Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 765-2019
П Р О Т О К О Л
                                             гр.Видин, 19.06.2019г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети юни, две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                           
при участието на секретаря Полина Въткова и прокурора Илиян Иванов сложи за разглеждане НОХД № 765 по описа за  2019г. докладвано от СЪДИЯ ДЕЧЕВ.
На именното повикване в 11.15 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор И. Иванов.
Подсъдимия Ш.К. се явява лично, доведени  ОЗО-Видин, в залата н е се явява  адв. В.И.В., назначена за служебен защитник на досъдебното производство. Постъпила е молба о т нея чрез която моли съда да бъде изчакана поради служебна ангажираност пред БРС.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Постановява съдебното заседание да продължи в 12,30ч.
На именното повикване в 12.30 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор И. Иванов.
Подсъдимия Ш.К. се явява лично, доведени  ОЗО-Видин, в залата н е се явява  адв. В.И.В., назначена за служебен защитник на досъдебното производство.
В залата се намира А.Д., преводач от български език на арабски и обратно.
                    Съдът                    О П Р Е Д Е Л И :
СНЕМА самоличността на преводача:
А. Мухамед Д.- 52г., б.р.
          На преводача се напомни отговорността по чл.290, ал.2 от НК и същият обеща да извърши верен превод.
          Подсъдимия Ш.К. чрез преводача: Желая да ме защитава служебния защитник адв. адв. В.В. на съдебното производство.
         Съдът                   О П Р Е Д Е Л И :
          Назначава адв. В.В. ***, вписана под № 4801 в НРПП  служебен защитник на подсъдимия Ш.К..
            ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
АДВ. В.В.: Моля да дадете ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯ Ш.К. чрез преводача: Моля да дадете ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
Ш.К., роден на ***г. в Сирия, сириец, сирийско гражданство, основно образование, безработен, неженен,  неосъждан, без адресна регистрация в Р. Бълария.
Самоличността се сне по данни от делото и от подсъдимия.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение със защитата и подсъдимите, което е внесено пред Вас и въз основа на него е образувано настоящето дело. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да бъде одобрено.
АДВ. В.В.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение между РП-Видин, мен и подсъдимия и прекратите наказателното производство.
ПОДСЪДИМИЯ Ш.К.  в присъствието на преводача: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.
ПОДСЪДИМИЯ Ш.К. в присъствието на преводача: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
Съдът, след като проучи постъпилото споразумение счита, че не са налице процесуални пречки и материални такива, за което
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение: 
ПОДСЪДИМИЯ  Ш.К., роден на ***г. в Сирия, сириец, сирийско гражданство, основно образование, безработен, неженен,  неосъждан, без адресна регистрация в Р. Бълария се признава за ВИНОВЕН  в това, че на 09.06.2019г. на ГКПП-Дунав мост Видин-Калафат, направил опит да излезе през границата на страната от Р.България в Р.Румъния без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини - престъпление по чл. 279, ал. 1 във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК за което и на основание чл. 279, ал. 1 във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК  във връзка с чл. 36 и чл. 54, ал. 1 от НК, подсъдимия   Ш.К.  със снета по делото самоличност се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/месеца, чието изтърпяване на основание чл.66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ,  както и „Глоба” в размер на 100 /сто/ лв.
На основание чл.59, ал.2 във връзка с ал.1 от НК подсъдимия Ш.К.  със снета по делото самоличност се съгласява да му се приспадне времето през което е бил задържан под стража, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.
 
                                  СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ: ..................                               ПРОКУРОР:....................
   / Ш.К.  /                                                      /ИЛИЯН ИВАНОВ/               
ЗАЩИТНИК: ....................                             ПРЕВОДАЧ:..................
    /В.В./                                 / А.Д./
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – Видин, подсъдимия Ш.К.  и адвокат – защитника му В.В. ***.
          На преводача А. Мухамед Д. да се заплати възнаграждение от бюджета на съда в размер на 40.00 лева за извършения превод.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 765/2019г. по описа на Видински районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Протоколът написан в съдебно заседание на 19.06.2019год.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                            СЕКРЕТАР:
На основание чл.309, ал.2 от НПК, Съдът намира,че е отпаднало основанието по отношение на взетата мярка за неотклонение, поради което същата ще следва да се отмени, за което
                              О П Р Е Д Е Л И :
          Отменя взетата мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия  Ш.К.  „Задържане под стража”, като го освобождава от залата.
           На основание чл. 309 ал. 4 НПК определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес по реда на глава 22 НПК.
             Съдебното заседание беше закрито в  12,36 часа.
           РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници