Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 764-2019
П Р О Т О К О Л
                                             гр.Видин, 19.06.2019г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети юни, две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                           
при участието на секретаря Полина Въткова и прокурора Илиян Иванов сложи за разглеждане НОХД № 764 по описа за  2019г. докладвано от СЪДИЯ ДЕЧЕВ.
На именното повикване в 11.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор И. Иванов.
Подсъдимия А.И.А. се явява лично, доведени  ОЗО-Видин  и с адв. З.Б. Еленкова- Цонева, назначена за служебен защитник на досъдебното производство.
В залата се намира А.Д., преводач от български език на арабски и обратно.
                    Съдът                    О П Р Е Д Е Л И :
СНЕМА самоличността на преводача:
А. Мухамед Д.- 52г., б.р.
          На преводача се напомни отговорността по чл.290, ал.2 от НК и същият обеща да извърши верен превод.
         Подсъдимия А.И.А. чрез преводача: Желая да ме защитава служебния защитник адв. З.Б. Еленкова- Цонева  на съдебното производство.
         Съдът                   О П Р Е Д Е Л И :
          Назначава адв. З.Б. Еленкова- Цонева от АК, вписана  под № 3607 в НРПП- Видин за служебен защитник     на подсъдимия   А.И.А..    
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
АДВ. З. ЕЛЕНКОВА: Моля да дадете ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯ А.А. чрез преводача: Моля да дадете ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
А.И.А., роден на ***г***- Сирия, Сириец, сирийско гражданство, основно образование образование, безработен, неженен,  осъждан, с ЛНЧ- ********** и с настоящ адрес: ***.
Самоличността се сне по данни от делото и от подсъдимия.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение със защитата и подсъдимите, което е внесено пред Вас и въз основа на него е образувано настоящето дело. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да бъде одобрено.
АДВ. З. Еленкова: Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение между РП-Видин, мен и подсъдимия и прекратите наказателното производство.
ПОДСЪДИМИЯ А.А. в присъствието на преводача: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.
ПОДСЪДИМИЯ А.А. в присъствието на преводача: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
Съдът, след като проучи постъпилото споразумение счита, че не са налице процесуални пречки и материални такива, за което
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение: 
ПОДСЪДИМИЯ А.И.А., роден на ***г***- Сирия, Сириец, сирийско гражданство, основно образование образование, безработен, неженен,  осъждан, с ЛНЧ- ********** и с настоящ адрес: *** се признава за ВИНОВЕН  в това, че на 09.06.2019г. на ГКПП-Дунав мост Видин-Калафат, като непълнолетен, но разбирал свойството и значението на извършеното и могъл да ръководи постъпките си, направил опит да излезе през границата на страната от РБългария в РРумъния без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини и като деянието е извършено повторно, след като е бил осъден по НОХД № 136/2019г. на Районен съд-Оряхово със споразумение от 10.05.2019г., в сила от 10.05.2019г. за друго такова престъпление - престъпление по чл. 279, ал. 2 във връзка с ал.1  във вр. с чл. 18, ал. 1 във връзка с чл.28, ал.1 във връзка с чл.63, ал.1,т.3 и т.5 от НК за което и на основание чл. 279, ал. 2 във връзка с ал.1  във вр. с чл. 18, ал. 1 във връзка с чл.28, ал.1 във връзка с чл.63, ал.1,т.3 и т.5 от НК във връзка с чл. 36 и чл. 54, ал. 1 от НК, подсъдимия  А.И.А. със снета по делото самоличност се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/месеца, чието изтърпяване на основание чл.66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ,  както и „Обществено порицание”.
На основание чл.59, ал.2 във връзка с ал.1 от НК подсъдимия А.И.А. със снета по делото самоличност се съгласява да му се приспадне времето през което е бил задържан под стража, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.
 
                                  СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ: ..................                               ПРОКУРОР:....................
   А.И.А. /
                                                                             /ИЛИЯН ИВАНОВ/               
ЗАЩИТНИК: ....................                             ПРЕВОДАЧ:..................
    /З. ЕЛЕНКОВА/                                 / А.Д./
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – Видин, подсъдимия А.И.А. и адвокат – защитника му З. ***.
          На преводача А. Мухамед Д. да се заплати възнаграждение от бюджета на съда в размер на 40.00 лева за извършения превод.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 764/2019г. по описа на Видински районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Протоколът написан в съдебно заседание на 19.06.2019год.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                            СЕКРЕТАР:
На основание чл.309, ал.2 от НПК, Съдът намира,че е отпаднало основанието по отношение на взетата мярка за неотклонение, поради което същата ще следва да се отмени, за което
                              О П Р Е Д Е Л И :
          Отменя взетата мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия  А.И.А. „Задържане под стража”, като го освобождава от залата.
           На основание чл. 309 ал. 4 НПК определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес по реда на глава 22 НПК.
             Съдебното заседание беше закрито в  11,18 часа.
           РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници