Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 754-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 245
гр. Видин 16.05.2019 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд, VI състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                                  Председател:Галина Герасимова
                                                                                 
при секретаря Мила Петрова и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Герасимова гр.дело № 754 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето /ЗЗДт/.
Делото е образувано по молба от Дирекция “Социално подпомагане”– Брегово.
В молбата се твърди, че Е.Е.И. с ЕГН: ********** спешно се нуждае от закрила. Малолетният е с родители: Е.И.Т. с ЕГН: ********** и баща неизвестен, съгласно Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 0037 от 18.02.2019г. на Община Видин.
В молбата се твърди, че от раждането на детето грижи за него са полагали лекарите и медицинския персонал в АГО към МБАЛ „Св. Петка“ гр. Видин. Пред посетилите я социални работници майката заявила, че няма възможност да полага грижи за новороденото, няма подкрепа на близки и роднини и подписала декларация, че не желае да се грижи за детето.
Със Заповед №ЗД/Д-ВН-034/22.02.2019 г. на ДСП - Видин детето било настанено за отглеждане и възпитание в семейството на професионалния приемен родител А.С.М..
Иска се от съда да постанови решение, с което да настани малолетния Е.Е.И. с ЕГН: ********** в професионалното приемно семейство на А.С.М. ЕГН: ********** с постоянен адрес:***, на основание чл.25, ал.1, т. 1 и т. 2 от Закона за закрила на детето във вр. с чл. 26, ал.1 от ЗЗДт.
Иска се с решението съда да постанови детето да има право да ползва и социална услуга "заместваща приемна грижа" във всеки случай на нужда или краткосрочна, временна невъзможност на приемния родител да полага грижи за него.
Процесуалният представител на молителя в с.з. поддържа молбата.
Съдът, като се запозна с доказателствата по делото, приема за установено следното:
От препис на удостоверение за раждане на Е.Е.И. с ЕГН: **********, издадено въз основа на акт за раждане №0037 от 18.02.2019г. на Община Видин, е видно, че негови родители са Е.И.Т. с ЕГН: ********** и баща неизвестен.
  От извършеното социално проучване е установено, че майката Е.И.Т. няма желание и възможност да се грижи за новороденото дете в семейството си, за което е подписала декларация до директора на ДСП – Брегово. Не са установени роднини и близки, които да изразяват желание да поемат грижите за детето в семейството си.
Със Заповед №ЗД/Д-ВН-034/22.02.2019г. на директора на дирекция ”Социално подпомагане” гр. Видин детето Е.Е.И. е настанено в професионалното приемно семейство на А.С.М. ЕГН: ********** с постоянен адрес:***, като детето има право да ползва и „заместваща приемна грижа” в случай на нужда или краткотрайна временна невъзможност на приемното семейство да предоставя социалната услуга.          
При така установеното от фактическа страна, съдът достигна до следните правни изводи:
Съдът намира подадената молба за основателна и доказана.
Законът за закрила на детето отдава приоритет на това, едно дете да бъде отглеждано в неговата семейна среда, от биологичните му родители (чл. 25, ал.2 и чл. 28, ал.4 ЗЗДт). Настаняване извън семейството е предвидено в изключителни случаи, при положение, че важни причини налагат това, и с оглед охрана на интересите на детето. Съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЗДт, дете може да бъде настанено извън семейството, когато родителите без основателна причина трайно не полагат грижи за него, а съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗЗДт, и когато родителите са неизвестни.
От съвкупния анализ на събраните по делото доказателства се налага извод, че родителите не са в състояние да отглеждат детето Е.Е.И.. Майката е изразила желание да изостави детето, за което е подписала и нарочна декларация. Бащата е неизвестен.
Като съобразява интересите на детето,с оглед изпълнение на визираните в чл.3 от ЗЗДт принципи на закрила на децата,съдът приема,че детето следва да бъде настанено в професионалното приемно семейство на А.С.М. ***. Настаняването следва да е „дългосрочно” по дефиницията на чл.3,ал.1,т.2,във вр. с ал.4,т.3 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване,подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, а именно за срок от 2 години, считано от настаняването по административен ред със Заповед № №ЗД/Д-ВН-034/22.02.2019г. на директора на дирекция ”Социално подпомагане” гр. Видин.
На основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях съдът дължи и произнасяне досежно ползването на „заместваща приемна грижа“. Съгласно параграф 1, т.9 от Допълнителните разпоредби към ППЗЗДетето "Заместваща приемна грижа" е услуга за дете, настанено извън семейството, която се предприема планирано и/или при извънредни обстоятелства с цел подкрепа на приемното семейство или семейството на роднини или близки за осигуряване на отдих и за деца с дългосрочен престой в специализирана институция за интегриране в общността. В случая съдът намира, че по отношение на детето Е.Е.И. следва да бъде постановено ползване на „заместваща приемна грижа”.
Водим от горното, Съдът
                                           
Р      Е     Ш     И :
На основание чл. 26 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЗДт, НАСТАНЯВА  детето Е.Е.И. с ЕГН ********** в ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО на А.С.М. ЕГН: ********** с постоянен адрес:***, за срок от 2 /две/ години, считано от настаняването по административен ред със Заповед №ЗД/Д-ВН-034/22.02.2019г. на Директора на Дирекция „СП” Видин.
ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях детето Е.Е.И. с ЕГН ********** ДА ПОЛЗВА „заместваща приемна грижа”.
ПОСТАНОВЯВА незабавно изпълнение на решението на основание чл. 28, ал. 4 ЗЗДт.
Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Видин в седмодневен срок от връчването му на страните.
                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници