучателя преди датата на подаване на заявлението по чл.417 от ГПК. Установи се безспорно и размера на задължението на ответника, което съгласно заключението на вещото лице съвпада изцяло с исковата претенция на ищеца. Искът следва да бъде уважен като основателен и доказан в претендирания размер, за сумите: 5636.13 лева – главница, 984.97 лева – договорна лихва за периода от 15.01.2017г. до 19.04.2018г., 72.01 лева – наказателна лихва върху просрочената главница за периода от 15.02.2017г. до 19.04.2018г., 120 лева – такса изискуемост на кредита,  ведно със законната лихва върху главницата, от подаване на заявлението по чл.417 от ГПК – 20.04.2018г. до изплащане на вземането, както и за направените разноски в заповедното производство по ч.гр.Д.№ 974/2018г. по описа на ВРС, в размер на 136.26 лева за платена държавна такса и 65 лева за юрисконсултско възнграждение, както и за разноските по настоящото производството: 136.26 лева за платена държавна такса, 120 лева депозит за вещо лице и 300 лева за юрисконсултско възнграждение.
Мотивиран от горното, Съдът
                            Р  Е  Ш  И :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т.И.А., ЕГН **********, с адрес: ***, че дължи на „БАНКА ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” 19, представлявано от законните си представители Виолина Спасова и Доротея Николова, изпълнение на парично задължение по договор за потребителски кредит от 16.10.12014г., сключен между страните, за следните суми, за които е издадена заповед за изпълнение № 709 - РЗ/24.04.2018г. по ч.гр.Д.№ 974/2018г. по описа на ВРС, а именно: 5636.13 /пет хиляди шестстотин тридесет и шест лв. и тринадесет ст./ лева – главница, 984.97 /деветстотин осемдесет и четири лв. и деветдесет и седем ст./ лева – договорна лихва за периода от 15.01.2017г. до 19.04.2018г., 72.01 /седемдесет и два лв. и една ст./ лева – наказателна лихва върху просрочената главница за периода от 15.02.2017г. до 19.04.2018г., 120 /сто и двадесет/ лева – такса изискуемост на кредита, и ведно със законната лихва върху главницата, от подаване на заявлението по чл.417 от ГПК – 20.04.2018г. до изплащане на вземането.
ОСЪЖДА Т.И.А., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на „БАНКА ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” 19, представлявано от законните си представители Виолина Спасова и Доротея Николова, направените от ищеца разноски както следва: разноски в заповедното производство по ч.гр.Д.№ 974/2018г. по описа на ВРС, в размер на 136.26 лева за платена държавна такса и 65 лева за юрисконсултско възнграждение, както и разноските по настоящото производството: 136.26 лева за платена държавна такса, 120 лева депозит за вещо лице и 300 лева за юрисконсултско възнграждение.
Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ВОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.                                                                             
                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници