Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 343-2019
                                                               Р Е Ш Е Н И Е№ 147
гр. Видин, 09.05. 2019 г.
                                          В ИМЕТО НА НАРОДА
            Районен съд гр. Видин, трети състав, в съдебно заседание на  девети април две хиляди и деветнадесета  година в състав:
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Йосифова
при секретаря К. Илиева и в присъствието на прокурора…., като разгледа докладваното от съдия Йосифова а.н.дело №343 по описа за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:
            Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.
            Делото е образувано по  постъпила жалба от Р.З.П. ***/08.02.2019г. на началник група към сектор „ПП“  ОДМВР Видин.
Жалбоподателят оспорва издаденото против него наказателно постановление. Счита, че същото е незаконосъобразно. 
Моли съда да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразно обжалваното наказателно постановление.
            За административно-наказващият орган – редовно призован –  не се явява представител, не е изразено становище по жалбата.
            В с.з. жалбодателят не  се явява и не се представлява.    
Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:
Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана по същество. Разгледана по същество, жалбата се явява основателна.
По отношение на Р.З.П. е издадено наказателно постановление затова, че на 21.01.2019г. в община Ново село, на път Трети клас№112 в посока от с.Неговановци към с.Капитановци  управлява лек автомобил МАЗДА ПРЕМАЦИ с рег.№ ВН4826АВ,за който няма сключен и действащ договор задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
АНО е приел , че е осъществено  нарушение на чл. 483 ал.1 т.1 от КЗ , за което и на основание чл.638 ал.1 т.1 вр. чл.461 т.1 от КЗ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 250 лв.
 От разпита на свидетеля актосъставител – Н.А. се установява , че действително на дата посочена в АУАН жалбоподателя е управлявал посоченото МПС, което е било според направената проверка за сключена застраховка ГО без сключена действаща такава.
Видно от приобщеното като доказателство в с.з. извлечение за проверка за сключена застраховка ГО , такава застраховка на автомобила е била направена с дата на сключване 12.03.2018г.  -  с начална дата на покритие 12.03.2018г. и с крайна дата на покритие 12.03.2019г.
В извлечението в отделна графа е отбелязано „дата на прекратяване“ и е вписана дата 17.08.2017г.
От същото извлечение се установява , че застраховката е била сключена с ЗАД „Армеец“ Ад, Застрахователна компания Олимпик, клон България, по отношение на която е открито производство за ликвидация , респективно са били прекратени сключените със същата договори.
Съдът намира , че не е доказано жалбоподателя да е знаел за прекратяването на този договор – по делото няма данни лицата сключили договори с тази застрахователна компания да са уведомявани писмено за това обстоятелство , както и за датата от която договора е прекратен, за да могат да вземат мерки. Напротив в конкретния случай се установява , вкл. и от представеното извлечение , че жалбоподателя е заплатил изискуемата се застраховка ГО с покритие от 1 година – до 12.03.2019г. , като настоящата проверка е извършена именно в същия срок – на 21.01.2019г.
В тежест на административнонаказващия орган е да докаже пред съда, че е извършено административно нарушение и то е извършено виновно от лицето, посочено като нарушител. 
Според чл.6 от ЗАНН, административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава обществения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.   
С оглед на събраните по делото доказателства, съдът намира, че в хода на съдебното производство не се доказа наличието на виновно поведение от страна на жалбоподателя, а в това производство наличието на виновно поведение подлежи на доказване от страна на административнонаказващия орган, а не се презюмира.
По изложените съображения съдът
                                                                 РЕШИ:
            ОТМЕНЯ наказателно постановление  НП №19-0953-000092/08.02.2019г. на началник група към сектор „ПП“  ОДМВР Видин с което на Р.З.П. *** за нарушение на чл. 483 ал.1 т.1 от КЗ , на основание чл.638 ал.1 т.1 вр. чл.461 т.1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на двеста и петдесет лева, като незаконосъобразно.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС Видин в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници