Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 759-2019
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
                                            гр.Видин, 10 юли 2019 г.
Видинският районен съд ……………................ в разпоредително съдебно заседание на 10.07.2019 г. в състав:
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ
                                                                   Съд.заседатели: 1. ………………
                                                                                                    2. ………………..
при участието на секретаря  Оля Петрова
и прокурора                       Красен Кайзеров                   сложи за разглеждане НОХД № 759 по описа за 2019 г. докладвано от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ
На именното повикване в 13.40 часа се явиха:
За РП – Видин се явява прокурор Кайзеров.
Подсъдимият Н.А. *** се явява в залата и с адв. А.Й., определена за служебен защитник на подс. А..
     В залата се явява преводач А.М.Д., който ще извърши превод от български език на арабски език и обратно.
     Съдът
                                             О П Р Е Д Е Л И :
     НАЗНАЧАВА за преводач А.М.Д., който ще извърши превод на обвиняемия Н.А. от български език на арабски език и обратно.
ПОДСЪДИМИЯТ А.: Желая да ме защитава адв. Й..
Съдът
О П Р Е Д Е Л И :
НАЗНАЧАВА адв. А.Й., определена за служебен защитник на подсъдимия Н.А. в съдебната фаза на процеса.
ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
АДВ. Й.: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ А.: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И :
    ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.             
              СНЕМА самоличността на подсъдимия:
    Н.А., роден на *** г. в Сирия, сириец, сирийско гражданство, неженен, неосъждан, начално образование, безработен, без адресна регистрация в Р. България, по негови данни.
  Самоличността се удостовери от негови данни и от данни по делото.  
   ПОДСЪДИМИЯТ А.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.             
             Съдът запитва страните имат ли искания по реда на чл. 248, ал. 1 НПК.
   ПРОКУРОРЪТ: Делото е подсъдно на РС – Видин. Няма основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. Не са допуснати на ДП отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници. Няма основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, както и при закрити врати, както и за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Нямам искане за събиране на нови доказателства. Моля да се призоват описаните в приложение № 1 към обвинителния акт свидетели.
   АДВ. Й. : Постигнали сме споразумение с представителя на РП – Видин, което ще изложим. Такава процесуална възможност дава чл. 248, ал. 1, т. 4 НПК. Моля Ви да дадете ход на делото и ще изложим споразумението пред Вас.
          ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам във връзка с направеното искане от страна на защитника и неговия подзащитен във връзка с разпоредбата на чл. 248, ал. 1, т. 4 НПК. Постигнали сме споразумение със защитника и подзащитният му.
          ПОДСЪДИМИЯТ А.: Моля да се даде ход на делото. Имам искане по чл. 248, ал. 1, т. 4 НПК. Поддържам казаното от адвоката ми. Постигнали сме споразумение с представителя на РП - Видин.
На основание чл. 252, ал. 1 НПК Съдът
О П  Р Е Д Е Л И:
   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
   На основание чл. 274, ал. 1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл. 275 от НПК.    
    ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл. 274 и чл. 275 от НПК.
                 АДВ. Й. : Нямам искания по чл. 274 от НПК. Постигнали сме споразумение с РП - Видин, което ще изложим пред Вас и моля да го одобрите в следния смисъл: Подзащитният ми се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, а именно в това, че на 21.05.2019 г. на ГКПП - Дунав мост Видин - Калафат направил опит да излезе през границата на страната от Р. България в Р. Румъния без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини - престъпление по чл. 279, ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на основание посочения текст и във връзка с чл. 36 и чл. 54 от НК е съгласен да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години и наказание „Глоба” в размер на 100.00 /сто/ лева.         
             ПОДСЪДИМИЯТ А.: Поддържам изцяло изложеното от моят адвокат. Съгласен съм с така предложеното споразумение, признавам се за виновен по обвинението и заявявам категорично, че доброволно ще подпиша предложеното за одобрение от Вас споразумение.
                ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с изложеното от защитника на подсъдимия. Моля Ви да одобрите така предложеното споразумение като непротиворечащ на закона и морала.
   
СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                            СЛ. ЗАЩИТНИК:
             /Н.А./                                             /АДВ. А. Й. /
ПРЕВОДАЧ:
               /А. Д./
                                               ПРОКУРОР:
                                                    /К. КАЙЗЕРОВ/
Съдът като взе предвид постигнатото споразумение между страните намира, че същото не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл. 384 във връзка с чл. 382, ал.7 НПК
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
             ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, според което подсъдимия Н.А., роден на *** г. в Сирия, сириец, сирийско гражданство, неженен, неосъждан, начално образование, безработен, без адресна регистрация в Р. България се признава за ВИНОВЕН в това, че на 21.05.2019 г. на ГКПП - Дунав мост Видин - Калафат направил опит да излезе през границата на страната от Р. България в Р. Румъния без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини - престъпление по чл. 279, ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на основание посочения текст и във връзка с чл. 36 и чл. 54 от НК Съдът му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години и наказание „Глоба” в размер на 100.00 /сто/ лева.    
                 Съдът
                                                    О П Р Е Д Е Л И :
   ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража” спрямо подсъдимия Н.А..
    На преводача А.М.Д. да се заплати възнаграждение в размер на 40.00 лева от бюджета на съда за извършения превод.
              ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 759/2019г. по описа на Районен съд – Видин.             
    Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.         
              Протоколът е написан в съд. заседание в 13.55 часа. 
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                         СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници