Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 752-2019
П Р О Т О К О Л
                                             гр.Видин, 21.06.2019г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и първи юни, две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ                               
при участието на секретаря Красимира Илиева и прокурора Красен Кайзеров сложи за разглеждане НОХД № 752 по описа за  2019г. докладвано от СЪДИЯ ДЕЧЕВ.
На именното повикване в 15.30 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Красен Кайзеров.
Подсъдимия С.С. се явява лично, доведени  ОЗО-Видин  и с адв. А.Б.Й.- Георгиева, назначена за служебен защитник на досъдебното производство.
В залата се намира А.Д., преводач от български език на арабски и обратно.
                    Съдът                            О П Р Е Д Е Л И :
СНЕМА самоличността на преводача:
А. Мухамед Д.- 52г., б.р.
          На преводача се напомни отговорността по чл.290, ал.2 от НК и същият обеща да извърши верен превод.
         Подсъдимия С.С. чрез преводача: Желая да ме защитава служебния защитник адв. А.Б.Й.- Георгиева на съдебното производство.
         Съдът                   О П Р Е Д Е Л И :
          Назначава адв. А.Б.Й.- Георгиева от АК, вписана  под № 493 в НРПП- Видин за служебен защитник     на подсъдимия   С.С..
          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
АДВ. А.Й.: Моля да дадете ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯ С.С. чрез преводача: Моля да дадете ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
С.С., роден на ***г. в Ирак, Иракчанин, иракско гражданство, основно образование, безработен, неженен,  неосъждан, без адресна регистрация в РБългария.
 Самоличността се сне по данни от делото и от подсъдимия.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение със защитата и подсъдимите, което е внесено пред Вас и въз основа на него е образувано настоящето дело. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да бъде одобрено.
АДВ. А.Й.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение между РП-Видин, мен и подсъдимия и прекратите наказателното производство.
ПОДСЪДИМИЯ  С.С. в присъствието на преводача: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.
ПОДСЪДИМИЯ С.С. в присъствието на преводача: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
Съдът, след като проучи постъпилото споразумение счита, че не са налице процесуални пречки и материални такива, за което
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение: 
ПОДСЪДИМИЯ С.С., роден на ***г. в Ирак, Иракчанин, иракско гражданство, основно образование, безработен, неженен,  неосъждан, без адресна регистрация в РБългария се признава за ВИНОВЕН  в това, че на 31.05.2019г. на ГКПП-Дунав мост Видин-Калафат, направил опит да излезе през границата на страната от РБългария в РРумъния без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини - престъпление по чл. 279,  ал.1  във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК за което и на основание чл. 279, ал.1  във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК във връзка с чл. 36 и чл. 54, ал. 1 от НК, подсъдимия  С.С. със снета по делото самоличност се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/месеца, чието изтърпяване на основание чл.66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ и „ГЛОБА” в размер на 100.00лв./сто/ лева.
На основание чл.59, ал.2 във връзка с ал.1 от НК подсъдимия С.С. със снета по делото самоличност се съгласява да му се приспадне времето през което е бил задържан под стража, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.
 
                                  СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ: ..................                               ПРОКУРОР:....................
   /С.С. /
                                                                             /КРАСЕН КАЙЗЕРОВ/               
ЗАЩИТНИК: ....................                             ПРЕВОДАЧ:..................
    /А.Й./                                 / А.Д./
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – Видин, подсъдимия  С.С. и адвокат – защитника му А.Й. ***.
          На преводача А. Мухамед Д. да се заплати възнаграждение от бюджета на съда в размер на 40.00 лева за извършения превод.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 752/2019г. по описа на Видински районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Протоколът написан в съдебно заседание на 21.06.2019год.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                            СЕКРЕТАР:
На основание чл.309, ал.2 от НПК, Съдът намира,че е отпаднало основанието по отношение на взетата мярка за неотклонение, поради което същата ще следва да се отмени, за което
                              О П Р Е Д Е Л И :
          Отменя взетата мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия  С.С. „Задържане под стража”, като го освобождава от залата.
           На основание чл. 309 ал. 4 НПК определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес по реда на глава 22 НПК.
             Съдебното заседание беше закрито в  15.45часа.
           РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници