Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 145-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 182
гр. Видин 06.06.2019г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
   Видинският районен съд, наказателна колегия в публичното
заседание на седми май през две хиляди и деветнадесета година в състав: Председател: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ
при секретаря П.Въткова, като разгледа докладваното от съдията Цветков НАХ дело №145 по описа за 2019г. и за да се произнесе взе предвид следното :
               Производството е по чл.59 и сл.от ЗАНН по жалба подадена в срок от М.И.Н. ***, против Наказателно постановление №3537/2018г. на Началника на РУ към ОДМВР-Видин, с което му  е наложено административно наказание – „Глоба” в размер на 50.00лв. за извършено нарушение на чл. 6, във вр с чл. 13 от ЗБЛД/Закон за българските лични документи/       
Жалбоподателят твърди  в с.з., че НП е незаконосъобразно и необосновано и моли Съда да го отмени изцяло. Твърди, че не му е  предявяван АУАН и не е бил подписвал никакви документи
Процесуалният представител на ответната страна заяви в с.з., че НП е законосъобразно и правилно и моли съда да го потвърди, като остави жалбата без уважение.
От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
На 04.12.2018г. в гр.Видин, свид. К. Дафинкичов в състав автопатрул с негови колеги- свид. В.Г. и свид. К.Б. спрели за проверка жалб. Н.,***, в близост до бл. №3. При извършената проверка било установено, че жалбоподателя не носи лична карта или друг заместващ я документ за самоличност.
С оглед установеното,  свид. Дафинкичов приел, че е налице извършено административно нарушение и съставила АУАН който жалб. Н. отказал да подпише. Отказа бил удостоверен с подпис на свидетеля Б..
Въз основа на акта, било издадено и атакуваното НП с което на жалбоподателя е наложено посоченото по- горе административно наказание.
    Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства-показанията на свидетелката Петкова  и АНП.
                Между така изброените по- горе и приложени към делото доказателства няма противоречия,  кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което съдът ги кредитира.
            В хода на съдебното следствие бяха представени писмени доказателства – Експертно решение на ТЕЛК- към МБАЛ „Св. Петка“ Видин, от което  е видно, че жалб.Н. е с 50% намалена трайно работоспособност, поради лека умствена изостаналост. Горното обосновава извод, че към момента на проверката е било възможно жалбоподателя да е проявил известна „разсеяност“ или просто по невнимание да си е забравил личната карта.
              От така събраните и анализирани по- горе писмени и гласни  доказателства Съдът приема, че е налице формално осъществяване на признаците на административно-наказателния състав, визиран в чл. 6, във вр. с чл. 13 от ЗБЛД, тъй като бе установено безспорно по делото, че деянието е извършено за първи път от страна на жалбоподателя и, че от извършеното административно нарушение не са настъпили никакви вредоносни последици.
Имайки  предвид изложеното до момента Съдът намира от правна страна, че законодателят, имайки предвид  по-ниската степен на обществена опасност касаеща подобни деяния като това на жалбоподателя,  в сравнение с обикновените случаи на административно нарушение от съответния вид, е регламентирал   налагането или не налагането  на административно наказание при условията на маловажност и  при наличие на основанията за това. В случая е безспорно, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна административно нарушение по чл. 6, във вр. с 13 от ЗБЛД, но в конкретният казус обаче съдът намира, че за деянието си жалбоподателя не следва да носи адм.наказателна отговорност, тъй като е осъществил само формално фактическият състав на визираното по- горе адм. нарушение. Извършеното деяние, макар и формално да осъществява признаците на предвиденото в закона адм. нарушение е малозначително и неговата обществена опасност е явно незначителна. В този смисъл съдът счита, че деянието извършено от жалбоподателя Н. е малозначително и поради неговата явно незначителна обществена опасност, не може да се  обусловя ангажирането на имуществената адм.наказателна отговорност на дееца. В този смисъл според съда, АНО е следвало да съобрази поведението се с чл. 28 от ЗАНН и да предупреди жалбоподателя, че при повторно нарушение ще му бъде наложено административно наказание.
Не на последно място съдът отчете и наличието на многобройни смекчаващи вината обстоятелства – леката умствена изостаналост на жалбоподателя, която при всички случаи е спомогнала за извършването на въпросното нарушение.
Воден от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
           
                ОТМЕНЯ  Наказателно постановление №3537/2018г. на Началника на РУ към ОДМВР-Видин, с което на М.И.Н. ***  е наложено административно наказание – „Глоба” в размер на 50.00лв. за извършено нарушение на чл. 6, във вр с чл. 13 от ЗБЛД/Закон за българските лични документи/.
                  Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин по реда на АПК.                         
       РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници