Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 513-2019
                 Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                 
                                                гр.Видин, 13.06.2019г.      
                                                   в името на народа  
ВИДИНСКИЯТ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНОТО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ДВАДЕСЕТ   И   ДЕВЕТИ   МАЙ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В   СЪСТАВ:
                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.  П.
                                                СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                          ЧЛЕНОВЕ:             
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ   М.В.,                   В   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:                           КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА   П.,                           А.Н.ДЕЛО № 513   ПО   ОПИСА   ЗА   2019 Г.,   И   ЗА   ДА   СЕ   ПРОИЗНЕСЕ   ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:     
            Административно-наказателното производство е с правно основание чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН.
            Делото е образувано по жалба, подадена от Р.С.Т. *** с ЕГН **********, против Наказателно постановление № 19-1786-000036 от 12.04.2019г. на Началник РУ ОДМВР-Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100лв./сто лева/ на основание чл.178е от ЗДвП, за извършено от нея административно нарушение по чл.94, ал.3 от ЗДвП.
            Жалбоподателят с жалбата си моли да бъде уважена жалбата му, като основателна, оспорва наказателното постановление и моли да бъде отменено същото, като незаконосъобразно и необосновано. 
            Ответната по жалбата страна не е взела становище по наказателното постановление и жалбата.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
            На 11.12.2018г. около 15,35ч. в гр.В., на ул.“К. Д.“, жалбоподателят Т., като водач на МПС е управлявал лек автомобил „Форд Макс“ с рег.№, лична собственост. Лицето е паркирало автомобила върху тротоара. Издаден е фиш № М-0892941 и е съставен АУАН според определение от 24.01.2019г. по АНД № 1609/2018г. на ВРС.
Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: цялостната административно-наказателната преписка - акта за установяване на административно нарушение, справка за нарушител/водач, протоколно определение на ВРС, както и от гласните доказателства: свидетелските показанията на актосъставителя свид.И., между които няма противоречия, допълват се и кореспондират помежду си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и за категорично доказано, изложено по-горе, поради което се кредитират от видинският районен съд.
От така установената фактическа обстановка съдът прави извода, че жалбоподателят Т. е осъществил състава на твърдяното административното нарушение по чл.94, ал.3 от ЗДП, както от обективна, така и от субективна страна, като при управление на ППС е паркирал на място върху тротоарите извън разрешените за това места. Той следва да понесе предвидената административно-наказателна отговорност, която административно-наказващият орган е определил и наложил правилно по вид и размер, така както е предвидено от закона, съответно на разпоредбата на чл.178е от ЗДвП. Спазени са разпоредбите на закона относно издаването на фиш за нарушение, съответния АУАН и последващо Наказателно постановление.
От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, а жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
                                   Р     Е     Ш     И   :
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 19-1786-000036 от 12.04.2019г. на Началник РУ ОДМВР-В., с което на Р.С.Т. *** с ЕГН **********, е наложено административно наказание на глоба в размер на 100лв./сто лева/.
            Решението може да бъде обжалвано пред видинския административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници