Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 217-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 284
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр. Видин, 12.06.2019г.
            Видинският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на тринадесети май, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:                 
                                                     Председател : Тодор Попиванов       
при секретаря П.Каменова, като разгледа докладваното от съдия Попиванов гр. дело № 217 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 Предявена е искова молба от ищеца „В и К - Видин” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Широка” № 18, представлявано от инж. Георги Владов, срещу ответника Т.С.П., ЕГН **********, с адрес: ***.
   Ищецът поддържа, че е подал заявление по чл.410 от ГПК, срещу абонат № 000623 на дружеството, по което заявление било образувано ч.гр.д. № 918/2018г. по описа на ВРС и че по същото е издадена заповед за изпълнение, но тъй заповедта за изпълнение е връчена при условията на чл.47, ал.5 от ГПК, за ищеца възниква правото да предяви иск за установяване на дължимостта на претендираната сума от ответника, като абонат на дружеството - с адрес на потребление: гр. Видин, ж.к.„Панония”, бл.10, вх.А, ап.9.
Поддържа се в исковата молба, че „В и К- Видин” ЕООД, изпълнявало своите задължения по облигационно правоотношение, което се регулира от Общите условия за предоставяне на В и К услуги - да доставя на потребителя вода с питейни качества и отведе отпадъчните води по отношение на водоснабдения имот. Ищецът твърди също, че ответника не е изпълнил задължението си да заплати изразходваната вода и отведения канал за периода от 15.08.2017г. до 15.01.2018г. по следните издадени фактури: 
       1. №1004681829/15.08.2017г.- 4.44 лв.;
       2.№1004718059/15.09.2017г.- 51.06 лв.;
       3.№1004752652/15.10.2017г.- 24.42 лв.;
       4.№1004786687/15.11.2017г.- 67.25лв.;
       5.№1004826351/14.12.2017г.- 68.62лв.;
       6.№1004852828/15.01.2018г.- 112.08лв.,
 
или обща стойност в размер на 327.87 лева – главница за исковия период. Претендира се пресъждане на разноските по делото в размер на 25 лева за платена държавна такса в настоящото производство, както и разноските по ч.гр.д. № 918/2018г. по описа на ВРС - 25 лева за платена държавна такса и 50 лева за юрисконсултско възнаграждение.          
             Ищецът е поискал с писмена молба съдът да се произнесе с неприсъствено решение по реда на чл.238 от ГПК.
   Съдът, като взе предвид постъпилата искова молба и разгледа направеното искане, намира че са налице условията за постановяване на неприсъствено решение. Налице са кумулативно предпоставките по чл.238 от ГПК: ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото заседание по делото, редовно призован, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Със съобщението, изпратено до ответника е връчен препис от исковата молба и доказателствата, указани са му последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и приети доказателства, искът се явява вероятно основателен.
   На основание чл.239, ал.2 от ГПК решението не се мотивира и се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.
   На осн. чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да понесе и направените и претендирани от ищеца разноски по делото съгласно представения списък на разноските, както и тези, направени в заповедното производство.
   Воден от горното, Съдът
                                          Р   Е   Ш   И   :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т.С.П., ЕГН **********, с адрес: ***, че дължи изпълнение на парично задължение на „В и К - Видин” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Широка” № 18, представлявано от инж. Георги Владов, за сумата: 327.87 /триста двадесет и седем лв. и осемдесет и седем ст./ лева – главница, представляваща стойността на ползвана от длъжника и не заплатена доставена питейна вода и отведени канални води за периода от 15.08.2017г. до 15.01.2018г., абонатен № 000623, с адрес на потребление: гр.Видин, общ.Видин, обл.Видин, ж.к.”Панония”, бл.10, вх.А, ап.9, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението 18.04.2018г. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА Т.С.П., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на „В и К - Видин” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Широка” № 18, представлявано от инж. Георги Владов, направените разноски, както следва: 25 /двадесет и пет/ лева за платена държавна такса в настоящото производство, както и 25 /двадесет и пет/ лева за платена държавна такса и 50 /петдесет/ лева за юрисконсултско възнаграждение - разноски по ч.гр.д. № 918/2018г. по описа на ВРС. 
Решението не подлежи на обжалване.
Да се изпрати съобщение до страните за изготвеното решение.
                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници