Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1290-2019
                                          Р Е Ш Е Н И Е №  346
                                              
          гр. В., 29.07.2019г.
 
                                             В ИМЕТО НА НАРОДА
В.ският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на десети юни, през две хиляди и деветнадесета година, в състав :                                                                                      
Председател: Т. П.
при секретаря П.Каменова, като разгледа докладваното от съдия П. гр.Д № 1290 по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по чл. 30 от ЗЗД и чл. 26, ал. 1 от ЗЗак.Д.
            Делото е образувано по молба на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”  – гр. В., с която се иска да бъде прекратено настаняването на детето С. В.Ц., ЕГН **********,*** и детето да бъде настанено в СУ от резидентен тип „ЦНСТД 1 – без увреждания“ - с.Ново село, общ.Ново село, обл.В., ул.“Христо Ботев“ № 2, за срок до изменение, прекратяване или отпадане на обстоятелствата, довели до настаняването.
            Съдът, като разгледа молбата и доказателствата по делото, прие за установено от фактическа страна: От представеното удостоверение за раждане на детето С. В.Ц., ЕГН **********, издадено въз основа на Акт за раждане № 0800/28.06.2007г. от Община Столична, обл.С. - град, се установява, че негова майка е В.Ц.Т., а баща – неизвестен. Майката на детето се е дезинтересирала от детето и без основателна причина не е полагала грижи за него, безработна е и без собствено жилище, поради което с Решение № 185 от 07.05.2014г., постановено по гр.Д. № 454/2014г. по описа на ВРС, детето е настанено в Център за настаняване от семеен тип – 3, с адрес: с.Ново село, общ.Ново село, обл.В. до настъпване на обстоятелства за отпадане, изменение или прекратяване на основанието за настаняване.
По делото е представен социален доклад от 16.04.2019г. със становище, че детето е създало конфликтни отношения с децата, отглеждани в ЦНСТД 3 – с.Ново село, общ.Ново село, обл.В.; че с прямо детето е предприета по – благоприятна мярка – настаняване в приемно семейство и след напасване с подходящо такова, със Заповед № ЗД/Д-ВН-067/16.04.2019г. на Директор Д „СП“ - В. детето е настанено временно по административен ред в професионалното приемно семейство на Г. П. Е. и С. С. Е., и двамата от гр.В., обл.В.; че следствие на писмено заявен отказ на детето да се отглежда в приемното семейство, е извършено спешно социално проучване за възможността да бъде отглеждано в среда, най – подходяща за нормалното му психическо, физическо и емоционално развитие. След проведени разговори с майката на детето и пълнолетната й сестра А. В.Ц., които са заявили желание да полагат грижи за детето в семейна среда, е взето решение, до преценка възможностите им за това и постъпване на положително становище от Д „СП“ по адрес на родствениците й, да бъде предприета подходяща мярка за закрила, а именно – настаняване в СУ от резидентен тип „ЦНСТД 1 – без увреждания“ - с.Ново село, общ.Н. с., обл.В., ул.“Х. Б.“ № , в която детето чувства по – голяма подкрепа и сигурност.
Със Заповед № ЗД/Д-ВН-068/16.04.2019г. на Директор Д „СП“ - В., е прекратено временно настаняването на детето С. В.Ц., ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на Г. П. Е. и С. С. Е., и двамата от гр.В., обл.В., а със Заповед № ЗД/Д-ВН-068/16.04.2019г. на Директор Д „СП“ - В., детето е настанено в СУ от резидентен тип „ЦНСТД 1 – без увреждания“ - с.Ново село, общ.Ново село, обл.В., ул.“Христо Ботев“ № 2 по административен ред.
Актуалният социален доклад от 15.05.2019г. установява, че детето бързо се е адаптирала към новата си среда в ЦНСТД 1 – с.Ново село; че контактува с децата и се включва в живота на центъра с голямо желание; че е общителна, комуникативна, весела, доверчива и лесно се привързва към възрастен. Установява се също, че майката на детето без основателна причина не полага грижи по отглеждането и възпитанието на детето, като се наблюдава синдром на родителско отчуждение. Майката има общо девет деца, четири от които са настанени и ползват социална услуга в с.Ново село, обл.В.. От социалното проучване за възможността детето да бъде настанено за отглеждане в семейна среда при близки и/или роднини, не са открити такива, които да са изявили желание и заявили съгласие за това.
            В съдебно заседание представителят на Дирекция “Социално подпомагане” – В. поддържа молбата.
Социалният работник към Д“СП“ – В. свидетелства, че в интерес на детето е да бъде настанено в ЦНСТД 1 – с.Ново село, обл.В..
При изслушване на детето, същото заяви, че се чувства добре в социалната услуга, в която е настанено и че желае да бъде настанено ЦНСТД 1 – с.Н. с., обл.В..
При тези  данни, съдът намира, че молбата на Д „СП“ В. е основателна и следва да се уважи – единствения родител на детето се е дезинтересирал от него и без основателна причина не полага грижи за него; не е налице възможност за настаняване на детето в семейна среда на близки и роднини, както и опитът за настаняване на детето в професионално приемно семейство се е оказал неуспешен. Като единствена и най - подходяща мярка с оглед интересите на малолетната, е да бъде настанена в СУ от резидентен тип „ЦНСТД 1 – без увреждания“ - с.Ново село, общ.Ново село, обл.В., ул.“Христо Ботев“ № 2, за срок съгласно искането - до изменение, прекратяване или отпадане на обстоятелствата, довели до настаняването.
             
            Воден от горното, Съдът
                                                              Р Е Ш И :
            ПРЕКРАТЯВА настаняването на С. В.Ц., ЕГН **********,***.
 НАСТАНЯВА С. В.Ц., ЕГН **********, в СУ от резидентен тип „ЦНСТД 1 – без увреждания“ - с.Ново село, общ.Ново село, обл.В., ул.“Христо Ботев“ № 2, за срок - до изменение, прекратяване или отпадане на обстоятелствата, довели до настаняването.
            Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. В. в едноседмичен срок от връчването му на страните, като решението подлежи на незабавно изпълнение.
 
                
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници