Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 616-2019
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 329
неприсъствено
гр. в., 07.06.2019 г.
                                               В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А
в.ският районен съд, VI състав, в закрито заседание на четвърти юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:
Председател: Г. Г.
при  участието  на  секретаря М. П., като разгледа докладваното от съдията Г. гр. дело № 616 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявени са кумулативно обективно съединени искове по чл. 200, ал. 1 от КТ и чл. 86 от ЗЗД от страна на ищеца К.З.Х. *** против „в.” АД, ЕИК, гр. в..
Ищецът твърди, че след дългогодишна работа /от 1974 година/ в ответното дружество е получил професионални заболявания: „Хроничен бронхит” и „Хроничен ринофарингит”, установени с протокол на ДК № 4/09.07.1998г., за което му е бил съставен и акт за професионално заболяване № 15 от 21.07.1998г.
Поддържа се, че поради настъпилото професионално заболяване трудоспособността на ищеца е била намалена и той е бил трудоустроен на 24.09.1997г. като пазач. Работил е като такъв до 16.04.1999г., когато ответникът е прекратил трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ.
Поддържа се още, че професионалното заболяване е от такъв характер, че изисква ежедневно приемане на допълнителна усилваща храна. Налагат се също болнично лечение и диспансерни прегледи, за което ищецът пътувал от с. Флорентин, обл. в., където живее, до гр. в.. До гр. в. ищецът пътувал и за лекарства и лекарска помощ.
Х. твърди, че независимо от полаганите лекарски грижи, поради хроничния и невъзвратим характер на заболяването, състоянието му се влошава. С няколко последователни решения на ТЕЛК ищеца е преосвидетелстван, като с последното ЕР № 1341 от зас. 183 от 08.12.2015г. на ТЕЛК при МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД му е призната намалена работоспособност за срок от три години.
Твърди се още, че поради настъпилото професионално заболяване ищецът не е в състояние да полага труд и да получава доходи от труда си. Сочи се, че за претърпените имуществени вреди с различни решения на ВРС на ищеца са присъждани обезщетения.
Иска се от съда да постанови решение, с което да бъде осъдено ответното дружество да заплати на ищеца обезщетения във връзка с имуществените вреди, настъпили в резултат на полученото професионално заболяване „Хроничен бронхит” и неговите ексцеси, произтичащи от необходимостта ежедневно да спазва хигиенно – диетичен режим, за което се е налагало да изразходва средства за усилена храна и лечение, както следва: обезщетение за претърпените от ищеца имуществени вреди, произтичащи от необходимостта ежедневно да спазва хигиенно – диетичен режим, за което се налага да изразходва средства за усилена храна и да приема постоянно лекарства в размер на 615 лева за периода от 01.03.2019г. до 01.05.2019г., пред­ставляваща сбор от по 205,00 лв. месечно за посочения период, ведно със законната лихва за забава, считано от първо число на след­ващия месец, за който се дължи обезщетението до окончателното издължаване.
Претендират се направените по делото разноски.
С протоколно определение от 04.06.2019г. съдът е допуснал изменение на исковата претенция като искът се счита предявен за сумата в общ размер на 479,08 лв. или по 239,54 лв. месечно.
Ответникът в законоустановения едномесечен срок не е подал отговор на исковата молба и не е взел становище по предявените искове. Редовно призован, представител не се е явил в съдебно заседание, като не е направено искане делото да се гледа в негово отсъствие.       
Пълномощникът на ищеца е направил искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.
Съдът намира, че в случая са налице предпоставките на чл. 238 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, тъй като ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба, представител не се е явил в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие и ищецът е поискал постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. Освен това, съгласно изискванията на чл. 239 от ГПК, на ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание; искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, поради което съдът постановява настоящото решение, което се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.
            На основание чл. 239, ал. 2 от ГПК решението не се мотивира.
            Съдът приема, че предявеният иск с правно основание чл. 200, ал. 1 от КТ за заплащане на сумата в общ размер на 479,08 лв. за периода от 01.03.2019г. до 01.05.2019г., представляваща обезщетение в размер на 239,54 лв. месечно за претърпените имуществени вреди, настъпили в резултат на полученото професионално заболяване „Хроничен бронхит” и неговите ексцеси, произтичащи от необходимостта ежедневно да спазва хигиенно – диетичен режим, за което се налага да изразходва средства за усилена храна и да приема постоянно лекарства, ведно със законната лихва за забава върху всяко месечно обезщетение, считано от първо число на следващия месец, за който се дължи до окончателното издължаване, е основателен и доказан.
            Предвид уважаването на исковата претенция, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, ответното дружество дължи на ищеца направените по делото разноски в размер на 300,00 лева за платено адвокатско възнаграждение.
 На основание чл.78, ал.6 от ГПК ще следва да бъде осъдено ответното дружество да заплати по сметка на РС - в. държавна такса по предявената искова претенция в размер на 50,00 лева на основание чл. 1 от ТДТССГПК, както и сумата от 200,00 лева - разноски за вещи лица.
            Водим от горното, Съдът
                                                      Р   Е   Ш   И   :
ОСЪЖДА „в.” АД, ЕИК, гр. в., ул. „Б.“ № 12, офис , да заплати на К.З.Х. с ЕГН ********** сумата в размер на 479,08 /четиристотин седемдесет и девет лева и осем ст./ лева за периода от 01.03.2019г. до 01.05.2019г., представляваща обезщетение в размер на 239,54 лв. месечно за претърпените имуществени вреди, настъпили в резултат на полученото професионално заболяване „Хроничен бронхит” и неговите ексцеси, произтичащи от необходимостта ежедневно да спазва хигиенно – диетичен режим, за което се налага да изразходва средства за усилена храна и да приема постоянно лекарства, ведно със законната лихва за забава върху всяко месечно обезщетение, считано от първо число на следващия месец, за който се дължи до окончателното издължаване.
ОСЪЖДА „в.” АД, ЕИК, гр. в., ул. „Б.“ № , офис 12, да заплати на К.З.Х. с ЕГН ********** сумата в размер на 300,00 /триста/ лева – разноски за адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА „в.” АД, ЕИК, гр. в., ул. „Б.“ № , офис 12, да заплати по сметка на Районен съд - в. сумата в размер на 50,00 /петдесет/ лева, представляваща дължима държавна такса и сумата в размер на 200,00 /двеста/ лева, представляваща възнаграждение за вещи лица.
ОСЪЖДА „в.” АД, ЕИК , гр. в., ул. „Б.“ № , офис 12, да заплати по сметка на Районен съд - в. сумата в размер на 5,00 лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
Решението не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се връчи на страните.
В едномесечен срок от връчването му, страната, срещу която то е постановено, може да поиска неговата отмяна пред Окръжен съд - в..
 
                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници