Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 233-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 135
гр. Видин  02.05.2019г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
         Видинският районен съд, наказателна колегия в публичното
заседание на втори април  през две хиляди и деветнадесета година в състав:
Председател: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ
при секретаря П.Въткова, като разгледа докладваното от съдията Цветков НАХ дело № 233 по описа за 2019г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                                                                                                        
            Производството е по чл.59 и сл.от ЗАНН по жалба, подадена от Л.И. *** и съдебен адрес:*** , против Наказателно постановление №1346/2019г. на Началника на С.Д директор на ТД „Дунавска“ при Агенция „Митници“, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл.123, ал.1 и чл.124, ал.1 от ЗАДС/Закон за акцизите и данъчните складове/ - „глоба” в размер на 500лв. и отнемане в полза на държавата на 4бр. кутии с цигари марка „Karelia“ без български акцизен бандерол, 5бр. кутии с цигари марка „Marlboro“ без български акцизен бандерол, 4 бр. кутии с цигари марка „Dunhill“ без български акцизен бандерол, 1бр. кутия с цигари марка „Monus Gray“без български акцизен бандерол и залепен сръбски такъв,  1 бр. кутия с цигари марка „Viceroy“ без български акцизен бандерол и залепен сръбски такъв,  както и  7бр. кутии с цигари марка „LD“ без български акцизен бандерол, със залепен сръбски такъв.         
         Жалбоподателя поддържа в жалбата си, а и в.с.з.,чрез проц. си представител, че НП е незаконосъобразно и явно несправедливо, моли съда да го отмени, като се изтъкват доводи и за „маловажен случай“.
         Процесуалният представител на ответната страна твърди в с.з., че НП е законосъобразно и обосновано и моли съда да го потвърди, като остави жалбата без уважение. Представена е писмена защита от тяхна страна.
            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
          На 06.07.2018г. била извършена проверка от служители на митница Видин и ОД МВР-Видин в къща, в която се помещавала и пивница, стопанисвани от жалбоподателя и находящи се в с. Градец, обл.Видинска, ул. „Пета“ № 52. В хода на проверката в едно от помещенията на били открити описаните по- горе цигари.
  Във вр. с установеното, свид. Ж.И.И. съставил АУАН, който бил връчен и предявен на жалбоподателя срещу подпис.
  Въз основа на акта било издадено и процесното НП с което на жалбоподателя са наложени посочените по- горе административни наказания.
  Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства- показанията на свидетеля  Ж.И., А.А.,  като и съдържащите се в АНП писмени и гласни доказателства.
Съдът даде вяра на показанията разпитаните свидетели по делото, като ги възприе за правдиви, логическо-обосновани и съотносими към останалите доказателства приложени по делото.
В обясненията си дадени пред съда в хода на съдебното следствие жалбоподателят не отрече обстоятелствата изложени в АУАН и НП, като по този начин потвърди изцяло възприетата от съда фактическа обстановка.
          При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбоподателката Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 123, ал.1 от ЗАДС.
            От обективна страна на 06.07.2018г.  в с. Градец, обл.Видинска, в къща находяща се на ул. „Пета“ № 52 държал 4бр. кутии с цигари марка „Karelia“ без български акцизен бандерол, 5бр. кутии с цигари марка „Marlboro“ без български акцизен бандерол, 4 бр. кутии с цигари марка „Dunhill“ без български акцизен бандерол, 1бр. кутия с цигари марка „Monus Gray“без български акцизен бандерол и залепен сръбски такъв,  1 бр. кутия с цигари марка „Viceroy“ без български акцизен бандерол и залепен сръбски такъв,  както и  7бр. кутии с цигари марка „LD“ без български акцизен бандерол, със залепен сръбски такъв.         
         От субективна страна деянието е извършено виновно.
         Съгласно санкционната разпоредба на чл. 123, ал.1 от ЗАДС, Физическо лице, което държи, предлага, продава, превозва или пренася акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 500 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 1000 лв.
В конкретния случай Съдът счита, че АНО правилно е определил наказанието, съобразно обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път, като го е наложил в предвидения минимален размер, имайки предвид тежестта на самото нарушение и неговата обществена опасност.
         АНО правилно е определил и другото наказание, което е наложено на основание чл. 124, ал.1 от същия Закон, като е отнел в полза на държавата стоките- предмет на нарушението, а именно, посоченото по- горе количество цигари.
         В конкретния случай съдът приема, че Нарушената правна норма е правилно отнесена към санкционната такава, тъй като санкцията за неправомерното поведение на жалбоподателката, описано в обстоятелствената част на наказателното постановление попада именно в тази хипотеза на закона. Наложеното  наказание е наложено в предвидения минимум, поради което за съда не съществува правна възможност да променя неговия размер.
            Предвид горното съдът намира, че НП следва да бъде потвърдено като правилно и  законосъобразно, а жалбата оставена без уважение.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
           
         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1346/2019г. на Началника на С.Д директор на ТД „Дунавска“ при Агенция „Митници“, с което на жалбоподателя Л.И. *** и съдебен адрес:*** ,  е наложено административно наказание на основание чл.123, ал.1 и чл.124, ал.1 от ЗАДС/Закон за акцизите и данъчните складове/ - „глоба” в размер на 500лв. и отнемане в полза на държавата на 4бр. кутии с цигари марка „Karelia“ без български акцизен бандерол, 5бр. кутии с цигари марка „Marlboro“ без български акцизен бандерол, 4 бр. кутии с цигари марка „Dunhill“ без български акцизен бандерол, 1бр. кутия с цигари марка „Monus Gray“без български акцизен бандерол и залепен сръбски такъв,  1 бр. кутия с цигари марка „Viceroy“ без български акцизен бандерол и залепен сръбски такъв,  както и  7бр. кутии с цигари марка „LD“ без български акцизен бандерол, със залепен сръбски такъв.         
         Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин по реда на АПК.                         
РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници