Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 553-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 202
гр. Видин,  20.06.2019г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд, 4-ти наказателен състав, в публичното заседание на двадесет и първи май две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
при секретаря К. Илиева и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № 553……
по описа………… за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                                                                                                          
            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от Б.Г.К., ЕГН **********,***, против Наказателно постановление № 18-0953-002090/31.12.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР - Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал. 6, т. 2 от ЗДвП – „Глоба” в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание  чл. 185 от ЗДвП – „Глоба” в размер на 20 лв. за извършено административно нарушение по чл. 190, ал. 3 от ЗДвП, на основание чл. 185 от ЗДвП – „Глоба” в размер на 20 лв. за извършено административно нарушение по чл.147, ал. 3 от ЗДвП, и на основание чл. 175, ал. 1, т. 3 от ЗДвП-„Глоба“ в размер на 100 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от три месеца за извършено админ5истративно нарушение по чл. 103 от ЗДвП.
            Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Процесуалният му представител заема идентично становище в с.з. 
            Ответната страна чрез процесуалния си представител заема  становище в с. з., да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.   
          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
             На   12.12.2018 г. в 17,05 часа в гр. Видин, на ул. „Цар Иван Асен II“, Западна промишлена зона, в посока от варов възел „Виолина“ към с. Новоселци, срещу „Водстрой“, жалбоподателят управлявал т.а. „Мерцедес 408 Д“ с рег. №СТ2668АТ, като последният е бил технически неизправен към момента на проверката от контролен орган, през тъмната част на денонощието не светят габаритни светлини, стоп светлини и не е осветена задната регистрационна табела. Жалбоподателят не е носил контролен талон към СУМПС, от справка в РСОД се установило, че жалбоподателят има неплатена глоба, има издадена ЗППАМ, №18-0953-000865. Автомобилът не е преминал на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата му изправност. Жалбоподателят не е останал на място до приключване на проверката и издаването на нормативните документи, като напуска мястото с автомобила в посока кв. „Нов път“.        
          Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля Н.А. – актосъставител и административно-наказателната преписка.
            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.
             Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:
            Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес от обжалване на НП, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна. 
           Атакуваното наказателно постановление е съобразено с изискванията на материалния и процесуалния закон, безспорно и безпротиворечиво е установено извършването на посоченото в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление административни нарушения, а именно по чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, по чл.147, ал. 3 от ЗДвП, по чл. 190, ал. 3 от ЗДвП, по чл. 103 от ЗДвП.
             Изпълнителните деяния са се е изразили  движение със значителна техническа неизправност на ППС,  Нарушенията са доказани от обективна и субективна страна.   По делото безспорно са установени авторството и вината на нарушителя, както и изискуемата от закона причинно-следствена връзка,  за което са наложени административни наказания в допустим от закона размер, като са съобразени със степента на обществената опасност на нарушението и  нарушителя. Атакуваното наказателно постановление съдържа законоустановените реквизити, описани в чл. 57 от ЗАНН.
           В този смисъл Съдът намира, че  НП е законосъобразно и обосновано и ще следва да бъде потвърдено, а жалбата  е неоснователна и ще следва да се отхвърли.
           Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
             
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0953-002090/31.12.2018г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР - Видин, с което на жалбоподателя Б.Г.К., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал. 6, т. 2 от ЗДвП – „Глоба” в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание  чл. 185 от ЗДвП – „Глоба” в размер на 20 лв. за извършено административно нарушение по чл. 190, ал. 3 от ЗДвП, на основание чл. 185 от ЗДвП – „Глоба” в размер на 20 лв. за извършено административно нарушение по чл.147, ал. 3 от ЗДвП, и на основание чл. 175, ал. 1, т. 3 от ЗДвП-„Глоба“ в размер на 100 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от три месеца за извършено административно нарушение по чл. 103 от ЗДвП.
             Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.
                                                           
                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници