Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 383-2019
                         Р Е Ш Е Н И Е № 161
гр. Видин, 17.05.2019 г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
           Видинският районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на седемнадесети април май две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря  и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № 383……
по описа………… за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                                                                                                         
Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.
Обжалван е издаден Електронен фиш на ОДМВР Видин, серия К № 2472448, с който е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, на Н.Г.Д., ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, законен представител на „СТАФ ТРАНС“ ЕООД, ЕИК *********, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, извършено на 19.12.2018 г. в 12,53 ч. на републикански път II-11, км 15+400, посока на движение от гр. Видин към гр. Монтана при ограничение на скоростта от 50 км/ч, важащо за цялото населено място, установено и заснето с автоматизирано техническо средство TFR-M1, радар идент. № 559, клип № 2350, за превишаване на разрешената скорост с 11 км/ч., при ограничение на скоростта от 50 км/ч., важащо за цялото населено място, при управление на МПС „Рено Магнум“ с рег. № ЕН****КР.
Жалбоподателят в депозираната жалба желае да бъде отменен обжалваният електронен фиш. В съдебно заседание, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява от процесуален представител.
Въззиваемата страна, редовно призована за съдебно заседание,  не изпраща процесуален представител, като е постъпило писмено становище, придружаващо жалбата и административно-наказателната преписка, в което се заема становище да се потвърди електронния фиш като законосъобразен и обоснован, като процесуалният представител заема идентично становище в с.з.
Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, и след като съобрази доводите и исканията на страните, намира и приема за установено следното:
 На жалбоподателя е бил издаден Електронен фиш за налагане на административно наказание глоба за нарушение, извършено на 19.12.2018 г. в 12,53 ч. на републикански път II-11, км 15+400, посока на движение от гр. Видин към гр. Монтана при ограничение на скоростта от 50 км/ч, важащо за цялото населено място, установено и заснето с автоматизирано техническо средство TFR-M1, радар идент. № 559, клип № 2350.  Жалбоподателят е управлявал МПС със скорост от  61 км/ч, при разрешена скорост за населено място от 50 км/ч., с превишение от 11 км/ч.
 Нарушението било заснето с годно автоматизирано техническо средство TFR-M1, радар идент. № 559, клип № 2350, преминало през метрологична проверка, видно от приложеното като доказателство копие на протокол за проверка на л. 13 по делото. На жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП за нарушение на чл. 21, ал.  1  от ЗДвП. Жалбоподателят в законоустановения четиринадесетдневен срок не е посочил лице, което да е било водач на това МПС по време на нарушението, а се възползва от правото си да обжалва така издадения против него електронен фиш.
Фактите се установяват от всички приложени по делото писмени доказателства.
При така възприетата и изложена фактическа обстановка съдът счита, че е налице осъществен състав на административно нарушение по смисъла на чл. 21, ал. 1 от ЗДП от страна на водача на МПС, тъй като същият се е движил със скорост от 61 км/ч при разрешена в населено място скорост от 50 км/ч. Касае се за ангажиране на административно-наказателна отговорност на правен субект, който е посочен по изричните разпоредби на закона чл. 188, ал. 1 от Закона за движение по пътищата – а именно собственика на МПС.
          Относно наведените в жалбата доводи:
          Доводът в жалбата относно неспазена процедура от АНО по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП е неоснователен. Съгласно чл. 189, ал. 5 от ЗДвП (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм., бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) електронният фиш по ал. 4 се връчва на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира. Представеното копие от декларация на л. 20 по делото няма данни да е изпратено в посочения в закона срок на АНО. В представеното копие от системен бон на л. 22 не е записано какво се изпраща на ОД на МВР – Видин, но дори да се приеме, че това е представената декларация, то датата на бона е 29.03.2019г., т.е. след подаване на жалбата в съда. Поради изложеното съдът приема, че жалбоподателят не е посочил  в законоустановения четиринадесетдневен срок друго лице като действителен водач, съгласно нормата на чл. 189, ал. 5 от ЗДвП.
В конкретния казус е налице фиксирана скорост на движение на лекия автомобил, посредством "Мобилна система за видео контрол на нарушенията на правилата за движение – автоматизирано техническо средство TFR-M1, радар идент. № 559, /видно от приложено по делото протокол от проверката на мобилна система за видеоконтрол  №1-11-18– л.14 по НАХД №383/19г по описа на ВдРС/. Настоящият съдебен състав намира, че издаването на елелектронен фиш при заснето нарушение с мобилна система за контрол на нарушенията не се явява в нарушение на нормативната база. На основание чл. 165, ал. 3 ЗДвП и в резултат на постановеното Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. ОСК на ВАС, ограничаващо приложното поле на ел. фиш единствено до нарушения, заснети със стационарни системи, предвид липсата на ясна регламентация за действието на мобилните такива, Министърът на вътрешните работи е издал Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата /обн. ДВ бр.36 от 19.05.2015 г./. С посочената Наредба се уреждат условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Съгласно тази наредба издаването на електронен фиш за налагане на административни санкции за допуснати нарушения на чл. 21, ал.1 и ал. 2 от ЗДвП е допустимо и когато нарушенията бъдат установени и заснети с мобилно автоматизирано техническо средство или система, предварително обозначени съгласно чл. 165, ал. 2, т. 7 ЗДвП, функциониращи автоматично, при условие, че са изпълнени изискванията на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. Регламентираното в чл. 189, ал.4 от ЗДвП "в отсъствието на контролен орган и на нарушител", следва да се тълкува граматически, като поясняващо действието по издаване на електронен фиш, а не установяването и заснемането на нарушението с автоматизирано техническо средство. Този извод следва и от обстоятелството, че обективно невъзможно е нарушението да се извършва и заснема в отсъствието на нарушителя. Ето защо настоящият съдебен състав намира, че наведеното в жалбата възражение в този смисъл е неоснователно, поради което същото не може да породи целения с жалбата ефект по отмяна на издадения ел. фиш.
Електронният фиш е издаден в съответствие с изискванията на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП. В същия са посочени: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението / ОД на МВР – Видин /, мястото / републикански път II-11, км 15+400, посока на движение от гр. Видин към гр. Монтана /, датата / 19.12.2018г./, точният час на извършване на нарушението / 12,53 ч. /, регистрационният номер на моторното превозно средство / рег. № ЕН****КР /, собственикът, на когото е регистрирано превозното средство  / Н.Г.Д., ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, законен представител на „СТАФ ТРАНС“ ЕООД, ЕИК ********* /, описание на нарушението /управление на лек автомобил с превишена скорост / 61 км/ч, при ограничение  от 50 км/ч. /, нарушената разпоредба / чл. 21, ал. 1 от ЗДвП/, размерът на глобата / 50 лева /, срокът, сметката и мястото на доброволното й заплащане /14-дневен срок в БНБ по указаната сметка на името на отбелязания фонд/.
 Само за пълнота следва да се отбележи, че не са допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на електронния фиш, свързани с липсата на дата на издаването му, автор или наименование на издаващия орган, липса на подпис и печат, липсата на отразяване в електронния фиш на срока за неговото обжалване, както и органът, пред когото се обжалва. В нормата на чл. 189, ал.4 от ЗДвП изчерпателно са изброени реквизитите на електронния фиш, като такива реквизити на фиша не са посочени и не се изискват. Наред с това в §1 от ДР на ЗАНН пък е залегнало, че е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи. Т.е. електронният фиш представлява не волеизявление на определен орган, а електронно обективирано такова, което единствено се записва върху съответния носител от определено лице, но на база административно – информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи. Действително съобразно разпоредбата на чл. 189, ал. 11 от ЗДвП влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление. Това приравняване обаче е само относно последиците, с които се ползват влезлите в сила наказателни постановления и електронните фишове и не обосновава необходимост от механично пренасяне на правилата относно процедурата за съставяне и изискването за задължителни реквизити по чл. 57 от ЗАНН, както и пренасяне, респ. прилагане на сроковете по чл. 34, ал.1 от ЗАНН.
След анализ на събраните по делото доказателства съдът приема за установено по безспорен начин, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, тъй като. Фактическите констатации, отразени в електронния фиш, се потвърждават от събраните по делото писмени доказателства, прочетени и приети по надлежния ред.
В конкретния случай разрешената максимална скорост /50 км/ч./ е била превишена с 11 км/ч. Налице е абсолютно определена санкция, в която предвиденото наказание е точно фиксирано по вид и размер / глоба в размер на 50 лева/, поради което същото не може да бъде индивидуализирано и следва да се наложи именно в посочения вид и размер, което е съобразено в атакувания електронен фиш.
          Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът,
 
                                              Р Е Ш И:
 
          ПОТВЪРЖДАВА  Електронен фиш на ОДМВР Видин, серия К № 2472448, с който е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, на Н.Г.Д., ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, законен представител на „СТАФ ТРАНС“ ЕООД, ЕИК *********, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, извършено на 19.12.2018 г. в 12,53 ч. на републикански път II-11, км 15+400, посока на движение от гр. Видин към гр. Монтана при ограничение на скоростта от 50 км/ч, важащо за цялото населено място, установено и заснето с автоматизирано техническо средство TFR-M1, радар идент. № 559, клип № 2350, за превишаване на разрешената скорост с 11 км/ч., при ограничение на скоростта от 50 км/ч., важащо за цялото населено място, при управление на МПС „Рено Магнум“ с рег. № ЕН****КР.
            Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.
                                                           
                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници