Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1589-2018
                       P Е Ш Е Н И Е   № 308
                                    гр.Видин, 21.06.2019г.
                                                                                             В ИМЕТО НА НАРОДА
Видински      районен         съд             гражданска колегия в публично
заседание на двадесет и втори май през две хиляди и деветнадесета година . в състав:
Председател:Н. Н.
при секретаря М.П., като разгледа докладваното от съдията Н. гр.дело № 1589 по описа за 2018г.,и за да се произнесе взе предвид следното:
Искът е с правно основание чл.422. ал.1 във вр.с чл.415. ал.1 от ГПК,  вън вр.с чл.430ТЗ чл.86 33Д.
Предявен е от „БАНКА ДСК"' ЕАД с ЕИК   и седалище и адрес на управление гр.С., ул.М.  срещу А.П. ***. ж.к.. бл., вх.. ет., ап. иск за установяване дължимостта на вземания на ищеца към ответника за суми представляващи главница в размер на 5507.57 лева, ведно със законната лихва, възнаградителна лихва за периода 09.05.2016-11.01.2017г. в размер на 778.88 лева, наказателна лихва за периода 09.01.2017г.-11.01.2017г. в размер на 15.00 лева . заемни такси в размер на 120.00 лева по договор за потребителски кредит за текущи нужди от 17.04.2014 година, сключен между страните. С допълнителни споразумения от 11.03.2015г. и от 23.12.2015г. кредитът е преструктуриран като крайният срок за погасяването му е уговорен на дата 23.12.2025г.Кредитът е обезпечен е договор за поръчителство на Красимира Тодорова Стоянова.
До датата на предсрочна изискуемост не били погасени 12 вноски с настъпил падеж, за обща сума от 1028.14 лева с падежи в периода от 09.02.2016 до 09.01.2017г. Поради допуснатата забава с нотариална покана длъжникът бил уведомен , че кредитът ще бъде обявен за предсрочно изискуем. Подадено е заявление по реда на чл.417 ГПК . и по ч.гр.д.№ 61/2017г. ВРС е издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу ответника-кредитополучател и поръчителя по договора-Красимира Тодорова Стоянова. Заповедта е връчена на длъжника -креди то получател А. по реда на чл. 47, ал.5 ГПК , поради което е образувано настоящото производство.
Исковата молба, заедно с приложенията, на основание чл.131, ал.1 ГПК е изпратена на ответника, който в срока по същия текст, чрез назначен процесуален представител, е подал отговор . Оспорват се задълженията по основание и размер. Сочи се. че длъжникът не е получил сумата по кредита, както и че не е настъпила предсрочната изискуемост. тъй като не е уведомен длъжника и поръчителя.
По делото са събрани писмени доказателства, прието е   заключение на назначена по делото съдебно-счетоводна експертиза.
Видинският районен съд. като взе предвид постъпилата искова молба, отговора на същата, и съобразявайки представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа и правна страна:
На 17.04.2014г. между Б. ДСК ЕАД . със седалище и адрес на управление в гр.С. и ответникът А.П.А. с ЕГН: **********, е сключен договор за кредит за текущо потребление, като банката е предоставила на кредитополучателя сумата от 5400.00 лева за текущо потребление. Уговорения срок на издължаване е до 23.12.2025г. Размерът на уговорените 120 вноски за погасяване е съгласно погасителен план към договора с падеж- 25 -то число на месеца .   С договор за поръчителство от

'fll
същата дата Красимира Тодорова Стоянова се е съгласила да обезпечи изпълнението на задълженията на длъжника по договора, като се е задължила да отговаря солидарно с длъжника спрямо кредитора. Договорът е подписан от страните. В т.19.2. от ОУ на банката за предоставяне на кредити за текущо потребление, които са част от договора, съгласно чл.14 от Договора за кредит за текущо потребление е предвидено, че при допусната забава в плащанията на главница и/или лихва над 90 дни .целият остатък от кредита става предсрочно изискуем и се отнася в просрочие. В т.5 от договора за поръчителство е предвидено , че поръчителят се съгласява при забава на кредитополучателя повече от 90 дни. кредиторът да събира просроченото вземане от всички разплащателни и спестовни сметки на поръчителя в банката. Кредитът е преструктуриран с допълнителни споразумения от 11.03.2015г. и от 23.12.2015г.
Вещото лице, назначено по делото е представило заключение, което не е оспорено от страните, изготвено е обективно и компетентно и съдът го кредитира изцяло. Същото установява, че предоставения кредит е усвоен изцяло от кредитополучателя- ответник на 17.04.2014г. чрез превод по разплащателна сметка на същия . С допълнително споразумение №1 /11.03.2015г. към Договор за кредит №21701014/17.04.2014г. ,кредитът е преструктуриран и е изготвен нов погасителен план за 109 месеца и е уговорена падежна дата на кредита 17.04.2024г. С допълнително споразумение № 2 /23.12.2015г. към Договор за кредит №21701014/17.04.2014г. , кредитът е преструктуриран и е изготвен нов погасителен план за 120 месеца и е уговорена крайна падежна дата на кредита 23.12.2025г.През периода от усвояване на кредита до подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение от ответника са внесени 1 408.53 лева , описани подробно и по дати в заключението. Редовното погасяване по кредита е преустановено от 09.01.2016г. Поради неплащане на падежа на 12 броя месечни вноски цялата сума по кредита е обявена за предсрочно изискуема на 09.01.2017г. Предсрочната изискуемост е отразена счетоводно на 11.01.2016г. Ответникът е уведомен с нотариална покана за настъпила предсрочната изискуемост на кредита . която му е връчена на 29.12.2016г.
След издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК по кредита са постъпвали суми за погасяване на задължения, както на ищеца, така и след цесията на вземанията на ОТП Факторинг България ЕАД. След издаване на заповедта за незабавно изпълнение до проверката на вещото лице на 19.04.2019г. са внесени 3 513.57 лева. които вноски на направени от Красимира Стоянова Тодорова. Между длъжника и ОТП Факторинг България ЕАД на 24.10.2017г. е сключено споразумение, което се изпълнява от ответника, видно от същото и от изявление на процесуалния представител на ищеца в съдебно заседание.
С оглед установените факти и обстоятелства по делото, съдът намира, че искът като основателен следва да бъде уважен по отношение на главница и лихви. Установи се наличие на сключен договор за банков кредит, размер на кредита, уговорените размери, падеж и начин на плащане на вноските за погасяване на кредита, съгласно уговорения, неразделна част от договора погасителен план. обезпечен с поръчителството на трето лице. Установи се, и че е налице настъпила предсрочна изискуемост на кредита, поради наличие на закъснение при плащане на месечните погасителни вноски по-голямо от 90 дни, съгласно чл.19.2 от Общите условия за предоставяне на кредити за текущо потребление към датата на обявяване на предсрочната изискуемост. За същата ответникът е уведомен надлежно с връчване на нотариална покана, преди предявяване на вземането със заявление по чл.417 ГПК. С Тълкувателно решение № 4/18.06.2014 г. по тълк. д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС в т. 18 е прието, че вземането, произтичащо от договор за банков кредит с уговорка, че целият кредит става предсрочно изискуем при неплащанего на определен брой вноски или при
други обстоятелства и кредиторът може да събере вземането си без да уведоми длъжника, вземането става изискуемо с неплащането или настъпването на обстоятелствата, но и след като банката е упражнила правото си да направи кредита предсрочно изискуем и е обявила на длъжника предсрочната изискуемост. Ищецът е изпълнил законовите предпоставки за обявяване и уведомяване на длъжника за настъпилата предсрочна изискуемост. поради което съдът намира възраженията на ответника за неоснователни.
По отношение на претендираната такса от 120.00 лева , видно от заключението на вещото лице, същата е отразена счетоводно на 09.01.2017г. като вземане към длъжника, не е включена във вноските по кредита, а е начислена допълнително, когато кредитът е обявен за предсрочно изискуем на основание Тарифа на Б.ДСК ЕЛД за такси и комисионни. Съгласно чл.15 от договора за кредит кредитополучателят заплаща такси съгласно Тарифата за лихвите, таксите и комисионните, които банката прилага по извършвани услуги от клиента, и е запознат с Тарифата, действаща към деня на сключване на договора, както и с дължимите от него такси за учредяване, вписване и заличаване на обезпечения по договора за кредит съгласно действащите към същата дата нормативни актове - Приложение №3.
Доказателствената тежест за установяване основание и размер на вземането е на ищеца, който в случая не е ангажирал доказателства, от които да е видно какви са различните видове такси, предвидени в посочената Тарифа, съответно предвидено ли е заплащане на такса изискуемост, при какви условия, какви са нейните елементи и как се формира размера й. Не е представена Тарифата, визирана като приложение към договора за кредит, а само въз основа на заключението на вещото лице. че е осчетоводена такава такса и то след обявяване на кредита за предсрочно изискуем, не може да се приеме, че е извършено пълно и главно доказване относно съществуването на вземането за посочената такса. Вещото лице е посочило, че таксата е начислена в счетоводството на банката, но при наличие на оспорване от ответната страна на нейното съществуване по основание и размер, но начиславането и не обоснавава основателност на вземането. В тази част исковата претенция следва да се приеме за неоснователна.
В останалата част се установи в полза на ищеца съществуването на вземанията. признати със заповед за незабавно изпълнение по реда на чл.417 ГПК по ч.гр.д.№ 61/2017г.наВРС.
С оглед изхода на делото, и на основание чл. 78, ал.1 ГПК. ответникът следва да понесе и направените в исковото производство разноски от ищеца, съобразно уважената част на иска - 147.00 лева-възнаграждение на вещо лице, 125.45 лева ДТ в 632.10 лева възнаграждение на особен представител. На основание чл.78. ал.8. във вр. с чл25, ал.1 Наредбата за заплащането на правната помощ, и чл.37 Закона за правна помощ, следва да бъде определено възнаграждение на юрисконсулт в размер на 300.00 лева. В заповедното производство, на основание чл.78, ал.8 от ГПК. вр.чл.37 НЗПП. вр. с чл. 13. т.2 и чл.26 от НЗПП юрисконсултекото възнаграждение следва да бъде определено в размер 100.00 лева и ДТ в размер на 125.45 лева. Воден от горното, Съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.П. ***, ж.к.. бл.. вх., ет.. ап. - кредитополучател, ВЗЕМАНЕТО на „Б. ДСК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. С.. ул.М. №, с ЕИК   към А.П. ***. ж.к.. бл., вх., ет.. ап.   за следните суми :  главница в размер на 5507.57 лева, ведно със законната
лихва, считано от 12.01.2017г. до окончателното издължаване, възнаградителна лихва за периода 09.05.2016-11.01.2017г. в размер на 778.88 лева. наказателна лихьа за периода 09.01.2017г.-11.01.2017г. в размер на 15.00 лева . произтичащи от Договор за потребителски кредит за текущи нужди от 17.04.2014 година.
ОТХВЪРЛЯ иска на ..Б. ДСК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. С., ул.М. №, с ЕИК  срещу А.П. ***, ж.к.Б. бл.9. вх.В. ет.8. ап.69 - кредитополучател. в частта на претенцията за установяване вземане за такса в размер на 120.00 лева.
ОСЪЖДА А.П. ***. ж.к.Б. бл.9. вх.В, ет.8, ап.69 да заплати на ..Б. ДСК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. С.. ул.М. №19, с ЕИК   разноски в исковото производство в размери : 147.00 лева -възнаграждение на вещо лице, 125.45 лева ДТ в 632.10 лева възнаграждение на особен представител и възнаграждение на юрисконсулт в размер на 300.00 лева. както и разноски в производството по ч.гр.д.№ 61/2017г. на ВРС в размери: 100.00 лева юрисконсултско възнаграждение и 125.45 лева ДТ .
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните пред ВОС по реда на въззивното обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници