Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 617-2019
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 348
гр.Видин, 10.07.2019г.
В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А
Видинският районен съд,  гражданска колегия, 3- ти състав в публичното заседание на  десети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав :
                                                            Председател: Милена Стоянова
при секретаря М.Е. като  разгледа  докладваното  от  съдията  Стоянова  гр.дело № 617 по описа за 2019год.,   и за да се произнесе, взе предвид следното :
  Предявен е иск от К.Н.В. от гр. ****** против „Видахим” АД - Видин с правно основание чл. 200, ал. 3 от КТ.
=======================================================================
           
Воден от горното, Съдът
Р   Е   Ш   И:
ОСЪЖДА  „Видахим” АД,  с ЕИК 815123066, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Бдин“ № 12, офис 12, да заплати на К.Н.В. с ЕГН: *********, сумата от 676.88 лева за периода от 01.03.2019г. до 01.05.2019г., представляваща разликата между трудовото възнаграждение, ведно с добавките за професионален опит и стаж, което ищецът би могъл да получава, ако не бе се разболял от професионалните заболявания „хроничен бронхит” и „базална пневмосклероза” и пенсията по инвалидност, която получава за същия период, ведно със законната лихва за забава, считано от първия ден на месеца, следващ месеца, за който се отнася обезщетението до окончателното издължаване.
ОСЪЖДА „Видахим” АД, с ЕИК 815123066, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Бдин“ № 12, офис 12, да заплати на К.Н.В. с ЕГН: *********, сумата от 350.00 лева  – разноски за адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА „Видахим” АД, с ЕИК 815123066, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Бдин“ № 12, офис 12, да заплати по сметка на ВРС разноски по производството в размер на 50.00 лева – държавна такса и 80.00 лева – разноски за вещо лице.     
            Решението може да бъде обжалвано пред ВОС в двуседмичен срок  от връчването му на страните.
                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници