Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 620-2019
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
                                          гр.Видин, 13 юни 2019 г.
Видинският районен съд ……………………….............. в публично съдебно
заседание на 13.06.2019 г. в състав:
                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ
                                                                  Съд. заседатели: 1. ...................................
                                                                                                    2. ...................................                                                      
при участието на секретаря  П. Въткова
и прокурора                            Е. Младенов                   сложи за разглеждане
ЧНД № 620  по  описа   за   2019 г.                                             докладвано
от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ
               На именното повикване в 14.30 часа се явиха:
               За РП – Видин се явява прокурор Младенов.
               Молителят М.В.М. редовно призован, се явява в залата и с адв. К. Т. с пълномощно по делото.
               ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
               ПРОКУРОРЪТ: Моля да не се дава ход на делото. Видно от представеното свидетелство за съдимост на молителя М.В.М. по НОХД №1055/2014г. на РС – Видин, което се явява второ в молбата на молителя е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца, което е отложено за срок от три години. Съгласно разпоредбата на чл. 87 НК за реабилитация е видно, че съдебна реабилитация може да бъде постановена само след изтичане на тр години от изтърпяване на наказанието. В настоящия случай наказанието ще бъде изтърпяно есента на 2020г., поради това намирам, че не са налице визираните в закона за съдебна реабилитация. Моля делото да бъде прекрати, поради  неоснователност на молбата.
               АДВ. Т.: Моля да се даде ход на делото.
     МОЛИТЕЛЯТ: Моля да се даде ход на делото.
               Съдът
О П Р Е Д Е Л И :
               ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
     ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.
СНЕМА самоличността на молителя:
М.В.М. - роден на ***г***, българин, български гражданин, осъждан,  ЕГН **********.
Самоличността се сне от л. к. №  647635917  / 10.07.2018 г. изд. от  МВР – Видин.
ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.   
АДВ. Т.: Няма да соча други доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.   
Съдът
    ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
ПРОКУРОРЪТ: Поддържам съображенията изложени по-горе.       
              АДВ. Т.: Предоставям на съда да прецени.
    МОЛИТЕЛЯТ: Поддържам адвоката си.
    Съдът след като изслуша страните  и след като се запозна с приложените по делото доказателства счете, че молбата на молителя М.В.М. е неоснователна, тъй като видно от приложеното свидетелство за съдимост  наказанието наложено на молителя по НОХД № 1055 / 2014г . по  описа на РС - Видин е влязло в законна сила на 03.09.2014г., като по същото дело на М. е наложено наказание „Лишаване от свобода“  за срок от три месеца, което е отложено за срок от три години на основание чл. 66, ал. 1 НК.
Горното обстоятелство съпоставимо с разпоредбата на чл. 87, ал. 1 НК обуславя извода, че към настоящия момент не са изтекли три години от изтърпяване на наказанието по визираното по-горе дело, поради и което съдебният състав намира подадената молба за незаконосъобразна.
Воден от горните съображения Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на М.В.М. за допускане на съдебна реабилитация по НОХД № 288/2014г. и НОХД № 1055/2014г. и двете по описан на РС – Видни.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №620/2019г. по описа на РС – Видин.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на жалба или протест в седмодневен срок от днес пред ВОС по реда на глава XXI от НПК.
Протоколът написан в съдебно заседание в 14,58 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                    СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници