Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 376-2019
ПРОТОКОЛ
гр.Видин, 16.05.2019г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
при участието на секретаря Красимира Илиева и прокурора Емил Младенов,  сложи за разглеждане ЧНД № 376 по описа за  2019г. докладвано от СЪДИЯ ЙОСИФОВА.
На именното повикване в  14.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Росица Маркова.
Молителят  А.Д.Ц.- редовно призован – не се явява. Вместо него се явява адв.Г.Г., упълномощен с пълномощно от по-рано.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
Адв.Г.: Моля да дадете ход на делото. Представям и моля да приемете, като доказателство по делото  удостоверение за всички налични задължения към момента на моят доверител за периода от 2014год. до настоящия момент.
 Прокурора: Да се приеме удостоверението.
 Съдът                       ОПРЕДЕЛИ:
                                  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Приема, като доказателство по същото удостоверение от НАП ТД Велико Търново, офис Видин от 25.04.2019г. за наличието и липса на задължения на А.Д.Ц..
ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.
АДВ.Г.: Няма да соча други доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.
МОЛИТЕЛЯТ: Няма да соча други доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
                  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
ПРОКУРОРЪТ:  Г- жо Председател,  считам,че са налице условията на чл.87, ал.1 от НК, поради което следва да бъде уважена молбата на А.Д.Ц. за реабилитация по присъдата по НОХД № 304/2012год. по описа на РС-Видин.Видно от приложена справка зоа съдимост по горецитираното НОХД на молителя му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 8 месеца с отлагане на изпълнението по реда на чл.66, ал.1 от НК за срок от 3 години и глоба в р-р на 500лв.. Присъдата е влязла в сила на 27.03.2012год. и изтърпяна с изтичане на изпитателния срок, а именно 27.03.2015г. От представеното по делото у-ние на ТД на НАП-Видин е видно, че няма задължения в размер на 500лв. каквато сума представлява глобата по въпросното НОХ дело от което следва извода, че същият я е изплатил. Считам, че са налице условията на чл.87, ал.1 от НК, че са изтекли 3 години от изтърпяване най това наказание. Към настоящия момент молителят няма влезли в сила други наказания по други нак. Дела, нито пък има висящи такива, което от своя страна сочи на това, че молителят е имал добро поведение. моля да уважите молбата му и да постановите реабилитация.
АДВ.Г.: Солидирим се изцяло със становището на прокуратурата. Налице са условията на чл.87, ал.1 от НК и  следва да се допусне реабилитацията и да се уважи молбата.    
Съдът, след като съобрази становището на страните, представените по делото доказателства, преценени всяко по отделно и в съвкупност, посочените основания в молбата, счита, че са удовлетворени изискванията на чл.87, ал.1 от НК, изтекли са повече от 3г. от изтърпяване на наказанието по последната присъда, няма невъзстановени вреди. Не се доказа по безспорен начин изпълнението по наложеното наказание „глоба”, но видно от представеното удостоверение от ТД на НАП- Велико Търново, офис Видин, молителя няма такива задължения, от друга страна по отношение на това задължение, същото е погасено по давност. Установено е, че лицето не е осъждано, след деянието, за което му е наложена присъдата, няма образувани срещу него други наказателни производства, което от своя страна сочи на добри характеристични данни на молителя.
Водим от горното, Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА СЪДЕБНА РЕАБИЛИТАЦИЯ по осъждането на А.Д.Ц., роден на ***г***, българин, български гражданин, начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН: ********* по НОХД № 304/2012год. по описа на Районен съд-Видин.
           
Определението подлежи на обжалване пред ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в 7-дневен срок, считано от днес.
Протоколът написан в съдебно заседание  и заседанието завърши в  14.25 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                  СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници