Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1562-2019
               Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №  410
                                 гр.Видин, 29.07.2019 год.
 
                          В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А
Видинският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на четвърти юли, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:
                                                    
                                                Председател : т.п.                                                                                                                   
при секретаря П.К., като разгледа докладваното от съдия П. гр.дело № 1562 по описа за 2019 год. и за да се произнесе взе предвид следното:
          Производството е по чл.25, ал.1, т.3 от ЗЗак.Д и по реда на чл.26, от ЗЗак.Д във вр. с чл.33, ал.1 и ал.2 от ППЗЗД.
Делото е образувано по искане на Директор на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Д., обл.В., с която се иска по отношение на детето В.Д.А., ЕГН **********, да бъде постановено решение, с което да бъде настанено детето в семейството на П.Е.М., ЕГН ********** и Б.А.М., ЕГН **********, с адрес: *** – леля и вуйчо по майчина линия на детето, до промяна, изменение или отпадане на обстоятелствата, довели до настаняването.
По делото е представена заповед № ЗД/Д-ВН-Д-023/07.05.2019г. на Директор “Социално подпомагане”, гр.Димово, с която детето В.Д.А., ЕГН ********** е настанено временно по административен ред в семейството на П.Е.М., ЕГН ********** и Б.А.М., ЕГН **********, с адрес: ***.
По делото е изготвен социален доклад от Д „СП” – гр.Видин, обл.Видин, който е със становище, че детето В.Д.А., ЕГН ********** е дете в риск, тъй като майката на детето е починала на 10.01.2019г., видно от препис – извлечение от акт за смърт /лист 15 от делото/, а бащата е изоставил дъщеря си, заминал е за чужбина и не изпраща средства за издръжка на детето.
Лелята и вуйчото по майчина линия на детето са подали молба до Д „СП“ – Д., обл.В., с изразено желание детето В. да бъде настанено в тяхното семейство и собственоръчно са подписали декларации по чл.27 от ЗЗакД. Няма други близки или роднини, които да са изявили желание и възможност да полагат грижи за детето в семейна среда. Посочва се също че между детето и сем.Михайлови – леля и вуйчо по майчина линия е налице силна емоционална привързаност, създадена още от раждането на детето и до момента не е прекъсвана. Установява се още, че сем. М. задоволяват индивидуалните потребности на детето от подслон, храна, облекло, отопление, здравни и образователни грижи, внимание, емоционална топлота и др.  Докладът е със заключение, че родителите не са в състояние да полагат грижи за непълнолетната и с цел защита на нейните интереси, най-подходяща е мярката - настаняване в семейството на близки роднини. По този начин ще бъде защитен най-добрия интерес на детето, тъй като ще се отглежда в семейна среда.
Видно от представените писмени доказателства, родители на детето В.Д.А., ЕГН **********, са: майка – А. Е. К. и баща – Д.А.А..
Видно от Молба от П.Е.М., ЕГН **********, с адрес: *** и Б.А.М., ЕГН **********, с адрес: *** – леля и вуйчо по майчина линия на детето и декларации от 16.04.2019г., същите са заявили желание и е декларирали възможност детето В.Д.А., ЕГН ********** да бъде настанено в тяхното семейство поради това, че майката на детето е починала, а бащата се намира в чужбина и не полага грижи за него.
В съдебно заседание молителят Д „СП“ – Димово поддържа молбата.
Заинтересованата страна П.Е.М. не оспорва молбата и моли същата да бъде уважена.
Заинтересованата страна Б.А.М. не оспорва молбата и моли същата да бъде уважена.
При изслушване на детето, същото заяви, че желае да живее при близките си роднини и че същите се грижат добре за нея.
Социалния работник поддържа доклада; заявява, че в интерес на детето е да бъде настанено в семейството на близки роднини.
            При тези данни Съдът намира, че молбата на Директор на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Дунавци, обл.Видин е основателна и следва да бъде уважена. Безспорно се установи, че са налице основанията на чл.25, ал.1, т.3 ЗЗак.Д – единият родител на детето е починал, а другият родител трайно не полага грижи да детето В.Д.А., ЕГН **********; няма други роднини от разширеното семейство на детето, които да са заявили желание и възможност да поемат адекватни грижи за него, и за осигуряване на най-добрия интерес на детето и в защита на неговите права, е то да бъде настанено за отглеждане и възпитание в семейна среда - в предложеното семейство на близки роднини, със срок съгласно искането - до промяна, изменение или отпадане на обстоятелствата, довели до настаняването.
           Мотивиран от горното, Съдът
                                                     
                                    Р Е Ш И :
НАСТАНЯВА малолетната В.Д.А., ЕГН ********** в семейството на П.Е.М., ЕГН ********** и Б.А.М., ЕГН **********, с адрес: *** – леля и вуйчо по майчина линия на детето, до промяна, изменение или отпадане на обстоятелствата, довели до настаняването.
            РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
           Решението може да бъде обжалвано от страните в едноседмичен срок от връчването му, пред Видински Окръжен съд.
                                                        
     РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници