Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 309-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 187
гр. Видин,  07.06.2019г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд, наказателно отделение, в публичното заседание на осми май две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря В. Узунова и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № 309……
по описа………… за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното :                                                                                                                         
            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от ЕТ “Мълния - 58- К. К.“, ЕИК 815107838, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, обл. Видин, ж.к. „Васил Левски“, бл. 1, вх. „Е“, ет. 1, ап. 107, представлявано от К. П. К., ЕГН **********, против Наказателно постановление № НП-25/26.02.2019г. на заместник – председателя на ДАМТН - София, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53, ал. 2 и чл. 83 от ЗАНН, както  и чл. 58, ал. 2 от ЗТИП – „Имуществена санкция” в размер на 2000 /две хиляди/ лв. за извършено административно нарушение по чл. 10, ал. 1, т. 17 от НБЕТНА.
            Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Същият лично и чрез процесуалния си представител заема идентично становище в с.з. 
            Ответната страна не заема  становище в с. з.
          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
             На 31.10.2018г. около 11,30 часа при извършена проверка от свидетеля С.Г. на асансьора в етажна собственост с адрес: гр. Видин, ж.к. „Химик“ 8, вх. „Б“, се установило, че експлоатирания пътнически асансьор с рег. № Вд680АС10758, поддържан от ЕТ “Мълния - 58- Красимир Каменов“,  е с неработещо устройство за двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5 от НБЕТНА. 
           Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля С.Г. – актосъставител, свидетелите Ивайло Иванов и Олег Миков, както и от административно-наказателната преписка.
            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.
             Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:
            Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес от обжалване на НП, поради което е процесуално допустима.  
            Съдът приема, че процесното наказателно постановление е издадено от компетентен орган –заместник – председател на ДАМТН, съгласно представената заповед № А-819/28.11.2018 г. на Председателя на ДАМТН, в шестмесечния преклузивен срок по ЗАНН. Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 17 от НБЕТНА лицата, които поддържат асансьори, задължително уведомяват писмено ползвателите им, които с тяхно съдействие спират асансьорите до отстраняването на следните неизправности: нефункциониращо устройство за двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5. Същото се доказва и от разпита на тримата свидетели С.Г., свидетелите Ивайло Иванов и Олег Миков, а именно, че устройството не е функционирало към момента на проверката. Свидетелите Иванов – асансьорен техник, и Миков – касиер на входа и присъствал при проверката, твърдят, че устройството е било поправено веднага след проверката и било заработило, като и преди няколко пъти се е случвало да се поврежда, но жалбоподателят е осигурявал поправянето му след получени сигнали до него.
       Атакуваното наказателно постановление е съобразено с изискванията на материалния и процесуалния закон, безспорно и безпротиворечиво е установено извършването на посоченото в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление административно нарушение, а именно по чл. 10, ал. 1, т. 17 от НБЕТНА.
           Нарушението е доказано от обективна и субективна страна.   По делото безспорно са установени авторството и вината на нарушителя, както и изискуемата от закона причинно-следствена връзка.Атакуваното наказателно постановление съдържа законоустановените реквизити, описани в чл. 57 от ЗАНН.
           По отношение на жалбата, в случая не се констатираха твърдените закононарушения от актосъставителя и административнонаказващия орган. Съдът прима за недоказано оплакването на жалбоподателя за липса на осъществен състав на административно нарушение и предвид целите на санкцията, като средство да поправи и превъзпита нарушителя. Съдът намери, че в случая не следва да се прилага разпоредбата на чл. 28 ЗАНН.
           Относно размера на наложената санкция, разпоредбата на  чл. 55, ал. 2 ЗТИП е категорична, че за други нарушения на глава пета на закона /технически надзор на съоръжения с повишена опасност/ и наредбите по неговото прилагане наказанието е глоба или имуществена санкция от 100 до 2000 лв. В случая по преписката не са налични доказателства за извършени други нарушения от страна на дружеството. Съдът приема, че така наложената от административнонаказващия орган е необосновано висока, поради което следва да се намали на предвидения минимален размер от100 лв.  В случая доказателства, които да обосноват като извод липсата на осъществен състав на административно нарушение, не са ангажирани в настоящото съдебно производство.
           Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
             
            ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НП-25/26.02.2019г. на заместник – председателя на ДАМТН - София, В ЧАСТТА МУ с която на жалбоподателя ЕТ “Мълния - 58- К. К.“, ЕИК 815107838, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, обл. Видин, ж.к. „Васил Левски“, бл. 1, вх. „Е“, ет. 1, ап. 107, представлявано от К. П. К., ЕГН **********, е наложено административно наказание на основание чл. 53, ал. 2 и чл. 83 от ЗАНН, както  и чл. 58, ал. 2 от ЗТИП – „Имуществена санкция” в размер на 2000 /две хиляди/ лв. за извършено административно нарушение по чл. 10, ал. 1, т. 17 от НБЕТНА, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание на 100 /сто/лв. и ПОТВЪРЖДАВА НП в останалата му част.
             Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.
                                                           
                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници