Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1164-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 359
      В ИМЕТО НА НАРОДА
     гр. Видин, 29.07.2019г.
          Видинският районен съд, 5 – ти граждански състав, в публично заседание на тринадесети юни, през две хиляди и деветнадесета година в, състав:                                                                           
                                                    Председател : Тодор Попиванов                 
при секретаря П.Каменова, като разгледа докладваното от съдия Попиванов гр. дело № 1164 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 50 от СК.
Мотивиран от горните съображения, съдът
                                              Р Е Ш И:
ПРЕКРАТЯВА с развод гражданския брак между Л.Г.А., ЕГН **********, с адрес: *** и А.Г.А., ЕГН **********, със съдебен адрес: ***, офис № 17, чрез адв.Кр.К. ***, сключен на 11.08.2001г. с акт за граждански брак № 148/11.08.2001г., издаден от Община Видин, издаден от Община Видин, по взаимно съгласие.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, като:
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху родените от брака на страните деца – А. А.А., ЕГН ********** и Л. А. А., ЕГН ********** на тяхната майка и законен представител Л.Г.А., ЕГН ********** и ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата да е при тяхната майка и законен представител Л.Г.А., ЕГН **********, с адрес: ***.
За осъществяване на лични контакти с детето бащата А.Г.А., ЕГН **********, ще има право да ги вижда и взема при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, от сутринта до вечерта, като бащата взема децата от адреса на майката и ги връща на адреса на майката по местоживеенето й, по 5 дни от зимната и пролетната ваканция на децата и тридесет дни от лятната ваканция, след което да ги връща на майката по местоживеенето й.
ОСЪЖДА А.Г.А., ЕГН **********, със съдебен адрес: ***, офис № 17, чрез адв.Кр.К. ***, да заплаща месечна издръжка на децата А. А. А., ЕГН ********** и Л. А. А., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител Л.Г.А., ЕГН **********, в размер на по 140 /сто и четиридесет/ лева месечно, считано от датата на постановяване на решението на съда, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до отпадане, изменение или прекратяване на основанието за даване на издръжката.
ПРЕДСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Видин, общ.Видин, обл.Видин, ж.к.„Крум Бъчваров”, бл.15, вх.Б, ет.4, ап.34, на жената Л.Г.А., ЕГН **********, с адрес: ***.
Съпрузите нямат придобити по време на брака недвижими вещи, а движимите са си поделили доброволно и извънсъдебно, поради което нямат имуществени спорове.
Съпрузите няма да си дължат издръжка един към друг за бъдеще време.
След влизане в сила на решението за прекратяване на брака, жената ще продължи да носи брачното си фамилно име А..
ОСЪЖДА А.Г.А., ЕГН **********, със съдебен адрес: ***, офис № 17, чрез адв.Кр.К. ***, да заплати държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 201.60 лева и окончателна държавна такса в размер на 20 лева в полза на РС - Видин.
ОСЪЖДА Л.Г.А., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати окончателна държавна такса в размер на 20 лева в полза на РС - Видин.
                 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
                                                                                                                    
                РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници