Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 699-2018
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 316
  гр. Видин, 20.06.2019 г.
В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А
         
Видинският районен съд, гражданска колегия, трети състав в публичното заседание на двадесет и седми май през две хиляди и деветнадесета година, в състав:
                                                                                  Председател : Милена Стоянова
 
при секретаря М.Е., като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр. дело № 699 по описа за 2018 година, и за да се произнесе, взе предвид следното :
Делото е образувано по искова молба на  «ВиК-Видин» ЕООД – Видин  против Г.Г.И. от гр. ******, с която е предявен  установителен иск по реда на чл. 422 от ГПК, във вр. с чл. 79 от ЗЗД.
Твърди се от ищеца, че  отношенията между „ВиК Видин” ЕООД и потребителите на предоставяните от дружеството услуги са облигационни отношения, които се регулират от  Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребители  от „ВиК-Видин” ЕООД, издадени въз основа на Наредба № 4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни и канализационни системи. Посочва се, че  титуляр на партида, с уникален абонатен № 003319 и адрес на потребление: гр. ******, ж.к. *********, е бил Радослав Й. Илиев. Поради смъртта му през 1996г., който факт ищцовото дружество било установило през 2016г., титуляра на партидата служебно е бил променен на името на съпругата на починалото лице - Г.Г.И..  Поддържа се, че дружеството е изпълнило задълженията си да достави на потребителя вода и да отведе отпадните води, но същата не е изпълнила задължението си да заплати извършените от дружеството услуги.
  С покана за доброволно плащане от 24.08.2017г.,  ищцовото дружество е поканило Г.Г.И. да изпълни задължението си, като заплати дължимата сума. Поканата е върната на 02.10.2017г. с отбелязване, че пратката не е потърсена от получателя.
Поради не плащане, ищцовото дружество се е снабдило със заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, но поради връчване на заповедта на длъжника по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК за дружеството възниква правен интерес да предяви настоящия установителен иск.
Посочено е в исковата молба, че потребеното количество вода и отведени канални води  е на базата на брой обитатели – за един обитател поради неизправен водомер на абоната, като на 25.06.2012г. е връчена разписка, с която абонатът е уведомен, че водомерът му е неизправен и следва в едномесечен срок  да предприеме действия по ремонт или подмяна на водомера. Отчитането е извършвано на основание чл. 23 от ОУ, действали към момента на установяване на повредата, респ. чл. 25, ал. 8 и ал. 10 от ОУ /в сила от 11.08.2014г./. 
            Иска се от съда да  постанови решение, с което да се признае за установено по отношение на ответника, че дължи на „ВиК - Видин” ЕООД сумата от 253.92 лева, представляваща стойността на изразходената питейна вода и отведени канални води на адрес: гр. ******, ж.к. ********* за периода от 14.12.2016г. до 15.07.2017г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявелнието за издаване на Заповед за изпълнение – 21.11.2017г. до окончателното плащане.
            В хода на производството, ответницата е починала и с Определение от 06.11.2018г. като ответници са конституирани нейните наследници Ф.А.Ц. от гр. ****** и Р.Р.Й. от гр. ******. Производството по делото е прекратено по отношение на  ответницата Ц., тъй като същата е направила отказ от наследството на своята наследодателка.
            В едномесечния срок от ответника Р.Р.Й. чрез назначения особен представител адв. Д.Б.Ц., не е постъпил отговор със становище по предявения иск. В с.з. процесуалния представител е оспорил исковата претенция като неоснователна.
            По делото са събрани писмени доказателства, назначена и изслушана е съдебно — счетоводна експертиза.
            Съдът, след като се запозна със събраните по делото доказателства, приема от следното от фактическа страна :
            Видно от приложеното гр.д. № 3331/2017г. ВРС е издал Заповед № 3390 от 22.11.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, по силата на която длъжникът  Г.Г.И. от гр. ******, ЕГН: ********* следва да заплати на кредитора „ВиК-Видин” ЕООД, БУЛСТАТ 815123415, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Широка” № 18, следните суми, а именно: сумата в общ размер от 253.92 лв., представляваща незаплатени задължения за периода от 14.12.2016 г. до 15.07.2017 г. по издадени фактури за изразходвана вода и отведени отпадни води, изчерпателно посочени в приложеното извлечение за неплатени фактури, ведно със законната лихва, считано от  21.11.2017 г. до изплащане на вземането, сумата от 25.00 лв. - разноски по делото за държавна такса и 50.00 лв. - юрисконсултско възнаграждение определено, на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК, във вр. с чл. 37 от ЗПП и чл. 26 от Наредбата за заплащането на правната помощ.
            Посочено е, че вземането произтича от  неплатена доставена питейна вода и отведени канални води с адрес на потребление: гр. ******, ж.к. *********, с уникален абонатен № 003319. 
            От представените по делото доказателства, се установява, че за част от процесния период по фактури от 14.12.2016г., 15.01.2017г., 15.02.2017г. и 15.03.2017г. партидата се е водила на името на Р.Й.. По фактури от 13.04.2017г., 15.05.2017г., 15.06.2017г. и 15.07.2017г.  партидата се води на името на Г.Г.И..  Безспорно се установи наличието на облигационни отношения, по силата на Общи условия на договорите за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от «Водоснабдяване и канализация» ЕООД — гр. Видин.
            От направена служебна справка, се установява, че Р.Й.И. е съпруг на Г.Г.И., а от представеното удостоверение за наследници с изх. № АО01АУ-06-1973/1/, изд. на 16.10.2018г. от Община Видин, се установява, че абонатът  Г.Г.И. – вдовица,  е починала на 06.01.2018г., за което е издаден Акт за смърт № 0018/08.01.2018г. Същата е оставила за наследник  ответника по делото - син.
            От представените по делото 8 бр. фактури, се установява, че за отчетен период от 28.10.2016г. до 26.06.2017г. ищецът е извършвал служебно начисляване на куб. м. за изразходвана питейна вода и отведени канални води за  сумата в общ размер от 253.92 лева. Тези обстоятелства се потвърждават и от назначената и изслушана по делото съдебно – счетоводна експертиза, по която вещото лице е посочило, че неизплатените задължения за консумираните ВиК услуги  за процесния период възлизат на обща стойност от 253.92 лева. Фактурите и задълженията/квитанциите са отразени в счетоводството на ищцовото дружество като няма извършени плащания.
            В заключението е посочено също, че дължимата сума за доставена питейна вода и отпадни води по партида на абоната за всяка една от процесните фактури, е определена на база брой обитатели за един обитател, на основание чл. 25, ал. 8 и ал. 10 от ОУ и на основание чл. 39, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.
            От представената разписка, се установява, че на 25.06.2012г. абонатът е уведомен за неизправността на водомера и че в срок от един месец трябва да го ремонтира или подмени с нов /при невъзможност за отстраняване на повредата/. От разписката се установява също, че пломбата на водомера е демонтирана при показание 40 куб. м. Абонатът е уведомен за начина на определяне на изразходеното количество вода  до датата на ремонта на водомера. Разписката е връчена на настоящия ответник, син на титуляра на партидата. Доказателства за изпълнение на дадените предписания не са ангажирани.
            При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:
            Не е спорно, че  лицето Г.Г.И. е била абонат на ищцовото дружество с уникален абонатен № 003319 и адрес на потребление: гр. ******, ж.к. *********, както и че същата е починала, за което е съставен акт за смърт от Община Видин. Ответникът е наследник на починалото лице, видно от представеното удостоверение за наследници и същият наследява както  правата, така и задълженията на своя наследодател. В конкретния случай, задълженията по издадените фактури  са начислени за период, когато като абонат на ищцовото дружество е бил и Р.Й.И. - баща на ответника. Ответникът  като  наследник по пътя на наследяването, се явява и наследник на партидата, на която титуляр е неговия наследодател и приложение намират разпоредбите на чл. 62 от ОУ, съгласно които е дадено правото на оператора да променя партидата на името на наследника или на един от наследниците, по писмено споразумение между тях, или на името на лицето, придобило собствеността на имота по силата на акта, а при липса на споразумение между наследниците, ВиК операторът има право да открие партида на всички наследници по реда на чл. 59, ал. 4.  Именно поради това, ищцовото дружество след като е узнало за смъртта на титуляра на партидата – Р.Й.И., е извършило промяна и е записало като титуляр съпругата му Г.Г.И., последната починала в процеса на делото.
             От събраните писмени доказателства, се установи, че сумата в общ размер от 253.92 лева е формирана, съгласно действащите ОУ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, на основание чл. 25, ал. 8 и ал. 10 от ОУ.
            С оглед на горното, настоящият съдебен състав намира предявения иск за основателен и доказан и като такъв ще следва да бъде уважен, като   ще следва да признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищцовото дружество сумата в общ размер от 253.92 лева, представляваща стойността на изразходената питейна вода и отведени канални води на адрес: гр. ******, ж.к. ********* за периода на издадените фактури от 14.12.2016г. до 15.07.2017г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 21.11.2017г. до окончателното плащане.
            С оглед изхода на делото и на основание чл. 78 от ГПК ответникът ще следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноски  по заповедното производство в размер на 25.00 лева за платена държавна такса и 50.00 лева за юрисконсултско възнаграждение, както и разноски  в настоящото производство за платена държавна такса в размер на 25.00 лева, разноски за вещо лице в размер на  80.00 лева, разноски за особен представител в размер на 200.00 лева и 5.00 лева за платена д.т. за съдебно удостоверение.
            Воден от горното, Съдът
                                                           Р  Е  Ш  И :
            ПРИЗНАВА за установено по отношение на Р.Р.Й. с ЕГН: ********* като наследник на Г.Г.И. с ЕГН: *********, починала на 06.01.2018г., че  дължи на «ВиК-Видин» ЕООД,  с ЕИК 815123415, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Широка“ № 18, представлявано от управителя Георги Владимиров Владов, сумата в общ размер от 253. 92 лева, представляваща стойността на изразходената питейна вода и отведени канални води на адрес: гр. ******, ж.к. ********* за периода на издадените фактури от 14.12.2016г. до 15.07.2017г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 21.11.2017г. до окончателното плащане по издадена Заповед № 3390 от 22.11.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 3331/2017г. по описа на РС – Видин.
            ОСЪЖДА Р.Р.Й. с ЕГН: ********* да заплати на «ВиК-Видин» ЕООД, с ЕИК 815123415, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Широка“ № 18, представлявано от управителя Георги Владимиров Владов, разноски по заповедното производство в размер на 25.00 лева за платена държавна такса и 50.00 лева за юрисконсултско възнаграждение.
            ОСЪЖДА Р.Р.Й.  с ЕГН: ********* да заплати  на «ВиК-Видин» ЕООД, с ЕИК 815123415, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Широка“ № 18, представлявано от управителя Георги Владимиров Владов, разноски по исковото производство в общ размер от 310.00 лева.
            Решението може да се обжалва пред ОС - Видин в двуседмичен срок от връчването му на страните.
                         
                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници