Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 350-2019
           Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                
                                                 гр.Видин, 14.06.2019г.
                                                в името на народа
ВИДИНСКИЯТ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНОТО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ДВАДЕСЕТ   И   ОСМИ   МАЙ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В СЪСТАВ:        
                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.  П.                       СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                      ЧЛЕНОВЕ:
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ:   М.В.,         В   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:                               РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА:   ПЛ.ПЕТКОВ,                 А.Н.Д. № 350   ПО   ОПИСА   ЗА   2019 Г.,   И   ЗА   ДА   СЕ   ПРОИЗНЕСЕ   ВЗЕ   ВПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:
            Делото е образувано по жалба с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена от П.Н.П. *** с ЕГН ********** против Наказателно постановление № 244 от 10.05.2019г. на Началник РУ ОДМВР гр.В., с което на жалбоподателя е наложено административно наказание "глоба" в размер на 500лв./петстотин лева/ на основание чл.257, ал.1 от ЗМВР, за извършено от него административно нарушение по чл.64, ал.4 от ЗМВР.
            Жалбоподателят с жалбата си, и в съдебно заседание чрез своя процесуален представител, моли да бъде отменено атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно и необосновано и да бъде уважена жалбата му, като основателна. 
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, чрез своя процесуален представител в съдебно заседание, поддържа наказателно постановление, като законосъобразно и обосновано, моли то да бъде потвърдено, като такова и да бъде оставена без уважение жалбата срещу него, като необоснована.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
            На 28.04.2018г. около 09,40ч. в гр.В., до магазин „Л.“, на съботния пазар, жалбоподателят П. не е изпълнил отправено му устно полицейско разпореждане. Разпореждането е било лицето да представи документ за самоличност и да не извършва търговска дейност на открито без разрешително.
            Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: административно-наказателната преписка - акта за установяване на административното нарушение, докладна записка и гласните доказателства: показанията на свидетеля-актосъставител Н., както и на свидетелката Георгиева, между които няма противоречия, допълват се и си кореспондират относно това, което е прието от съда за безспорно установено и категорично доказано, за което се кредитират от видинския районен съд.
            От така установеното от обективна страна съдът прави извода, че жалбоподателят е осъществил състава на твърдяното административно нарушение по чл.64, ал.4 от ЗМВР, както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината пряк умисъл, съзнавал е обществено-опасния характер на деянието и неговите обществено-опасни последици и е искал тяхното настъпване. За формата на вината се прави извод от неговото конкретно поведение, което обективира и субективно отношение на извършителя към стореното.
На П. следва да бъде наложено предвиденото административно наказание “глоба” на основание чл.257, ал.1 от ЗМВР. Размера на наказанието глоба е от 100лв. до 500лв. Административно-наказващият орган е определил вида и размера на административното наказание в предвидения от закона максимален размер. Извършеното не разкрива висока степен на обществена опасност на деянието, авторът не разкрива висока степен на обществена опасност на дееца. От деянието не са настъпили съществени увреждания за отделни лица и за обществените отношения. Не са събрани данни за имотното състояние на лицето. Съдът преценява, че на П. може да бъде наложено наказание към минималния размер предвиден от закона.
            От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде изменено, в изложената по-горе насока.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
         
                         Р        Е        Ш        И   :
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 244 от 10.05.2019г. на Началника на РУ към ОД на МВР - гр.Видин, с което на П.Н.П. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 500лв./петстотин лева/, като намалява размера на наложеното административно наказание «глоба» на 200лв./двеста лева/.
Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд гр.Видин с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните по реда на АПК.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници