Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 473-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 188
гр. Видин,  07.06.2019г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд, наказателно отделение, в публичното заседание на осми май две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря В. Узунова и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № 473……
по описа………… за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното :                                                                                                                         
            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от„Меско ВД“ ЕООД , ЕИК 2030857551, със седалище и адрес на управление: гр.Видин, ж.к. „Бонония“, бл. 5, вх. „А“, ет. 1, ап. 1, представлявано от И.Л.Л., ЕГН **********, против Наказателно постановление № Наказателно постановление № 05-0000869/21.11.2018г.,  издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Видин, за нарушение на чл. 63,   ал. 2 от КТ,  на основание чл.416  ал.5, във вр. с чл.414, ал.3 от КТ, е наложил административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500 лв.
            Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Процесуалният му представител заема идентично становище в с.з. 
            Ответната страна чрез процесуалния си представител заема  становище в с. з., да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна, за което доводи са изложени и в представените писмени бележки.           
          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
             При извършване на проверка по спазване на трудовото законодателство на 28.09.2018г. в интервала 11.00 -12.30 часа в обект на дружеството жалбоподател – заведение за бързо хранене в гр.Видин  е установено, че „Меско ВД“ ЕООД  в качеството на работодател  е допуснал до работа на 28.09.2018г. в 7.00 часа Роберт Георгиев Стоянов, работещ  като „помощник кухня“, без да е предоставил преди постъпването му на работа копие от уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, заверено в ТД НАП и екземпляр от сключен трудов договор, подписан от двете страни. За констатираното при проверката бил съставен  акт за установяване на административно нарушение .Въз основа на този акт на 21.11.2018г. Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Видин издал процесното наказателно постановление, с което за нарушение на чл.63,   ал. 2 от КТ и на основание чл.416  ал.5 във вр. с чл. 414, ал.3 от КТ е наложил на жалбоподателя административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500 лв.       
       Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля Р. П. – актосъставител и административно-наказателната преписка.
            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.
          В противоречие с така установената фактическа обстановка са показанията на свидетеля Роберт Стоянов. В преписката се твърди, че му е предоставена декларация на /копие на л. 7/, в която той е отразил, че работи на обект „Бързо хранене“ при  като помощник кухня от 28.09.2018г. с работно време от 07,00 ч. до 16,00 ч.  при „Меско ВД“ ЕООД, като няма сключен трудов договор и не е получил копие от заверено уведомление. В с.з. пък твърди, че е подписал и получил трудов договор при постъпването си на работа. Твърди още, че някой друг му е попълнил декларацията, без да сочи кой.
          Съдът не дава вяра на показанията на свидетеля Роберт Георгиев както поради служебната му зависимост от работодателя, така и поради факта, че същите противоречат на установените безспорни факти по делото. Показанията на Георгиев противоречат на показанията на П.. Последната твърди, че при проверката на Георгиев му е предоставена декларация за попълване,        в която той е отразил, че не са му връчени копия от трудов договор и от уведомлението до НАП, като същият се е намирал в кухнята на обекта. След това данните се проверяват в информационната система на ИА „ГИТ“, като в случая се установило, че лицето е без трудов договор, което е установено от информационната система. Поради изложеното съдът не дава вяра на показанията на Свидетеля Георгиев.
              Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:
            Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес от обжалване на НП, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна. 
           Както личи от съдържанието на справка от НАП работодателят „Меско ВД“  ЕООД  действително е подал уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ на същата дата – датата на проверката, но след извършването и и след констатиране на нарушението – в четиринадесет  часа и двадесет и седем минути. От доказателствата по делото се установява, че работодателят „Меско ВД“ ЕООД  е допуснал до работа на 28.09.2018г. в 7.00 часа Роберт Георгиев Стоянов, работещ  като „помощник кухня“ не е предоставил преди постъпването му на работа копие от уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, заверено в ТД НАП и екземпляр от сключен трудов договор, подписан от двете страни.
            Атакуваното наказателно постановление е съобразено с изискванията на материалния и процесуалния закон, безспорно и безпротиворечиво е установено извършването на посоченото в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление административно нарушение, а именно по чл. 63,   ал. 2 от КТ.
             Изпълнителното деяние се е изразило в непредоставяне на работника преди постъпването му на работа копие от уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, заверено в ТД НАП и екземпляр от сключен трудов договор, подписан от двете страни. Нарушението е доказано от обективна и субективна страна.   По делото безспорно са установени авторството, както и изискуемата от закона причинно-следствена връзка,  за което е наложена имущуствена санкция в допустим от закона размер, като наказанието е съобразено със степента на обществената опасност на нарушението и  нарушителя. Атакуваното наказателно постановление съдържа законоустановените реквизити, описани в чл. 57 от ЗАНН.
           В този смисъл Съдът намира, че  НП е законосъобразно и обосновано и ще следва да бъде потвърдено, а жалбата  е неоснователна и ще следва да се отхвърли.
           Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
             
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 05-0000869/21.11.2018г.,  издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Видин, с което на „Меско ВД“ ЕООД , ЕИК 2030857551, със седалище и адрес на управление: гр.Видин, ж.к. „Бонония“, бл. 5, вх. „А“, ет. 1, ап. 1, представлявано от И.Л.Л., ЕГН **********,  за нарушение на чл. 63,   ал. 2 от КТ,  на основание чл.416  ал.5, във вр. с чл.414, ал.3 от КТ, е наложил административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500 лв.
             Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.
                                                           
                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници