Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 819-2019
П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 10.07.2019 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на  десети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕТКОВ
                                            Съдебни заседатели: 1.  
                                                                                      2. 
 при участието на секретаря П.Каменова и прокурора Емил M.
сложи за разглеждане НОХД № 819 по описа за 2019 година, докладвано от СЪДИЯ ПЕТКОВ
На именното повикване в 10.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор M..
Подсъдимият М.Б.М. се явява лично,  редовно призован с адв.Г.Г.определен от съвета на адвокатската колегия за служебен защитник на подсъдимия.
Съдът ОПРЕДЕЛИ:
Назначава адв.Г.Г.за служебен защитник на подсъдимия.
По хода на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.
АДВ.Г.: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ М.: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
Съдът ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
На основание § 114 съдът разяснява правата на страните по чл.248, като настоящото съдебно заседание следва да се счита като разпоредително такова. Страните следва да вземат отношение по следните въпроси:
1. Подсъдно ли е делото на съда;
2. Има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;
3. Допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;
4. Налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;
5. Разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;
6. Взетите мерки за процесуална принуда;
7. Искания за събиране на нови доказателства;
8. Насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него.
ПРОКУРОРЪТ: Няма процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Не считам, че има основание за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, ограничило правата на страните. Имам искане по чл.248, ал.1, т.4 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение със защитника на подсъдимия. Нямам искания за разглеждане на делото при закрити врати, тъй като не са налице основанията за това. С оглед факта, че ще бъде постигнато споразумение и делото ще приключи по реда на глава ХХІХ НПК нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам, че няма пречка съда да се произнесе с определение, с което да премине в съдебната фаза на наказателния процес. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
АДВ. Г.: Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Няма основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. Искам делото да приключи със споразумение. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ М.: Поддържам казаното от защитника относно всички визирани обстоятелства визирани в чл.248, ал.1 НПК. Заявявам, че съм получил препис от обвинителния акт. 
Съдът след като съобрази становищата на страните по чл.248, ал.1 от НПК и данните по делото установи следното:
Настоящото дело е подсъдно на Районен съд – Видин. Не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение ограничило правата на страните. С оглед изразеното съгласие и изявление от страна на страните, че са постигнали споразумение съдът намира, че делото следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, като същото се състои незабавно след провеждане на разпоредителното такова. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Не следва да бъдат събирани нови доказателства.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
 СНЕМА самоличността на подсъдимия.
 М.Б.М. – роден на *** ***, обл. Видин, ул. „А. С.“ № **, българин, български гражданин, с висше образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН **********.
 АДВ.Г.: Моля, да одобрите споразумение, което предлагаме на прокуратурата, съгласно което подсъдимият М.Б.М. се признава за ВИНОВЕН в това, че  на   20.04.2019 г. в с. К., обл. В. по ул. „Г. Д.“, с посока на движение от с. Р., обл. В. към центъра на селото управлява МПС – лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“ с ДК № ВН 3320 АВ, собственост на Н.Б. И., с концентрация а алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,97 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол захимическо изследване за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 138 от 23.04.2019 г. на Специализирана химическа лаборатория към ЦСЗМП – гр. П. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за което и на основание същия текст и във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” са срок от 3 /три/ месеца и на основание чл. 66, ал. 1 от НК да се отложи изтърпяване на наказанието за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 343г от НК да се наложи и наказание „Лишаване от право” да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК при изтърпяването на това наказание да се зачита времето през, което подсъдимият е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага наказание „Глоба”.
  ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с това споразумение. Моля, да бъде одобрено. Същото не противоречи на закона и морала.
  ПОДСЪДИМИЯТ М.М.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Отказвам се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и доброволно подписвам споразумението.
 
               С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е :
ПОДСЪДИМ:                                               ПРОКУРОР:
         /М.М./                                    /Е. M./
АДВОКАТ:
            / Г. Г./
Съдът, като взе предвид постигнатото между страните споразумение и че то не противоречи на закона и морала, както и заявеното от подсъдимия М.Б.М. приема, че споразумението може да бъде прието, за което и на основание чл. 384, ал. 1 от НПК
                                О П Р Е Д Е Л И :
        ОДОБРЯВА споразумението постигнато между страните и изложеното по-горе, съгласно което:
        ПОДСЪДИМИЯТ   М.Б.М. – роден на *** ***, обл. Видин, ул. „А. С.“ № 17, българин, български гражданин, с висше образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН **********  се признава за ВИНОВЕН в това, че  на   20.04.2019 г. в с. К., обл. В. по ул. „Г. Д.“, с посока на движение от с. Р., обл. В. към центъра на селото управлява МПС – лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“ с ДК № ВН ****АВ, собственост на Н.Б. И., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,97 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол захимическо изследване за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 138 от 23.04.2019 г. на Специализирана химическа лаборатория към ЦСЗМП – гр. П. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за което и на основание същия текст и във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание „Лишаване от свобода” са срок от 3 /три/ месеца и на основание чл. 66, ал. 1 от НК да се отложи изтърпяване на наказанието за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 343г от НК да се наложи и наказание „Лишаване от право” да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК при изтърпяването на това наказание да се зачита времето през, което подсъдимият е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага наказание „Глоба”.
            На основание чл. 24, ал. 3 от НК Съдът 
                     О П Р Е Д Е Л И :
            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 819/2019 г. по описа на ВРС. 
            ОБЯВЯВА на страните, че споразумението има силата на влязла в сила присъда.
            ОПРЕДЕЛЕНЕТО не подлежи на обжалване.
            Протоколът написан в съдебно заседание в 10:15 часа.
                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                          СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници