Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 274-2019
Р Е Ш Е Н И Е   № 232
гр. Видин, 03.07.2019г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
            Видинският районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на четвърти юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:
Председател: Даниел Цветков
при секретаря П.Въткова, като разгледа докладваното от съдия Цветков НАХ дело №274 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.
Делото е образувано по подадена в срок жалба от Н.М.М. ***, съдебен адрес ***, оф.6, против  Наказателно постановление  № 18- 0953-001791/2018г. на Началника на сектор „ПП” към ОДМВР-Видин с което му е наложено административно наказание- „глоба“ в размер на 150 лв. на основание чл.179, ал.1, т.5,  от ЗДвП, „глоба“ в размер на 50 лв. на основание чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП, „глоба“ в размер на 20лв. на основание чл. 185 от ЗДвП,  и „глоба“ в размер на 300 лв. на основание чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП, поради извършени нарушения на чл. 6, т.1 от ЗДвП, чл. 137А от ЗДвП, чл. 186, ал.7 и чл. 139, ал.5 от ЗДвП, както и отнемането на 6 точки на основание Наредба № Із2539 на МВР.
 В съдебно заседание проц. представител на жалбоподателя твърди, че издаденото НП е незаконосъобразно и неправилно, поради което следва да се отмени.    
Ответната страна, чрез проц. си представител изразяват становище, че НП е правилно и законосъобразно, поради което следва да  бъде потвърдено.
От събраните по делото доказателства,  взети по отделно и в тяхната съвкупност, Съдът прие за установено следното:
На 16.10.2018г. при управлението на л.а. „Опел Синтра“ с Рег. № ВН 5230 ВР на път първи клас № І-1, като на кръстовището с път ІІ-12 предприел маневра „изпреварване“, въпреки наличието на пътен знак „В24“, забраняващ извършването на такъв вид маневри, с което създал опасност за останалите участници в движението. При извършената последваща проверка от страна на служители на сектор ПП при ОДМВР-Видин било установено още, че жалбоподателят не използвал обезопасителния колан с който бил оборудван л.а., водача имал незаплатена в срок глоба с фиш, а така също управлявал МПС без да е заплатил винетна такса по чл. 10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата.
В тази вр. на жалбоподателя бил съставен акт за установено административно нарушение от свид. Р.Ц.. Въз основа на акта било и издадено процесното НП с което на Т. били наложени посочените по- горе административни наказания.
       Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства-административнонаказателната преписка съдържаща АУАН, НП справка за нарушител-водач по отношение на жалб. М./от която е видно, че същият е наказван многократно за извършени нарушения по ЗДвП/, копие от докладна записка, както и от показанията на актосъставителя Ц., дадени пред съда. Съдът изцяло кредитира показанията на този свидетел, тъй като същите кореспондират с установената фактическа обстановка по делото, както и с приложените писмени доказателствена, показанията на Ц. са убедителни, последователни, взаимно- подкрепящи се и относими към предмета на доказване по делото.
            От друга страна не бяха представени никакви доказателства, които да опровергаят изложената и възприета от съда фактическа обстановка, навеждаща за наличие на виновното поведение на жалб. М., станало причина за образуването на АНП.
       При така установената фактическа обстановка Съдът намира, че жалбоподателят М. е осъществил от обективна и субективна страна съставите на адм. нарушения, посочени по- горе, за които е санкциониран по административен ред.
       От субективна страна деянията са извършени виновно.
       Предвид изложеното до момента Съдът приема, че актът за установяване на административното нарушение е съставен, съгласно изискванията на ЗАНН.  Фактическите констатации, отразени в акта, не се опровергават от събраните по делото гласни и писмени доказателства, на които Съдът е дал вяра.  Изложените и представени от проц. представител на жалбоподателят доводи за необоснованост на НП не бяха подкрепени с никакви доказателства и следователно не можаха да опровергаят извода, че отразената в АУАН и НП фактическа обстановка не отговаря на действителната  напротив - същата се подкрепя от приложените по делото писмени и гласни д-ва , обсъдени по- горе от Съда.
            В конкретния случай Съдът счита, че нарушените материалноправни норми са отнесени правилно към санкционните такива, тъй като неправомерното поведение на жалб. М. попада именно в тези хипотези на закона, наложените наказания  са точно определени от закона, поради и което за съда не съществува правна възможност да променя техния размер
          От описаните по-горе доказателства събрани в производството става ясно, че е осъществен визирания в НП  административно-наказателен състав, извършено е административно нарушение, спазена е законовата процедура по констатиране на това нарушение и е издадено атакуваното наказателно постановление, като при самото му издаване АНО се е съобразил с чл. 12 и чл. 27 от ЗАНН, поради което настоящият съдебен състав намира, че същото следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.
 Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Съдът
                       
Р Е Ш И :
 
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18- 0953-001791/2018г. на Началника на сектор „ПП” към ОДМВР-Видин с което на Н.М.М. ***, съдебен адрес ***, оф.6,  е наложено административно наказание- „глоба“ в размер на 150 лв. на основание чл.179, ал.1, т.5,  от ЗДвП, „глоба“ в размер на 50 лв. на основание чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП, „глоба“ в размер на 20лв. на основание чл. 185 от ЗДвП,  и „глоба“ в размер на 300 лв. на основание чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП, поради извършени нарушения на чл. 6, т.1 от ЗДвП, чл. 137А от ЗДвП, чл. 186, ал.7 и чл. 139, ал.5 от ЗДвП, както и отнемането на 6 точки на основание Наредба № Із2539 на МВР.
         Решението подлежи на касационно обжалване пред Видински Административен съд по реда на АПК, в четиринадесет дневен срок от съобщението му на страните.
          Районен съдия:
Версия за печат
Свързани страници