Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 788-2019
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 10.07.2019г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 10 ЮЛИ 2019година.
              Председател: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                     Съдебни заседатели: 1.И.Р.
                                                                         2.М.Д.
при участието на секретаря………Красимира Илиева
прокурора   Красен   Кайзеров..……….сложи за разглеждане
ЧНД 788..……....................  по описа за 2019год. докладвано
от Съдия ДЕЧЕВ.
На именното повикване в  10.15 часа се явиха:
 За Районна прокуратура- Видин се явява прокурор Кайзеров.
Осъдения – С. М.М.-  се явява лично, доведен от ОЗО-Видин от Затвора-Враца.
В залата се явява адв. Р.Ф. ***  в НРПП, посочен за служебен защитник на осъдения Севделин М..
Осъдения М.: Желая да ме защитава адв. Р.Ф. по настоящето производство.
 Съдът                       О П Р Е Д Е Л И :
Назначава адв. Р.Ф. ***, вписан под № 4804 в НРПП за служебен защитник на осъдения  С. М.М. по настоящето производство.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО
ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.
Адв. ФилиповДа се даде ход на делото.
Осъдения Севделин М.: Да се даде ход на делото
Съдът                          О П Р Е Д Е Л И :
                                ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
Снема самоличността на осъдения, както следва
         С.М.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***,  и с настоящ адрес-***, българин, с българско гражданство, основно образование, работи, като озеленител в „Еко Титан”ООД гр.Видин,  неженен, осъждан, ЕГН: **********.
            Самоличността се сне  по данни  от делото и от осъдения.  
     
 Прокурора: Нямам други искания. Няма да представя доказателства. Моля за ход по същество.
Адв.Ф.: Нямам други искания. Няма да представя други доказателства. Моля за ход по същество.
ОСЪДЕНИЯ С. М.: Нямам други искания. Няма да представя други доказателства.Моля да ми се кумулират присъдите.
 Съдът                         О П Р Е Д Е Л И :
                 ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ
Прокурора: Налице са основанията на чл.25, ал.1 във връзка с чл.23, ал.1 от НК  за кумулиране на присъдите по НОХД № 1429/2018г., НОХД № 247/2019 г., НОХД № 523/2019г. и видно от справката за съдимост и по НОХД № 529/2019г. ,като деянията по всички са извършени преди да има влязла в сила присъда по някоя от тях. Моля да му се наложи най тежкото наказание, а именно „Лишаване от свобода" за срок от 8 /осем/ месеца, което да бъде изтърпяно ефективно в затвор или затворническо заведение от закрит тип при първоначален „строг" режим. Наказанието му наложено по НОХД № 337/2019 г по описа на Районен съд-Видин, а именно „Лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца с ефективно изтърпяване на наказанието да бъде изтърпяно отделно, ефективно, в затвор или затворническо заведение от закрит тип при първоначален „строг" режим, след изтърпяване на определеното му общо най-тежко наказание. Моля Да постановите, на основание чл. 70, ал. 7 от НК, осъд. М. да изтърпи и неизтърпяната част от общото наказание, наложено му по ЧНД № 287/2017 г. по описа на PC - Видин, а именно „Лишаване от свобода" за срок от 1 /една/ година, 3 /три/ месеца и 12 /дванадесет/ дни, при строг режим, oт чието изтърпяване същият е бил освободен условно предсрочно с определение № 672/03.10.2017 г. . постановено по ЧНД № 560/2017 г. по описа на ОС - Враца.
На основание чл. 25, ал. 2 от НК следва да приспаднете изтърпяното до момента от осъдения М. наказание „Лишаване от свобода" по някоя от горецитираните присъди.
На основание чл.59, ал.1 от НК следва да се зачете времето през което спрямо лицето е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” или „Домашен адрес” по някоя от горе цитираните присъди.
Адв. Ф.:  Моля да се извърши кумулацията така както каза представителя на РП-Видин, и при това положение следва да се определи едно общо наказание по четирите присъди и отделно да се изтърпи наказанието по НОХД № 337/2019год., като следва да изтърпи и наказание от предсрочното му освобождаване.
ОСЪДЕНИЯ М.: Искам да ми  се кумулират присъдите така както каза защитника ми..
Съдът като съобрази материалите по делото и становището на страните счита, че  С. М.М. е осъждан, както следва:
С определение № 672/03.10.2017 г.  постановено по   ЧНД № 560/2017 г. по   описа   на   ОС   -   Враца,    С.   М.   М.,   ЕГН:**********, от гр. Видин е освободен условно предсрочно от изтърпяване на неизтърпяната част от определеното му общо наказание в размер на   6 /шест/ години  и 6 /шест/ месеца „Лишаване от свобода", наложено му  но  ЧНД № 287/2017 г. по описа на PC - Видин, с остатък 1 /една/ година. 3 /три/ месеца и 12 /дванадесет/ дни.
На основание чл.70, ал. 6 от НК на М. е определен изпитателен срок в размер на 1 /една/ година, 3 /три/ месеца и 12 /дванадесет/ дни. Определението е влязло в законна сила на 11.10.2017г.
       1.Със споразумение от 29.01.2019 г.  по НОХД № 1429/2018 г. по описа на Районен съд - Видин, за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1. т. 1, вр. е чл.
194. ал.   1, вр. с чл. 29, ал.   1, б. „а" и „б" от НК му е наложено наказание„Лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца с ефективно изтърпяване на
наказанието.
          Деянието е извършено на 06.05.2018 г.
          Споразумението е влязло в сила на 29.01.2019 г.
2.Със споразумение от 21.03.2019 г.   по НОХД № 247/2019 г.по описа на Районен съд- Видин, за извършено престъпление по чл. 196. ал. 1, т. 1. вр. с чл.
194. ал.   1, вр. с чл. 29, ал.   1. б. „а” и „б” от НК му е наложено наказание„Лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца с ефективно изтърпяване на наказанието.
Деянието е извършено на 06.01.2019 г.
Споразумението е влязло в сила на 21.03.2019 г.
3.Със споразумение от 23.04.2019 г.  по НОХД № 337/2019 г. По описа на Районен съд - Видин, за извършено престъпление по чл. 196, ал.1, т.1,вр.с чл.194, ал.  1, вр. с  чл. 29, ал.   1, б. „а" и „б" от НК му е наложено наказание„Лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца с ефективно изтърпяване на наказанието.
Деянието е извършено на 12.02.2019 г. Споразумението е влязло в сила на 23.04.2019 г.
4.              Със споразумение от 18.06.2019 г.  по НОХД № 523/2019 г. По описа на Районен съд- Видин, за извършено престъпление по чл. 196, ал.1, т.2,във вр.счл. 195. ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а" и б. „б", във вр.с чл. 26,ал.1 от НК му е наложено наказание „Лишаване от свобода" за срок от 8/осем/месеца ефективно изтърпяване на наказанието.
Деянието е извършено за времето от 22.12.2018 г. до 30.12.2018 г.
Споразумението е влязло в сила на 18.06.2019 г.
5. Със споразумение по НОХД № 529/2019год.  от 18.06.2019г., в сила от 18.06.2019г. за извършено престъпление по чл. 196, ал.1, т.2,във вр.счл. 195. ал. 1, т.4 вр. с чл.194, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, буква”а” и „б” вр. с чл.55, ал.1,т.1 и чл.36 от НК му е наложено наказание „Лишаване от свобода" за срок от 6/шест/месеца с ефективно изтърпяване на наказанието.
Съдът като съобрази постъпилото искане и становището на страните, счита, че са налице условията за определяне на общо наказание при условията на чл.23-25 от НК по отношение на НОХД № 1429/2018 г., НОХД № 247/ 2019 г.,  НОХД № 523/2019г. и НОХД № 529/2019год.  и четирите по описа на PC - Видин, са налице основанията на чл.25, ал.1, във вр. чл.23, ал.1 от НК за определяне на едно общо най-тежко наказание, а именно „Лишаване от свобода" за срок от 8 /осем/ месеца, което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „строг" режим.
Наказанието по НОХД № 337/2019 г. по описа на Районен съд-Видин, а именно „Лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца с ефективно изтърпяване на наказанието, следва да се търпи отделно, след изтърпяване на определеното му общо най-тежко наказание.
Деянията по НОХД №№ 1429/2018 г., НОХД № 247/2019 г.,  НОХД № 523/2019 г. и НОХД № 529/2019год. и четирите  по описа на Районен съд - Видин, са извършени в изпитателния срок на определение № 672/03.10.2017 г. , постановено по ЧНД № 560/2017 г. по описа на ОС - Враца, с което лицето е условно предсрочно освободено от изтърпяване на неизтърпяната част от определеното му общо наказание в размер на 6 /шест/ години и 6 /шест/ месеца „Лишаване от свобода", наложено му по ЧНД № 287/2017 г. по описа на PC - Видин, с остатък 1 една година, 3 /три/ месеца и 12 /дванадесет/ дни. Поради това и на основание чл. 70. ал. 7 от НК, осъд. М. следва да изтърпи и неизтърпяната част от общото наказание, наложено му по ЧНД № 287/2017 г. по описа на PC - Видин, а именно „Лишаване от свобода" за срок от 1 /една/ година, 3 /три/ месеца и 12 /дванадесет/ дни, ефективно, при строг режим, от чието изтърпяване същият е бил освободен условно предсрочно с определение № 672/03.10.2017 г.  постановено по ЧНД № 560/2017 г. по описа на ОС - Враца.
На основание чл.25, ал.2 от НК следва да се приспадне изтърпяното до момента наказание „Лишаване от свобода” по някоя от горе цитираните присъди.
На основание чл.59, ал.1 от НК следва да се зачете времето през което спрямо лицето е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” или „Домашен адрес” по някоя от горе цитираните присъди.
Водим от горното, Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА групиране на наказанията на осъдения С.М.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***,  и с настоящ адрес-***, българин, с българско гражданство, основно образование, работи, като озеленител в „Еко Титан”ООД гр.Видин,  неженен, осъждан, ЕГН: ********** ,  като ОПРЕДЕЛЯ  едно общо наказание, а именно най-тежкото измежду наложените  му по НОХД № 1429/2018 г., НОХД № 247/ 2019 г., НОХД № 523/2019г. и НОХД № 529/2019год. и четирите  по описа на PC - Видин, а именно „Лишаване от свобода" за срок от 8 /осем/ месеца, което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „строг" режим.
Постановява наказанието наложено по НОХД № 337/2019 г по описа на Районен съд-Видин, а именно „Лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца с ефективно изтърпяване на наказанието да бъде изтърпяно отделно, ефективно при първоначален „строг" режим, след изтърпяване на определеното му общо най-тежко наказание.
Постановява на основание чл. 70, ал. 7 от НК, осъдения М. да изтърпи и неизтърпяната част от общото наказание, наложено му по ЧНД № 287/2017 г. по описа на PC - Видин, а именно „Лишаване от свобода" за срок от 1 /една/ година, 3 /три/ месеца и 12 /дванадесет/ дни, при строг режим, oт чието изтърпяване същият е бил освободен условно предсрочно с определение № 672/03.10.2017 г. . постановено по ЧНД № 560/2017 г. по описа на ОС - Враца.
На основание чл. 25, ал. 2 от НК приспада изтърпяното до момента от осъдения М. наказание „Лишаване от свобода" по някоя от горецитираните присъди.
На основание чл. 59, ал 1 от НК зачита времето, през което спрямо осъдения М. е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража" или „Домашен арест" по някоя от горецитираните присъди.
          Определението подлежи на обжалване и протест по реда на Глава 21 от НПК в 15 дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Видин.
            На съдебните заседатели  ще се заплати възнаграждение за участието им по настоящето дело, съобразно Наредбата за съдебните заседатели.
             Протоколът се написа в с.з. и заседанието завърши в  10.25часа.
 
     РАЙОНЕН СЪДИЯ:                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
                                                                                                               2.
                                       СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници