Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 157-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 186
гр. Видин,   07.06.2019г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд, наказателно отделение,  в публичното заседание на осми май две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря В. Узунова и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № ……
по описа………… за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                                                                                                          
            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от П.В.А., ЕГН **********,***, против Наказателно постановление №18-0291-000367/28.12.2018г. на ВПД Началник РУ към ОД на МВР - Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 183, ал. 1, т.5 от ЗДвП – „Глоба“ в размер на 10 лв. за извършено административно нарушение по чл. 80, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 184, ал. 1, т. 1, пр. 1 от ЗДвП – „Глоба“ в размер на 30 лв. за извършено административно нарушение по чл. 80, т. 2 от ЗДвП.
            Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Същият не заема становище в с.з. 
            Ответната страна, чрез процесуалния си представител, заема  становище в с. з. да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.   
          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
              На 21.06.2018г. около 11,10 часа жалбоподателката А. управлявала велосипед по път III-1401 от с. Киреево към с. Раковица, без да ползва светлоотразителна жилетка извън населено място и не се е движила възможно най-близо до дясната граница на платното за движение
           Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля Б.И. - актосъставител, и административно-наказателната преписка.
            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.
            Съдът, за да се произнесе, взе предвид следните съображения:         
          Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.
          Изводът, който се налага след анализ на доказателствата е, че такова НП от 28.12.2018 г. въз основа на АУАН от 29.10.2018 г. за установено от актосъставителя на 21.06.2019 г. нарушение при посещение на местопроизшествието на станалото ПТП, не е следвало да се издава. Така както е описано в самото НП, АУАН, въз основа на който е издадено то, е съставен след изтичането на три месеца от откриването на нарушителя, като и нарушението и нарушителят са установени на посочената по – горе дата.  Макар и да е имало възможност АУАН да бъде съставен преди изтичането на този срок, той е съставен едва на 29.10.2018 г. При това положение се оказва, че обжалваното НП е издадено въз основа на порочен АУАН, който е бил съставен след изтичането на тримесечния преклузивен давностен срок от откриване на нарушителя.
        В чл. 34 от ЗАНН са посочени абсолютните пречки за образуване на административно – наказателно производство и основанията за прекратяването му. Тримесечният срок, визиран в  чл. 34, ал.1 от ЗАНН, е абсолютен давностен срок, който изключва наказанието, поради което и административно – наказателното производство се прекратява. Режимът на давността при административно – наказателните производства е съобразен с целите и характера на административно – наказателната отговорност, а именно изискванията за бързина при установяване на нарушението, образуването на производството, санкционирането на нарушението и изпълнението на наказанието.
      Издаването на наказателно постановление при наличието на основания за прекратяване на производството е съществено нарушение на процесуалните правила, което е достатъчно основание за отмяна на обжалваното наказателно постановление като незаконосъобразно. Следва да се има предвид, че разпоредбите за изтичането на давността са императивни и за тях съдът следи и служебно, което е достатъчно за обосноваване незаконосъобразността на издаденото НП.
          В тази насока е и Решение № 174 от 18.05.2018 г. на АдмС - Видин по к. а. н. д. № 138/2018 г.
          В този смисъл Съдът намира, че  НП е незаконосъобразно и необосновано и ще следва да бъде отменено.
          Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
             
          ОТМЕНЯ Наказателно постановление №18-0291-000367/28.12.2018г. на ВПД Началник РУ към ОД на МВР - Видин, с което на жалбоподателя П.В.А., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 183, ал. 1, т.5 от ЗДвП – „Глоба“ в размер на 10 лв. за извършено административно нарушение по чл. 80, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 184, ал. 1, т. 1, пр. 1 от ЗДвП – „Глоба“ в размер на 30 лв. за извършено административно нарушение по чл. 80, т. 2 от ЗДвП.
          Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.                                                
                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници