Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по АНД № 744-2019
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 10.07.2019г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 10 юли 2019 година.
                     Председател: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
при участието на секретаря………..............Красимира Илиева
Прокурора... ..............................………. сложи за разглеждане
АНД  744…....................  по описа за 2019год. докладвано
от Съдия ДЕЧЕВ.
На именното повикване в 09.20 часа се явиха:
Вместо жалбоподателя Мартин Пламенов Любенов - редовно призован се явява адв. Петър Тодоров, упълномощен с пълномощно от по-рано.
 За Административно наказващия орган – Началник сектор към ОДМВР-Видин, сектор Пътна полиция-Видин - редовно призовани –се явява ю.к.Тошев, упълномощен с пълномощно от  по рано.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО
Адв.Петър Тодоров: Да се даде ход на делото.
Ю.к. Тошев: Също.
          Съдът, след като изслуша страните и се запозна с делото, установи следното:
Съдът е сезиран с молба за възстановяване на срока за обжалване на процесното наказателно постановление по реда на  186, ал. 6, във вр. с ал. 5 от НПК.
Съдът е оставил без разглеждане подадената от жалбоподателя жалба № 4670/05.06.2019г. против НП ие прекратил производството по делото с протоколно определение от 26.06.2019г., като до момента жалба против определението за прекратяване на производството не е постъпвала по делото.
Процедурата по възстановяване на срока по чл.186, ал.1 от НПК предвижда определен ред за същото. Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.2 от НПК, молбата за възстановяване на срока се подава до съда или до органа на досъдебното производство в седемдневен срок от деня, в който са престанали да действат причините за пропускане на срока. Съгласно чл.186, ал.3 от НПК, едновременно с подаването на молбата за възстановяване на срока се извършва и действието, срокът за което е пропуснат.
          С оглед на горното и предвид разпоредбата на чл.186, ал.3 от НПК, жалбоподателят е следвало да отправи молбата си за възстановяване на срока едновременно с подаване на жалбата  си  против НП на 05.06.2019г. и то в 7 - дневен срок от деня, в който са престанали да действат причините за пропускане на срока, като е очевидно, че към 05.06.2019г. тези причини вече на са действали, доколкото към тази дата жалбоподателят е депозирал жалбата си против НП, и е образувано настоящото дело.
        Въпреки това жалбоподателят отправя настоящото искане за възстановяване на срока след като са престанали да действат причините за пропускане на срока и след като е депозирал жалбата си против процесното НП на  05.06.2019г. Ето защо в случая реда на чл.186, ал.1 от НПК е неприложим.
        Поради изложеното ина основание чл. 186, ал. 6, във вр. с ал. 5 от НПК Съдът
                                      О П Р Е Д Е Л И :
                          НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Мартин Пламенов Любенов чрез адв. Петър Ванчев за възстановяване на срока,  като недопустима.
        ПРЕКРАТЯВА прекратява производството по реда на чл. 186, ал. 6, във вр. с ал. 5 от НПК.
         Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от днес чрез Административен съд – Видин.
Протоколът написан в съдебно заседание и завърши в 09.30 часа.
 
     РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                   СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници