Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 241-2019
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 137
     гр. Видин 03.05.2019г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд,  наказателна колегия в публично заседание на трети април през две хиляди и деветнадесета година в състав:
Председател: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ                                             
при секретаря П.Въткова, като разгледа докладваното  от съдията ЦВЕТКОВ  НАХ дело №241
по описа за 2019г. и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.
            Делото е образувано по подадена в срок жалба от „Теленор България” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Младост 4”,, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от изпълнителния си директор Оле Бьорн Шулстъд, против наказателно постановление № К-0031492/29.06.18г. на Директора в Комисия за защита на потребителите, Регионална Дирекция за областите Монтана, Видин и Враца, към ГД „Контрол на пазара” при КЗП, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лева, на основание чл. 222а,  от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/, за извършено нарушение на чл. 114, ал.3 от Същия закон
В с.з. жалбоподателят редовно призован не изпраща представител. Излагат се съображения в жалбата, според които НП е издадено при нарушение на процесуалния закон, поради и което следва да бъде отменено. Поддържа се, че не била посочената датата на извършване на нарушението.
         Въззиваемата страна редовно призовани, не изпращат представител, изпратено е от тяхна страна писмено становище в което се навеждат съображения за обоснованост, правилност и законосъобразност на НП. Моли се съда да потвърди същото.
         Районният съд, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено от фактическа страна следното:
Във вр. с подадена жалба до КЗП от потребител, служители на комисията извършили проверки на 16.01.2018г. и 13.03.2018г. в гр.Видин, в търговски обект на жалбоподателя, намиращ се на ул. „Цар Симеон Велики” №20А. Било установено, че жалбоподателят е продал на потребителя Борислава Тихомирова Цветкова мобилен телефон „Telenor Smart plus II“ на 15.02.2016г., като в последствие са предявени 3 бр. рекламации от страна на потребителя Цветкова, поради възникнали дефекти на устройството, при които телефонът е изпращан в сервиз, след което бил връщан на купувача.
С акт за удовлетворяване на рекламация на 07.02.2018г. търговецът е отказал да удовлетвори искането на потребителя, като отново е извършил ремонт на дефектиралия мобилен телефон.
Било установено още от извършените проверки, че жалбоподателя поддържа регистър на предявените рекламации, в който били описани над 5 бр. рекламации на въпросния мобилен телефон, като всеки път същият е бил сервизиран и отново връщан на потребителката.
При предявяване на шестата рекламация на 17.01.2018г. потребителката  е подала изрична жалба до „Теленор“ с искане за разваляне на договора за продажба и възстановяване на заплатената сума. Въпреки това жалбоподателят е отказал да удовлетвори искането на потребителката, като отново е извършил ремонт на дефектиралия телефон.
След като взел предвид описаните факти и обстоятелства, свид. С.И. приел, че е налице извършено административно нарушение по чл. 114, ал.3 от ЗЗП и съставил АУАН срещу търговеца, който бил връчен и предявен на упълномощено лице на дружеството срещу подпис. Въз основа на акта, било издадено и процесното НП.            
         Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства-свидетелските показания на С.Й.И., М.С.И. както и от приложената административно - наказателна преписка.
            Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните свидетели по делото, като ги възприе за безпротиворечиви логическо обосновани, както и съотносими към останалите приложени по делото писмени и гласни доказателства.
            Между посочените и анализирани доказателства няма противоречия, същите кореспондират помежду си и взаимно се допълват и подкрепят, поради и което Съдът ги кредитира.
От друга страна Съдът не споделя становището на жалбоподателя, че фактическият състав на нарушението не бил изпълнен, тъй като разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН не била спазена при издаването на НП, както и че били допуснати проц. пропуски при съставянето на АУАН и НП, тъй като видно от приложените материали по делото, АУАН и НП са издадени в съответствие със процесуалните правила, касаещи установяването и санкционирането на административни нарушения, като това касаещо предмета на разглеждане по настоящото дело.
 
Предвид изложените констатации Съдът извежда извода, че в хода на административнонаказателното производство са положени необходимите усилия за правилното установяване на относимите към настоящият случай фактически положения. От събраните доказателствени материали по делото е видно, че след направеното искане от страна на потребителя на 17.01.2018г., за разваляне на договора за покупко - продажба на описаният по- горе мобилен телефон и връщане на заплатената сума, жалбоподателят е отказал да удовлетвори това нейно искане, въпреки, че са били налице условията за това.
 
           От така изложената фактическа обстановка, Съдът счита, че жалбоподателят е извършил от обективна и субективна страна административното нарушение за което е наказан по административен ред. 
            От  субективна страна деянието е извършено виновно.
          За извършеното нарушение жалбоподателят е бил санкциониран по реда на чл. 222а  от ЗЗП, според която норма „За нарушение на чл. 113 и чл. 114, ал. 3 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лв. за всеки отделен случай”.
          В конкретния случай Съдът счита, че Нарушената правна норма е правилно отнесена към санкционната такава, тъй като санкцията за неправомерното поведение на жалбоподателя, описано в обстоятелствената част на наказателното постановление попада именно в тази хипотеза на закона. При определяне на наказанието Съдът счита, че АНО се е съобразил с чл. 27 от ЗАНН, като е наложил наказанието в предвидения максимален размер, правилно е отчел в настоящия случай превеса на отегчаващите вината обстоятелства -  че извършеното нарушение е извършено, след като жалбоподателя е бил санкциониран и друг път за извършване на такова нарушение, като в тази вр. има влязло в сила Решение по АНД № 1569/2016г. на РС-Видин.
 Предвид изложеното Съдът намира, че нарушението е правилно установено и не са допуснати нарушения на процесуалните правила, както при съставянето на акта за установяване на административното нарушение, така и при съставяне на наказателното постановление - издадено е от компетентен орган в кръга на правомощията му, при спазването на законоустановения ред и срокове, поради което последното се явява законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.            
         Предвид горните съображения и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
           
         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление К-0031492/29.06.18г. на Директора в Комисия за защита на потребителите, Регионална Дирекция за областите Монтана, Видин и Враца, към ГД „Контрол на пазара” при КЗП, с което на жалбоподателя „Теленор България” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Младост 4”,, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от изпълнителния си директор Оле Бьорн Шулстъд е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лева, на основание чл. 222а от ЗЗП, за извършено нарушение на чл. 114, ал.3, от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/.
          Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.                                                                       
  
                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници