Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 685-2019
   Р Е Ш Е Н И Е № 252
гр. Видин,  16.07.2019г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд, 4-ти наказателен състав, в публичното заседание на осемнадесети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря ………К.Илиева  и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № 685   по описа………… за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното :                                                                                                                         
            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от И.С.Н., ЕГН **********,***, 11, бх. „Б“, ет. 4, против Наказателно постановление № 19-0953-000351/18.03.2019г. на Началник Сектор „Пътна полиция“-Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал. 2, пр. 1 от ЗДвП – „Глоба” в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП.
            Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Процесуалният му представител заема идентично становище в с.з. 
            Ответната страна чрез процесуалния си представител заема  становище в с. з., да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.   
          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
             На 22.01.2019г. в 09,30 часа в Община Димово на път втори клас №II-11 в посока от гр. Видин за гр. Монтана жалбоподателят като водач на МПС – товарен автомобил „Фолксваген Кади“ с рег. № ВН4046ВХ, като при движението си не е избрал правилната скорост за движение, не се е съобразил с атмосферните и пътни условия /мокра пътна настилка/ и на около 1100 м. след табела Д 12 /край на населено място с. Арчар/ загубил контрол над автомобила и с предната част на МПС се блъснал в метална еластична ограда /мантинела/ вдясно по посока на движение, с което се реализирало ПТП вс материални щети         
          Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетелите С. Р., К.Дан и П. Иванов, както и от административно-наказателната преписка.
            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.
             Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:
            Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес от обжалване на НП, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.   
           Атакуваното наказателно постановление е съобразено с изискванията на материалния и процесуалния закон, безспорно и безпротиворечиво е установено извършването на посоченото в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление административно нарушение. Нарушението е доказано от обективна и субективна страна. Съгласно разпоредбата на  чл. 20, ал. 2 от ЗДвП "Водачите на ППС са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие." Със санкционната норма на чл. 179, ал, 2, предл. първо от ЗДвП, движението с несъобразена скорост от страна на водачите на ППС, което е причина за ПТП, е въздигнато в административно нарушение. Съгласно разпоредбата на § 6, т. 30 от ДР на ЗДвП пътнотранспортно произшествие е "събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети." Цитираната правна рамка очертава следните съставомерни елементи на нарушението по  чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 179, ал. 2, предл. първо от ЗДвП: водач на ППС, осъществяващ движение с несъобразена скорост – несъобразена с атмосферните условия и пр., такава, че водачът да не може да спре пред предвидимо препятствие, в резултат на което да е причинено ПТП, от което да са последвали нараняване или смърт на хора, повреда на ППС, път, пътно съоръжение или други материални щети.  По делото са установени и доказани  следните факти: движение с несъобразена с атмосферните условия скорост, такава, че при предвидимо препятствие пред водача на ППС същият да може да спре и причини ПТП. По отношение скоростта същата следва да е съобразена с всички посочени в  чл. 20, ал. 2 от ЗДвП обстоятелства, с цел водачът да е в състояние да спре при евентуално наличие на предвидимо препятствие. В този смисъл в АУАН и НП е описано наличието предвидимо препятствие, което да е било е предпоставка за ПТП. Всички свидетели по делото твърдят, че пътят е бил хлъзгав, мокър и заледен. По отношение на спуканата гума свидетелите са констатирали това след ПТП, т.е. не се установява кога е спукана и дали това е причина за ПТП, поради което същото обстоятелство не се приема от съда като такава причина като част от механизма на ПТП. По делото безспорно са установени авторството и вината на нарушителя, както и изискуемата от закона причинно-следствена връзка,  за което е наложена санкция в допустим от закона размер, като наказанието е съобразено със степента на обществената опасност на нарушението и  нарушителя. Атакуваното наказателно постановление съдържа законоустановените реквизити, описани в чл. 57 от ЗАНН.
           В този смисъл Съдът намира, че  НП е законосъобразно и обосновано и ще следва да бъде потвърдено, а жалбата  е неоснователна и ще следва да се отхвърли.
           Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
             
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 19-0953-000351/18.03.2019г. на Началник Сектор „Пътна полиция“-Видин, с което на жалбоподателя И.С.Н., ЕГН **********,***, 11, бх. „Б“, ет. 4,  е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал. 2, пр. 1 от ЗДвП – „Глоба” в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП.
             Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.
                                                           
                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници