Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 840-2019
                         Р Е Ш Е Н И Е № 161
гр. Видин, 16.07.2019 г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
           Видинският районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на девети  юли две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря  и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № 840  по описа………… за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното :                                                                                                                         
Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.
Обжалван е издаден Електронен фиш на ОДМВР Видин, серия К № 2045514, с който е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на Р.К.А., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, извършено на 16.04.2018 г. в 10,39 ч. на републикански път II-11, км 15+400, посока на движение от гр. Видин към гр. Монтана при ограничение на скоростта от 40 км/ч, въведено с пътни знаци В-26 и Д-11, установено и заснето с автоматизирано техническо средство TFR-M1, радар идент. № 559, клип № 1222, за превишаване на разрешената скорост с 30 км/ч., при управление на МПС „Ауди А 4“ с рег. № ВН9061АА.
Жалбоподателят в депозираната жалба желае да бъде отменен обжалваният електронен фиш. В съдебно заседание, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява от процесуален представител. В представени писмени бележки поддържа изложеното в жалбата.
Въззиваемата страна, редовно призована за съдебно заседание,   изпраща процесуален представител, който заема становище в с.з. да се потвърди електронният фиш като законосъобразен и обоснован.
Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, и след като съобрази доводите и исканията на страните, намира и приема за установено следното:
В случая е налице съществено процесуално нарушение, а именно непредставяне от страна на АНО на снимка на разположението на техническото средство, изискуема по чл. 10 ал. 3 от Наредба № 8121з- 532/12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Наложено е административно наказание с електронен фиш, а не с НП. Възможността на контролните органи да установяват нарушения на ЗДвП чрез използване на технически средства е въведена с чл. 165 ал. 2 т. 6  от ЗДвП. Доколкото обаче процедурата е значително по-олекотена от тази по ЗАНН, то законът определя точно и изчерпателно условията, при които се издава електронен фиш и съдържанието на същия. Съгласно чл. 165 ал. 3 ЗДвП, министърът на вътрешните работи е издал Наредба № 8121з- 532/12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. В раздел ІІІ от Наредбата е указан редът за използване на АТСС, както и задълженията на контролните органи, свързани с констатиране на нарушенията и законосъобразното им поведение в тази връзка. Съгласно Чл. 10. (1) За всяко използване на мобилно АТСС за контрол се попълва протокол съгласно приложението.  (2) Протоколът по ал. 1 се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, като при контрол във време на движение с мобилно АТСС се отбелязва началото и краят на контролирания участък. (3) При работа с временно разположени на участък от пътя автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта протоколът се попълва за всяко място за контрол и се съпровожда със снимка на разположението на уреда. От една страна липсата на снимка нарушава правото на защита на наказаното лице, а от друга , както беше казано по – горе процедурата по налагане на административно наказание с ел. фиш е значително по – облекчена, то е недопустимо да се допускат от АНО неясноти относно обвинението. Описаното съществено процесуално нарушение, допуснато при издаването на електронния фиш е достатъчно за обосноваване на незаконосъобразността му / Решение от 17.10.2018г. по Административно дело 298/2018 Административен съд - Видин /.    
          Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът,
 
                                                     Р Е Ш И:
 
          ПОТВЪРЖДАВА  Електронен фиш на ОДМВР Видин, серия К № 2045514, с който е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на Р.К.А., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, извършено на 16.04.2018 г. в 10,39 ч. на републикански път II-11, км 15+400, посока на движение от гр. Видин към гр. Монтана при ограничение на скоростта от 40 км/ч, въведено с пътни знаци В-26 и Д-11, установено и заснето с автоматизирано техническо средство TFR-M1, радар идент. № 559, клип № 1222, за превишаване на разрешената скорост с 30 км/ч., при управление на МПС „Ауди А 4“ с рег. № ВН9061АА.
            Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.
                                                            
                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници